Strona główna NIL

   


Pomoc - uprawnienia użytkowników

Niektóre strony oraz funkcje serwisu nie są powszechnie dostępne - aby z nich korzystać, użytkownik musi mieć do nich prawo dostępu.
Serwis pamięta listę zarejestrowanych użytkowników serwisu oraz przydzielone im uprawnienia. System serwisu identyfikuje użytkownika na podstawie wprowadzonego przez niego kodu i hasła i nie pozwala mu korzystać z tych stron i funkcji serwisu do których nie ma on uprawnień.


Istnieją dwie metody przydzielania poszczególnym użytkownikom uprawnień dostępu do stron i funkcji serwisu:

  1. przydział uprawnień indywidualnie każdemu użytkownikowi,

  2. utworzenie systemu grup posiadających określone uprawnienia, a następnie przydział uprawnień dla użytkowników poprzez przypisanie ich do wybranej grupy (grup). Uprawnienia użytkownika są sumą uprawnień wszystkich grup, do których należy.

Pierwsza metoda jest zalecana jedynie w przypadku niewielkiej liczby użytkowników systemu - jest bardzo pracochłonna i daje wiele możliwości popełnienia błędu. Dlatego w administrowanych przez nas serwisach stosujemy drugą metodę przydziału uprawnień.
Po utworzeniu spójnego i przemyślanego systemu grup przydzielenie uprawnień nowemu użytkownikowi jest bardzo proste, niezależnie od stopnia komplikacji systemu. Poza tym w razie rozszerzenia możliwości serwisu istnieć będzie konieczność przydziału uprawnień do nowych stron i funkcji serwisu - o wiele wygodniej jest wtedy zmienić prawa dostępu kilku grup, niż wszystkich użytkowników.
Możliwe jest także wykorzystanie obu metod przydzielania uprawnień dostępu jednocześnie. W praktyce wygląda to tak, że wszyscy użytkownicy otrzymują prawa dostępu poprzez przypisanie ich do określonej grupy użytkowników, a niektórzy użytkownicy oprócz praw wynikających z przynależności do grup mają też przydzielane własne, indywidualne prawa dostępu.


Uprawnienia użytkownika są sumą uprawnień wszystkich grup do których należy, oraz jego uprawnień indywidualnych.


Do ustalania uprawnień użytkowników służą polecenia należące do grupy poleceń Użytkownicy w module Administrator systemu.
Polecenie Dodanie nowego użytkownika umożliwia dodanie do systemu nowego użytkownika. (Nowego użytkownika można także dodać do systemu za pomocą polecenia Rejestracja - nowy użytkownik).
Utworzenie nowej grupy możliwe jest za pomocą polecenia Dodawanie nowej grupy.
Polecenie Zarządzanie grupami służy do ustalania uprawnień dostępu poszczególnych grup użytkowników do stron i funkcji programu.
Polecenie Zarządzanie użytkownikami umożliwia przydział użytkowników do grup, oraz przydział indywidualnych uprawnień poszczególnym użytkownikom. Pozwala ono również zmienić dane użytkownika, w tym nadać mu nowe hasło.


Działanie polecenia Synchronizacja haseł polega na ujednoliceniu haseł użytkowników stosowanych w serwisie Internetowym i we współpracującym z nim programem bazodanowym (operującym na tej samej bazie danych).
Polecenie Raport użytkowników wyświetla tabelkę zawierającą kody i nazwiska wszystkich użytkowników systemu oraz ilustrującą przynależność poszczególnych użytkowników do istniejących w systemie grup.


Do większości opisanych wyżej poleceń mają dostęp tylko twórcy serwisu - pracownicy LTC.
Lokalni administratorzy poszczególnych serwisów mają dostęp do polecenia Zarządzanie użytkownikami, co pozwala im przydzielać poszczególnym użytkownikom uprawnienia dostępu poprzez przydzielenie ich do odpowiednich (istniejących w systemie) grup.
Polecenie to umożliwia także przyznanie nowego hasła użytkownikowi w przypadku, gdy zgubił on lub zapomniał swoje hasło dostępu.


W przypadku konieczności utworzenia nowych grup użytkowników, zmiany uprawnień grup lub poszerzenia uprawnień poszczególnych administratorów lokalnych, proszę kontaktować się z twórcami serwisu korzystając z adresu serwis@finn.pl.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020