Strona główna NIL

   


Pomoc - edycja uchwał

Edycję uchwał publikowanych na stronach informacyjnych serwisu umożliwia polecenie Rejestr uchwał, znajdujące się w module Administrator systemu, w grupie poleceń Aktualizacja treści.
Pod pojęciem "uchwała" rozumiemy tutaj akt prawny uchwalony przez organ Izby - może to być uchwała, stanowisko, apel, oświadczenie itp.
Polecenie to umożliwia edycję pozycji szeregu rejestrów tematycznych. Mogą to być na przykład: Rejestr uchwał IV kadencji Izby, Rejestr stanowisk III kadencji Izby, Rejestr prawa uchwalonego przez Prezydium Rady IV kadencji - w zależności od przyętego systemu rejestrowania prawa.


Po wywołaniu tego polecenia pojawi tabela zawierająca listę nagłówków już wprowadzonych do systemu uchwał (aktów prawnych) - początkowo są to uchwały wszystkich rejestrów istniejących w systemie.
Aby w tabeli znajdowały się tylko uchwały - pozycje wybranego rejestru, należy kliknąć strzałkę znajdującą się z prawej strony pola Symbol. Rozwinie się słownik zawierający istniejące w systemie rejestry uchwał - należy kliknięciem wybrać odpowiedni rejestr ze słownika.

 

Na pasku tytułu tabeli znajdują się przyciski umożliwiające przewijanie zawartości tabeli.
Działanie poszczególnych przycisków jest następujące:
   - przycisk |< - wyświetlenie pierwszej dwudziestki uchwał,
   - przycisk << - wyświetlenie poprzedniej dwudziestki uchwał,
   - przycisk >> - wyświetlenie następnej dwudziestki uchwał,
   - przycisk >| - wyświetlenie ostatniej dwudziestki uchwał.
Pomiędzy przyciskami wyświetlana jest informacja, która dwudziestka uchwał aktualnie znajduje się w tabeli (w przykładzie na rysunku są to uchwały: 1-20), oraz liczba wszystkich uchwał (w przykładzie: 24).
W górnej części okna znajdują się pola umożliwiające wyszukanie zredagowanej i zapisanej w odpowiednim rejestrze uchwały. Możliwe jest wyszukiwanie uchwały na podstawie fragmentu tytułu lub fragmentu treści. Po wpisaniu odpowiedniego ciągu znaków do pola Szukaj wg tytułu i treści należy nacisnąć przycisk OK - w tabeli poniżej pojawi się lista wyszukanych uchwał.
Naciśnięcie przycisku Wyczyść powoduje usunięcie ciągu znaków wprowadzonych do pola Szukaj wg ...
Aby wprowadzić zmiany w już wprowadzonej uchwale, należy wybrać odpowiednią pozycję listy uchwał. Po powtórnym kliknięciu wybranej pozycji listy pojawi się menu poleceń - należy wybrać z niego polecenie Edytuj pozycję rejestru.
Wybranie polecenia Usuń pozycję rejestru powoduje usunięcie pozycji aktualnie wybranej w tabeli.


Aby dodać nową uchwałę do rejestru, należy kliknąć dowolną pozycję tabeli, a następnie wybrać polecenie Nowa pozycja rejestru. Ten sam efekt daje naciśnięcie przycisku Nowy pozycja rejestru, znajdującego się w górnej części okna.

Pojawią się pola edycyjne służące do wpisywania informacji opisujących pozycję rejestru:

 

Pole Symbol umożliwia wybór rejestru, do którego będzie dodana nowa uchwała. Należy kliknąć strzałkę znajdującą się z prawej strony pola, a następnie wybrać ze słownika odpowiedni typ rejestru.
Do pola Numerator należy wpisać kolejny numer porządkowy, jaki wprowadzana uchwała ma w rejestrze. Do pola Numer należy wpisać tę samą liczbę porządkową co do pola Numerator, poprzedzoną ewentualnym kodem rejestru (prefiksem) oraz zakończoną rokiem wydania lub numerem kadencji (w zależności od przyjętego systemu oznaczeń).
Następne w kolejności jest pole słownikowe pozwalające określić status uchwały. Dla nowo tworzonych uchwał system podpowiada na tym polu wartość brudnopis. Oznacza to, że przygotowywana uchwała na razie nie będzie wyświetlana na stronach serwisu. Można zapamiętywać uchwały brudnopisowe w trakcie ich edycji. Gdy uchwała jest już gotowa, należy zmienić jej status na czystopis.
W polu Data podpowiadana jest aktualna data. Pole to jest przeznaczone na datę wprowadzenia uchwały.
Do pola Osoba odpowiedzialna należy wprowadzić (poprzez wybór ze słownika) nazwisko osoby odpowiedzialnej za poprawność treści wprowadzonej ustawy.
Do pola Tytuł należy wpisać tytuł uchwały, wyświetlany następnie w jej nagłówku.
Znajdujący się na dole przycisk Anuluj umożliwia opuszczenie strony bez zapamiętywania wprowadzonych na niej ustaleń.
Naciśnięcie przycisku Zapisz zmiany powoduje zapisanie wprowadzonych informacji.


Pole Treść umożliwia wpisanie treści uchwały.

 

Aby uchwała była poprawnie publikowana w serwisie internetowym, konieczne jest wpisanie jej treści w postaci kodu HTML (patrz przykład na rysunku).
Podstawowe informacje na temat składni języka HTML można znaleźć w temacie  Podstawy HTML


Nie ma jednak konieczności wpisywania treści uchwały do pola Treść. Istnieje możliwość pamiętania treści poszczególnych uchwał w plikach przechowywanych na serwerze.
Treści uchwał mogą być przechowywane w plikach różnych typów, m. in. plikach tekstowych (.txt) lub plikach Word (.doc).

 

Plik z uchwałą należy umieścić w odpowiednim podkatalogu katalogu serwera Dokumenty.
Do pola Plik (patrz rysunek powyżej) należy wtedy wpisać ścieżkę dostępu i nazwę pliku zawierającego treść uchwały. Ścieżka dostępu do pliku powinna zostać wpisana z pominięciem nazwy katalogu Dokumenty (katalog ten jest wybierany domyślnie przez system). W przykładzie na rysunku jest to: \NIL\Prawo\npr4u\npr4u092.doc

 

Sposób kopiowania plików do udostępnionego katalogu serwera został opisany w temacie  Dokumenty.
Treści uchwał mogą być pamiętane w plikach różnych typów, mogą to być także pliki techniczne.


Wybierz strony:

» Pomoc - podstawy HTML w edycji uchwał

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020