Strona główna NIL

   


Pomoc - edycja danych personelu

Edycję danych personelu (osób pełniących określone funkcje w Izbie oraz pracowników Izby) umożliwia polecenie Personel, osoby współpracujące, znajdujące się w module Administrator systemu, w grupie poleceń Aktualizacja treści.


Po wywołaniu tego polecenia pojawi się okno, w którego lewej części znajduje się drzewo klasyfikacji utworzone dla personelu. Klasyfikacja może być dowolnie tworzona i rozbudowywana, w zależności od stopnia komplikacji struktury organizacyjnej Izby, a także stosownie do potrzeb serwisu internetowego.
Aby zobaczyć listę personelu już przydzielonego do wybranej gałęzi klasyfikacji, należy wybrać tę gałąź za pomocą myszy. W prawej części okna pojawi się lista osób przydzielonych do tej gałęzi (jeżeli zaznaczony jest przełącznik pozycje z podgałęzi - dodatkowo wyświetlane będą też osoby przydzielone do podgałęzi wybranej gałęzi).
Wybranie znaku "plus" znajdującego się z lewej strony nazwy gałęzi powoduje "rozwinięcie" tej gałęzi (pod nazwą gałęzi pojawią się kolejne gałęzie podrzędne). Wybranie znaku "minus" powoduje "zwinięcie" odpowiadającej mu gałęzi drzewa.
UWAGA: Użytkownik otrzymuje uprawnienia do przeglądania lub edycji danych osób personelu przydzielonych do wybranych gałęzi drzewa klasyfikacji.

 

Z prawej strony ekranu wyświetlana jest tabela zawierająca listę osób związanych z wybraną gałęzią klasyfikacji, których dane są już wprowadze do serwisu.
Na pasku tytułu tabeli znajdują się przyciski umożliwiające przewijanie zawartości tabeli.
Działanie poszczególnych przycisków jest następujące:
   - przycisk |< - wyświetlenie pierwszej dwudziestki personelu,
   - przycisk << - wyświetlenie poprzedniej dwudziestki personelu,
   - przycisk >> - wyświetlenie następnej dwudziestki personelu,
   - przycisk >| - wyświetlenie ostatniej dwudziestki personelu.
Pomiędzy przyciskami wyświetlana jest informacja, która dwudziestka personelu aktualnie znajduje się w tabeli (w przykładzie na rysunku: 1-20), oraz liczba wszystkich wyszukanych osób personelu (w przykładzie: 1).
W górnej części okna znajdują się pola umożliwiające wyszukanie już wprowadzonej do systemu osoby. Możliwe jest wyszukiwanie osoby na podstawie jej nazwiska lub numeru PESEL. Po wpisaniu odpowiedniego ciągu znaków do pola Szukaj wg PESEL lub nazwiska należy nacisnąć przycisk OK - w tabeli poniżej pojawi się lista wyszukanych osób personelu.
Aby wprowadzić zmiany w danych już wprowadzonej osoby, należy wybrać ją na liście personelu. Po powtórnym kliknięciu wybranej pozycji listy pojawi się menu poleceń - należy wybrać z niego polecenie Edytuj dane osoby.
Wybranie polecenia Usuń osobę powoduje usunięcie osoby personelu aktualnie wybranej w tabeli.


Aby dodać nową osobę, należy kliknąć dowolną pozycję tabeli, a następnie wybrać polecenie Nowa osoba. Ten sam efekt daje naciśnięcie przycisku Nowa osoba, znajdującego się w górnej części okna.

Pojawią się pola edycyjne służące do wpisywania danych opisujących osobę:

 

Należy wpisać odpowiednie informacje do poszczególnych pól edycyjnych.
Pole Użytkownik internetowy przeznaczone jest na nazwę użytkownika (kod) która będzie wykorzystywana przez tę osobę podczas logowania się do serwisu internetowego. Pozostałe pola edycyjne nie wymagają szczegółowych objaśnień.
Zaznaczenie przełącznika Wyjaśnij oznacza, że dane osoby lub inne związane z nią informacje wymagają jeszcze wyjaśnienia lub uzupełnienia.
Przycisk Anuluj znajdujący się pod polami edycyjnymi umożliwia opuszczenie strony bez zapamiętywania wprowadzonych na niej ustaleń.
Naciśnięcie przycisku Zapisz zmiany powoduje zapisanie wprowadzonych danych.


W następnej kolejności należy przydzielić wprowadzoną do systemu osobę do przynajmniej jednej gałęzi drzewa klasyfikacji. Patrz także temat  Przydział do klasyfikacji.


Wybierz strony:

» Pomoc - przydział personelu do gałęzi klasyfikacji

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020