Strona główna NIL

   


Pomoc - edycja komunikatów i ogłoszeń

Edycję komunikatów i ogłoszeń serwisu umożliwia polecenie Komunikaty internetowe, znajdujące się w module Administrator systemu, w grupie poleceń Aktualizacja treści.


Po wywołaniu tego polecenia pojawi się okno, w którego lewej części znajdują się zakładki klasyfikacji utworzonych dla komunikatów. Klasyfikacje mogą być dowolnie tworzone i rozbudowywane, w zależności od potrzeb serwisu internetowego - w przykładzie na rysunku są dwie zakładki klasyfikacji (Serwis internetowy i Internetowa).
Aby zobaczyć listę komunikatów już pokazywanych na wybranej stronie serwisu, należy wybrać odpowiednią klasyfikację poprzez kliknięcie nazwy zakładki, a następnie wybrać odpowiednią gałąź tej klasyfikacji. W prawej części okna pojawi się lista nagłówków komunikatów przydzielonych do tej gałęzi (jeżeli zaznaczony jest przełącznik pozycje z podgałęzi - dodatkowo wyświetlane będą też nagłówki komunikatów przydzielonych do podgałęzi wybranej gałęzi).
Wybranie znaku "plus" znajdującego się z lewej strony nazwy gałęzi powoduje "rozwinięcie" tej gałęzi (pod nazwą gałęzi pojawią się kolejne gałęzie podrzędne). Wybranie znaku "minus" powoduje "zwinięcie" odpowiadającej mu gałęzi drzewa.
UWAGA: Użytkownik otrzymuje uprawnienia do przeglądania lub edycji komunikatów przydzielonych do wybranych gałęzi drzewa klasyfikacji.

 

Z prawej strony ekranu wyświetlana jest tabela zawierająca listę nagłówków komunikatów już wprowadzonych do serwisu, związanych z wybraną gałęzią klasyfikacji
Na pasku tytułu tabeli znajdują się przyciski umożliwiające przewijanie zawartości tabeli.
Działanie poszczególnych przycisków jest następujące:
   - przycisk |< - wyświetlenie pierwszej dwudziestki komunikatów,
   - przycisk << - wyświetlenie poprzedniej dwudziestki komunikatów,
   - przycisk >> - wyświetlenie następnej dwudziestki komunikatów,
   - przycisk >| - wyświetlenie ostatniej dwudziestki komunikatów.
Pomiędzy przyciskami wyświetlana jest informacja, które komunikaty aktualnie znajdują się w tabeli (w przykładzie na rysunku: 1-20, gdyż tabela mieści 20 komunikatów), oraz liczba wszystkich komunikatów (w przykładzie: 4).
W górnej części okna znajdują się pola umożliwiające wyszukanie zredagowanego i wprowadzonego do systemu komunikatu. Możliwe jest wyszukiwanie komunikatu na podstawie jego tytułu. Po wpisaniu fragmentu tutułu komunikatu do pola Szukaj tytułu należy nacisnąć przycisk OK - w tabeli poniżej pojawi się lista wyszukanych komunikatów.
Aby wprowadzić zmiany w już wprowadzonym komunikacie, należy kliknąć odpowiednią pozycję listy komunikatów, a następnie wybrać z menu polecenie Edycja komunikatu.
Wybranie polecenia Usuń komunikat powoduje usunięcie komunikatu aktualnie wybranego w tabeli.


Aby wpisać nowy komunikat, należy kliknąć dowolną pozycję tabeli, a następnie wybrać polecenie Nowy komunikat. Ten sam efekt daje naciśnięcie przycisku Nowy komunikat, znajdującego się w górnej części okna.

Pojawią się pola edycyjne służące do wpisywania komunikatu:

 

W polu Data podpowiadana jest aktualna data. Pole to jest przeznaczone na datę wprowadzenia komunikatu.
Do pola Termin należy wprowadzić datę, od której komunikat staje się nieaktualny - po upłynięciu tego terminu komunikat przestaje być wyświetlany w serwisie. W przypadku komunikatów obowiązujących bezterminowo, pole to powinno pozostać niewypełnione.
W polu Tytuł komunikatu można wpisać tytuł komunikatu - jest on na stronie internetowej wyświetlany wyróżnioną czcionką (na różnych stronach obowiązują różne czcionki tytułu).
Do pola Treść komunikatu należy wpisać treść komunikatu. Może to być tekst bez żadnych dodatkowych kodów sterujących - wtedy na stronie internetowej pojawi się ten tekst bez żadnych ozdobników, z uwzględnieniem wprowadzonych znaków nowej linii. Istnieje również możliwość wyróżnienia fragmentów tekstu (np. pogrubienie), lub umieszczenia w tekście linków do innych stron serwisu lub innych miejsc tej samej strony. Patrz także temat  Podstawy HTML.
Zaznaczenie przełącznika Wyjaśnij oznacza, że treść komunikatu lub inne związane z nim informacje wymagają jeszcze wyjaśnienia. Komunikat taki nie jest wyświetlany na stronach serwisu.
W prawym górnym rogu znajduje się pole słownikowe pozwalające określić status komunikatu. Dla nowo tworzonych komunikatów system podpowiada na tym polu wartość brudnopis. Oznacza to, że przygotowywany komunikat na razie nie będzie wyświetlany na stronach serwisu. Można zapamiętywać komunikaty brudnopisowe w trakcie ich edycji (opracowanie komunikatu może trwać np. kilka dni i wymagać współdziałania wielu osób). Gdy komunikat jest już gotowy, należy zmienić jego status na czystopis.
Przycisk Anuluj umożliwia opuszczenie strony bez zapamiętywania wprowadzonych na niej ustaleń.
Naciśnięcie przycisku Zapisz zmiany powoduje zapisanie komunikatu.


Zapisany w opisany wyżej sposób komunikat istnieje w systemie, jednak nie jest wyświetlany na żadnej stronie - konieczne jest przydzielenie go do przynajmniej jednej gałęzi drzewa klasyfikacji. Patrz także temat  Przydział do klasyfikacji.


Komunikaty są publikowane na odpowiedniej stronie w kolejności odpowiadającej datom ich wprowadzenia - najnowsze znajdują się na górze strony.
Istnieje możliwość dowolnego ustalenia kolejności komunikatów wyświetlanych na stronie. Patrz także temat  Edycja Lp.


Wybierz strony:

» Pomoc - podstawy HTML w edycji komunikatów
» Pomoc - przydział komunikatu do gałęzi klasyfikacji
» Pomoc - edycja kolejności komunikatów

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020