Strona główna OIL

   


 
Prawo stanowione przez Okręgową Izbę Lekarską


Strony z prawem:

Okręgowa Rada Lekarska

Prezydium ORL

II Okręgowy Zjazd Lekarski


IV Okręgowy Zjazd LekarskiNajważniejsze przepisy medyczne:
  • Ustawa o zawodzie lekarza,
  • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
  • Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej,
  • Ustawa o izbach lekarskich,
  • Ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • Rozporządzenie MZiOS w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz ustalenia danych objętych wpisem i sposobu prowadzenia rejestrów.

  • Rozporządzenie MZiOS w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz wzorów rejestrów

Na uwagę zasługują pozycje związane z etyką wykonywania zawodu lekarza:
  • Przysięga Hipokratesa,
  • Kodeks etyki lekarskiej,
  • Karta praw pacjenta.Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020