Strona główna OIL

   


 
Składki członkowskie

Zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej 8/08/V z dnia 4 kwietnia 2008 r., opublikowaną w kwietniowym Biuletynie NRL, od 1 października 2008 r. zasady podlegania obowiązkowi opłacania składek członkowskich z tytułu przynależności do samorządu lekarzy są następujące:
§1 Miesięczna składka obowiązująca członka okręgowej izby lekarskiej wynosi:
  • 40 zł - dla lekarza, lekarza dentysty,
  • 10 zł - dla lekarza stażysty, lekarza dentysty stażysty oraz emeryta (rencisty) wykonującego zawód lekarza lub lekarza stomatologa.
  1. Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej lekarza są:
    • bezrobotni - w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
    • nie osiągający przychodu z tytułu wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa lub z innego źródła zarobkowania,
    • emeryci (renciści) nie wykonujący zawodu lekarza lub lekarza dentysty.
  2. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może zostać zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej, na czas określony, na podstawie uchwały okręgowej rady lekarskiej, jeżeli udokumentuje lub w inny sposób uprawdopodobni fakt niezarobkowania.

Obowiązek płacenia składek członkowskich przez lekarzy powstaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym dokonany został wpis na listę członków okręgowej izby lekarskiej. Składka za dany miesiąc winna być opłacona do końca tego miesiąca kalendarzowego lub z dowolnym wyprzedzeniem.
W przypadku skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej, obowiązek płacenia składki członkowskiej ustaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po skreśleniu.

Wpłat dokonywać można codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8-15
Wpłat można również dokonywać na numer konta bankowego:
BRE BANK S.A. o/Częstochowa 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001
Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020