Strona główna OIL

   


 
Z prac prezydium ORL

16 maja 2003 r.

      Prezydium podjęło decyzję o odmowie przyjęcia od Miasta Częstochowy nieruchomości przy ul. Olszowej 2 ze względu na niekorzystne warunki najmu i brak zabezpieczenia własności. Ponowiono starania o przyznanie działki na własność OIL, nadającej się pod zabudowę.

30 maja 2003 r.

      Prezydium jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie rozliczenia finansowego za prowadzoną działalność przez Okręgową Izbę Lekarską - przejętą od administracji państwowej, a dotyczącą upoważnienia prezesa NRL do negocjowania środków przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia dla OIL w Częstochowie.

      Omówiono propozycję zorganizowania przez Okręgową Izbę Lekarską w Częstochowie kolejnego, VI Kongresu Polonii Medycznej. Członkowie prezydium uzyskali poparcie inicjatywy i deklarację pomocy od prezydenta Miasta Częstochowy Tadeusza Wrony. Wspólnie z prezydentem wystosowano list intencyjny wyrażający wolę przyjęcia na siebie obowiązków organizatora i goszczenia lekarzy Polaków z całego świata.

      Na posiedzeniu szeroko dyskutowano nad projektem ustawy o nadzorze samorządów zawodowych nad wykonywaniem zawodów zaufania publicznego. Podjęto decyzję o konsultacji wniosków z przedstawicielami okręgowych rad samorządów zaufania publicznego działających na terenie Częstochowy.
      Wspólne spotkanie przewodniczących okręgowych rad miało miejsce 25 czerwca br. i zaowocowało wspólnym stanowiskiem, które publikujemy na str. 15.

STANOWISKO
z dnia 25 czerwca 2003 roku


      Częstochowskie samorządy zawodów zaufania publicznego w osobach Przewodniczących: Okręgowej Rady Adwokackiej, Okręgowej Rady Aptekarskiej, Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2003 r. uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie projektu ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw.
  Uważamy, że:
 • W obowiązujących ustawach istnieje nadzór ministrów właściwych dla odpowiednich zawodów zaufania publicznego i obowiązująca regulacja wydaje się być wystarczająca.
 • Art. 6 proponowanej ustawy pozostaje w sprzeczności z art. 22 Konstytucji RP.
 • Próba wyłączenia samorządów zawodowych z sektora finansów publicznych - art. 48 - prowadzi do przerzucenia na członków samorządów finansowanie zadań publicznych przejętych od administracji państwowej.


      Reasumując - uważamy, że wprowadzenie ustawy jest próbą marginalizacji samorządów zawodowych, prowadzącej w konsekwencji do ich faktycznej likwidacji - czemu zdecydowanie się sprzeciwiamy.

  Do wiadomości:
 • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
 • Naczelna Rada Adwokacka
 • Naczelna Rada Aptekarska
 • Naczelna Rada Lekarska
 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Częstochowska Gazeta Lekarska nr 2003/3 - pismo Częstochowskiej Izby Lekarskiej.
Wydawca: Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020