Strona główna OIL

   


 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Zgodnie z art. 31 ustawy o izbach lekarskich
  1. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej:
    1. wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65;
    2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
    3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.
  2. Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Wg art. 28 pkt 1 okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium z głosem doradczym.
***
Biuro Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby lekarskiej:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej
ul. Sterlinga 1/3
91-425 Łódź
tel./fax: (42) 664 43 52
Biuro obsługuje mgr prawa Beata Staniszewska.

Kliknięcie na nazwisku osoby wyświetli tabelę zestawiającą wszystkie funkcje pełnione przez tę osobę (aktualnie i w przeszłości).

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL
 Jan Błaszczyk


Zastępcy ROZ WIL
1.Remigiusz Budziłło
2.Andrzej Chciałowski
3.Andrzej Grabowski
4.Daniel Obara
5.Adam Poliwczak
6.Wojciech Radwański
7.Grzegorz Rozumek
8.Sławomir Sapieżko
9.Dariusz Serwin
10.Robert Sokołowski
11.Beata Toczewska

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020