Strona główna OIL

   


 
Wyjazd do kraju UE

Podstawa prawna:
 • Uchwała nr 80/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje lekarzy i lekarzy dentystów, zaświadczeń stwierdzających kwalifikacje w zakresie specjalności lekarskich i lekarsko - dentystycznych oraz zaświadczeń dotyczących postawy etycznej.
 • Opis procedury Na podstawie złożenia stosownego wniosku, odpowiednich dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL, Sądu Lekarskiego WIL oraz rejestru ukaranych lekarzy prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich wydaje lekarzowi zaświadczenia.
  Wymagane dokumenty
  1. Wniosek oraz w zależności od rodzaju zaświadczenia, o które wnioskuje lekarz, następujące dokumenty:
  2. Zaświadczenie o odbytym stażu, karta stażowa,
  3. Świadectwo złożenia LEP/LDEP,
  4. Świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie,
  5. Oświadczenie lekarza, że w ciągu ostatnich 3 lat w ciągu 5 lat wyk. zawód w ramach praktyki,
  6. Karta szkolenia specjalizacyjnego,
  7. Oświadczenie lekarza w przedmiocie karalności i prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego
  Formularze
  Wniosek o wydanie zaswiadczeń.rtf 2014.05.26    (69 KB) 
  Opłaty Za każde zaświadczenie pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy rady, która wydała to zaświadczenie. Obecnie jest to 60 zł za każde zaświadczenie.
  Jednostka odpowiedzialna Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich
  Miejsce załatwienia sprawy Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
  Termin odpowiedzi Maksymalnie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.
  Tryb odwoławczy Brak
  Uwagi

  Przed złożeniem wniosku należy uzyskać w komisji ds. rejestru informacje, jakie dokumenty należy dodatkowo złożyć do wniosku (być może w aktach lekarza, którymi dysponuje WIL są jakieś braki)


  Wstecz  
  W górę ekranu  
  Copyright (c) 2004  
  Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
  Data utworzenia: 2017-11-13