Strona główna OIL

   


 
Wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej i do rejestru okręgowej izby lekarskiej lekarza/lekarza dentysty, który posiada prawo wykonywania zawodu uzyskane na podstawie poprzednich przepisów oraz uzyskanie dokumentu 'Prawo wykonywania zawodu lekarza' albo 'Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty'

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 277, poz. 1634 z 2011 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2010 r. Nr 7)
Opis procedury

Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej podejmuje uchwałę o wpisaniu lekarza/lekarza dentysty na listę członków izby, dokonania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej oraz wydania dokumentu "Prawa wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty".

Wymagane dokumenty
 1. "Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej", zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 3. ksero dowodu osobistego lub paszportu (dokument do wglądu),
 4. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania ze strony Komisji Rejestracji - patrz: rubryka "Formularze" lub w siedzibie izby),
 5. zaświadczenie o ukończonym stażu podyplomowym (1-szy rok pracy w latach pięćdziesiątych), karta stażowa lub zaświadczenia o odbyciu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej - wobec braku tych dokumentów, oświadczenie wypełnione w lokalu izby o odbyciu stażu podyplomowego (nie dotyczy lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia przed sierpniem 1993 r.),
 6. dotychczasowe zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (wydawane w latach pięćdziesiątych lub sześćdziesiątych wydawane przez wojewódzkie rady narodowe i w latach osiemdziesiątych przez urzędy wojewódzkie, a od 1990 r. przez okręgowe izby lekarskie),
 7. dwa zdjęcia paszportowe

oraz odpowiednio dokumenty:
 1. świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia -oryginały do wglądu) osoby będące na emeryturze lub rencie zamiast świadectw pracy wypełniają odpowiedni druk o przebiegu pracy zawodowej w biurze izby),
 2. zaświadczenie o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy (z datą od kiedy) - osoby nie wykonujące zawodu lekarza wypełniają oświadczenie w biurze izby o nie wykonywaniu zawodu lekarza,
 3. dyplomy specjalizacji - oryginały do wglądu,
 4. dyplomy o uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych lub doktora habilitowanego nauk medycznych - oryginały do wglądu,
 5. dokumentu potwierdzające uzyskanie tytułu naukowego profesora,
 6. decyzja ZUS/PKP/MSW o przyznaniu renty lub emerytury - oryginały do wglądu,
 7. decyzja urzędu skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP - oryginał do wglądu,
 8. decyzja zakładu ubezpieczeń społecznych w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do świadczeń lekarskich - oryginał do wglądu

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:
 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Jeżeli w/w dokumenty znajdują się w aktach osobowych lekarza dotychczas posiadanych przez Izbę, nie ma obowiązku ich składania.
Formularze
1. Wniosek - W6.pdf 2012.01.31    (274 KB) 
2. Orzeczenie o stanie zdrowia.pdf 2013.07.02    (193 KB) 
3. Oswiadczenie o niekaralnosci (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie).doc 2003.11.24    (106 KB)  
4. Oswiadczenie o odbyciu stażu podyplomowego (dla osoby która nie ma dokumentów potwierdzających odbycie stażu.rtf 2005.01.12    (13 KB) 
RODO_oswiadczenie lekarza do wniosku o przyznanie PWZ.doc 2018.06.11    (42 KB)  

UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

Opłaty Bezpłatne
Jednostka odpowiedzialna Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich
Miejsce załatwienia sprawy Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie
Termin odpowiedzi Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.
Tryb odwoławczy Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Uwagi Dotyczy lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu na terenie RP uzyskane na podstawie:
 1. ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr 50, poz. 458 z późn. zm)
 2. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz.U. Nr 50 poz. 458 z późn. zm.)
  • który nie wykonywał zawodu na obszarze RP w dniu 1 stycznia 1990 r. i zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy nie został wpisany na listę członków właściwej okręgowej izby lekarskiej,
  • albo lekarza/lekarza dentysty, wpisanego na listę członków izby lekarskiej, który do dnia 1 kwietnia 2003 r. nie spełnił wymogu określonego w art. 63 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 21 poz. 204 z późn. zm.), i którego dane znajdują się w okręgowej ewidencji lekarzy i lekarzy dentystów zamierzającego podjąć lub kontynuować wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2014-05-26