Strona główna OIL

   


 
Doskonalenie zawodowe - punkty edukacyjne

KOMUNIKAT
Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
Wojskowej Izby Lekarskiej
w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarza (lekarza dentystę
)


Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego niniejszym informuje, że do 31 paĽdziernika 2019 r. przyjmować będzie dokumenty dotyczące realizacji obowiązku ustawicznego kształcenia lekarza i lekarza dentysty za III okres rozliczeniowy. W uzasadnionych przypadkach mogą być w tym terminie przyjęte jeszcze dokumenty do rozliczenia za II okres. Rozliczenie za I okres dla lekarzy, członków WIL którzy otrzymali PWZ przed 5 listopada 2004 r.
będzie realizowane tylko do 30 czerwca 2017 r.
Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego z tych okresów rozliczeniowych przeliczane będą według liczby punktów wymienionych w zmienionym Załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 20016 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1327). Pozostała treść rozporządzenia z 6 paĽdziernika 2004 r. nie uległa zmianie.

INSTRUKCJA
jak proceduralnie rozliczane będą punkty edukacyjne

 1. Lekarz/lekarz dentysta chcący uzyskać poświadczenie (w tym również wpis do PWZ o liczbie uzyskanych punktów edukacyjnych) spełnienia obowiązku kształcenia winien do "Indeksu Doskonalenia Zawodowego Lekarza" wpisać chronologicznie wszystkie zdarzenia edukacyjne w których uczestniczył w danym okresie rozliczeniowym.
  Indeks o którym mowa wyżej (jeśli lekarz go nie posiada) może na swój wniosek otrzymać go pocztą lub osobiście pobrać w Biurze WIL.
 2. Do wypełnionego indeksu należy załączyć do wglądu komisji oryginały (lub kopie) dokumentów potwierdzających udział w danej formie kształcenia oraz załączniki (np. plany kursów, szkolenia itp.), które należy również ułożyć w sposób chronologiczny.
 3. Indeks i zaświadczenia (certyfikaty) należy ułożyć w teczce opatrzonej następującymi danymi:
  1. imię i nazwisko;
  2. aktualny adres korespondencyjny;
  3. telefon kontaktowy;
  4. adres email.
 4. Tak przygotowane dokumenty należy przesłać (złożyć) do Biura Wojskowej Izby Lekarskiej.
 5. Pracownik komisji sprawdzi poprawność zapisów w indeksie, dokona ewentualnych korekt wynikających z n/w załącznika nr 3, a następnie, a następnie przedstawi indeks i zaświadczenie (pismo) do akceptacji i podpisu Przewodniczącemu Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.
 6. Jeśli lekarz (lekarz dentysta) po sprawdzeniu i weryfikacji nadesłanych dokumentów za okres rozliczeniowy nie uzyska 200 punktów edukacyjnych, to w świetle §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2004 r. nie dopełnił obowiązku doskonalenia zawodowego w danym okresie rozliczeniowym.
 7. Odpowiednie wpisy do PWZ o liczbie uzyskanych punktów edukacyjnych lekarza/lekarza dentysty dokona pracownik komisji ds. rejestru lekarzy, wydawania PWZ i praktyk lekarskich.
 8. Teczka z nadesłanymi dokumentami zostanie zwrócona lekarzowi/lekarzowi dentyście.
UWAGA
 1. Przy liczeniu uzyskanych punktów edukacyjnych należy posługiwać się danymi przedstawionymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11 sierpnia 2016 r. wskazanym niżej.
 2. Przypominamy, że okres rozliczeniowy trwa 4 lata i liczy się od dnia otrzymania PWZ przez lekarza/lekarza dentystę:
  1. dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wymienionego wyżej tj. przed dniem 06 listopada 2004 r. - II okres rozliczeniowy trwał od 06.11.2008 r. do 05.11.2012 r. (I okres zakończył się 05.11.2008 r.)
  2. dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu po dniu 06.11.2004 r. okresy rozliczeniowe liczone będą inaczej, - bo od daty przyznania im stałego PWZ.
UWAGA!!!
Warunkiem przyjęcia dokumentów przez Komisję Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego dotyczących zaliczenia punktów edukacyjnych jest:
 • regulowanie na bieżąco przez lekarza/lekarza dentystę składek członkowskich na rzecz WIL oraz
 • aktualizowanie przez niego danych teleadresowych.
Wiceprezes RL WIL
Przewodniczący Komisji Kształcenia
i Doskonalenia Zawodowego
płk dr n. med. Stefan ANTOSIEWICZ


Załącznik nr 3
do zmieniającego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1327) (obowiązuje od rozliczania III okresu rozliczeniowego).

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJˇCYCH POSZCZEGÓLNYM FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO


Lp.Forma doskonalenia zawodowegoLiczba punktówSposób weryfikacji
1.realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności50 pkt na 1 rokzaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji lub umiejętności
2.
udział w kursie medycznym:
 1. nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności lub
 2. realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem
  – który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej
1 pkt za 1 godz.zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji
3.udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym1 pkt z 1 godz.zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji
4.odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym5 pkt za 1 dzieńzaświadczenie wydane przez kierownika ośrodka
5.udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako "kolegium specjalistów&" albo "lekarskie towarzystwo naukowe" lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia lub towarzystwa naukowego3 pkt za posiedzeniepotwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
6.udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych lub przez grupę lekarzy1 pkt za godz. szkolenia max. 6 pkt. za 1 szkoleniepotwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
7.wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym15 pkt.na podstawie programu
8.udział w programie edukacyjnym krajowym lub zagranicznym, który zyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej udostępnianym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej i innych mediów, umożliwiających wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości1 pkt za 1 godz. programu edukacyjnegozaświadczenie wydane przez organizatora
9.uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora - w zakresie nauk medycznych200 pktdyplom
10.napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego100 pkt., wznowienie - 50 pkt.notka biograficzna
11.napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego50 pkt., wznowienie - 25 pkt.notka biograficzna
12.przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego30 pkt. wznowienie - 15 pkt.notka biograficzna
13.autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z póź;n. zm.)Dwukrotność liczby pkt. wskazanych w części A lub B wykazu ministra właściwego do spraw nauki, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania naukinotka biograficzna
14.napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym20 pktnotka biograficzna
15.przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym10 pkt.notka biograficzna
16.sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego30 pkt. za rok sprawowania funkcji opiekunapotwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia stażu
17.kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności przez lekarzy lub lekarzy dentystów15 pkt. - za 1 lekarza za 1 rokpotwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji lub nabywania umiejętności
18.indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego wymienionego w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki5 pkt. za tytuł - max. 10 pkt. w okresie rozliczeniowympotwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty
19.przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego5 pkt. za przynależność do jednego kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego - max. 20 pkt. w okresie rozliczeniowymzaświadczeniePODSTAWA PRAWNA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1327)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 235, poz. 1616)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 142, poz. 1196)

UCHWAŁA NR 98/04/IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

DOKUMENTY

- Wydawnictwo NIL - INDEKS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LEKARZA

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2017-04-06