Strona główna OIL

   


 
pwz

Informacje dotyczące przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków i do rejestru lekarzy prowadzonego przez Wojskową Izbę Lekarską w Warszawie.

PODSTAWOWE INFORMACJE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY
 • "Wniosek o przyznanie prawa..." W1 - w załączniku,
 • miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty oraz kopia suplementu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni (po uzyskaniu odpisu dyplomu należy go złożyć do WIL) lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy - wzór w załączniku

  orzeczenie_o_stanie_zdrowia.doc 2017.06.26    (31 KB)  

  UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez okręgową radę lekarską - dokument do wypełnienia w załączniku

  RODO_oswiadczenie lekarza do wniosku o przyznanie PWZ.doc 2018.06.11    (42 KB)  

  UWAGA: W przypadku braku edytora Word powyższe pliki można obejrzeć w formacie HTML lub PDF .

 • dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • ksero dowodu osobistego (obydwie strony),
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 • ksero umowy z MON-em dotyczącej pełnienia służby wojskowej.
Komplet dokumentów należy złożyć do Komisji ds. Rejestru Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej osobiście lub poprzez osobę upoważnioną (osoba upoważniona winna przy sobie posiadać oryginały skopiowanych dokumentów do wglądu):
Wojskowa Izba Lekarska, Komisja ds. Rejestru Lekarzy
ul. Koszykowa 78
00-909 Warszawa

Plan dojazdu do biura WIL

KONTAKT:
Sylwia Lasecka, pokój 183
tel. 22 621 04 93 wew. 186
fax. 22 621 04 93 wew. 195
s.lasecka@hipokrates.org

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 lipca br. (wtorek)

Informacje dla osób zamierzających przystąpić do egzaminu LEK/LDEK w najbliższej sesji

Poniższa procedura NIE JEST związana z przyznaniem Prawa Wykonywania Zawodu.

 1. Osoba chcąca przystąpić do LEK/LDEK zakłada konto w SMK w możliwie jak najkrótszym czasie - https://smk.ezdrowie.gov.pl/
 2. Po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu absolwent składa wniosek poprzez SMK o nadanie roli "Absolwenta" (w przypadku zaświadczenia niezbędny jest numer tego zaświadczenia). Następnie konieczne będzie potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień niezbędnych do posiadania konta. W tym celu absolwenci udają się osobiście z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu studiów lub z dyplomem oraz dowodem tożsamości w celu zatwierdzenia wniosku do wybranej przez siebie w systemie SMK izby lekarskiej
 3. Po nadaniu uprawnień w izbie lekarskiej absolwenci rejestrują się na LEK/LDEK wg formularza, który będzie dostępny w systemie SMK
Ponadto zalecamy założenie profilu zaufanego EPUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta, który w przyszłości ułatwi wszelkie procedury związane z korzystaniem z systemu SMK oraz m.in. rejestracją praktyk w WIL.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2018-06-12