Strona główna OIL

   


 
Składki członkowskie

Zgodnie z Uchwałą Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej, z dniem 1 stycznia 2015 r. uległa zmianie wysokość składki członkowskiej na rzecz izby lekarskiej dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Składka od 1 stycznia 2015 r. wynosi dla:

  1. lekarza i lekarza dentysty, członka izby lekarskiej - 60 zł
  2. lekarza i lekarza dentysta stażysty, członka izby lekarskiej - 10 zł

Zgodnie z §3 ust. 1 ww. uchwały zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje na podstawie niniejszej uchwały w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:
  1. ukończył 75 lat;
  2. został skreślony z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej;
  3. złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.
Ustęp drugi powyzszego paragrafu mówi, że "zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych."

Uwaga:

Zmiana kwoty składki skutkuje koniecznością zmiany stałego zlecenia złożonego w banku w kwestii dotyczącej wysokości składki.

Wsteczne zwolnienie z opłacania składki nie będzie możliwe.

Wraz z dniem wejścia w życie ww. uchwały nr 27/14/VII NRL, tj. z dniem 1 stycznia 2015 r. straciła moc prawną uchwała poprzednio obowiązująca, tj. Uchwała nr 8/08/V NRLz dnia 4 kwietnia 2008 r., zmieniona uchwała nr 9/12/VI NRL z dnia 13 kwietnia 2012 r.Klikając tutaj możesz wygenerować swój numer konta bankowego.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2015-01-07