Strona główna OIL

   


 
Redakcja Skalpela

Wydawcą Skalpela jest  Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.


Redaktor naczelny
1.Jacek Woszczyk
Sekretarz redakcji
2.Ewa Kapuścińska
Rada redakcyjna
3.Jerzy Aleksandrowicz
4.Jan Błaszczyk
5.Renata Formicka
6.Artur Płachta
Kolegium redakcyjne
7.Mariusz Goniewicz
8.Kazimierz Janicki
9.Ewa Kapuścińska
10.Konrad Maćkowiak
11.Janusz Wasilewski

Adres redakcji
Redakcja "Skalpela" mieści się w siedzibie Biura WIL:
ul. Koszykowa 78, 00-909 Warszawa, pokój 184
(z dopiskiem: do redakcji "Skalpela")
tel. (0-22) 621 04 93 w. 184, fax: (0-22) 621 04 93 w. 195

Adresy e-mailowe:
redaktor naczelny - Jacek Woszczyk (j.woszczyk@gmail.com),
sekretarz redakcji - Ewa Kapuścińska (ewakapuscinska08@gmail.com

Załącznik do uchwały nr 122/18/VIII RL WIL z dnia 16 maja 2018

STATUT
REDAKCJI BIULETYNU WIL „SKALPEL”

 1. Redakcją Biuletynu WIL kieruje redaktor naczelny.
 2. Kolegium Redakcyjne jest ciałem konsultacyjno-doradczym redaktora naczelnego.
 3. Redaktor naczelny Biuletynu WIL w szczególności:
  1. realizuje zadania wynikające z programu i profilu biuletynu ustalone przez Radę Redakcyjną,
  2. odpowiada za dobór publikacji,
  3. organizuje i koordynuje działalność merytoryczną i finansową związaną z wydawaniem biuletynu,
  4. kieruje pracą Kolegium Redakcyjnego.
 4. Redaktor naczelny składa Radzie Lekarskiej WIL w styczniu każdego roku sprawozdanie z działalności redakcji biuletynu za rok ubiegły.
 5. Redaktor naczelny oraz sekretarz mogą być wynagradzani przez Radę Lekarską WIL na zasadzie umowy cywilnoprawnej.
 6. W Biuletynie WIL zamieszcza się uchwały, rezolucje, deklaracje, apele i oświadczenia organów WIL i Komisji Problemowych Wojskowej Izby Lekarskiej oraz inne teksty zakwalifikowane do druku przez Kolegium Redakcyjne, takie jak: artykuły redakcyjne, artykuły i listy czytelników, artykuły sprawozdawcze, płatne ogłoszenia i reklamy.
 7. Każdy członek WIL ma prawo zgłosić redaktorowi naczelnemu Biuletynu WIL własny tekst dotyczący różnych zagadnień, zwłaszcza aktualnych problemów środowiska lekarskiego.
 8. Materiały dotyczące działalności organów izby mają pierwszeństwo w publikowaniu przed innymi.
 9. Redaktor naczelny odpowiada za skład, druk oraz dotrzymanie terminów poszczególnych wydań.
 10. Wysokość opłat za zamieszczony materiał określa redaktor naczelny w porozumieniu z Kolegium Redakcyjnym.
 11. Redaktor naczelny może odstąpić od pobierania opłat za zamieszczony materiał lub przyjąć inny sposób rozliczenia ze zleceniodawcą w następujących przypadkach:
  1. druk zapowiedzi wydawniczych wydawnictw medycznych,
  2. ogłoszeń medycznych towarzystw naukowych,
  3. ogłoszeń o wolnych miejscach pracy.
 12. Jeżeli autor nie zastrzega prawa autoryzacji tekstu, to bez konsultacji z autorem, redakcja ma prawo adiustacji i skracania tekstów. Materiały zamieszczone w rubryce: „Listy od czytelników” reprezentują wyłącznie poglądy ich autorów.
 13. Redaktor naczelny może odmówić zamieszczenia określonego materiału w Biuletynie WIL, jeżeli narusza on normy określone w prawie prasowym, prawie autorskim, kodeksie cywilnym i innych obowiązujących przepisach.
 14. Wydawanie Biuletynu finansowane jest z budżetu izby, a w szczególności:
  1. skład, druk i dystrybucja Biuletynu,
  2. honoraria autorskie.
 15. Budżet Biuletynu uchwala Zjazd Lekarzy WIL jako część budżetu.
 16. Dochody Biuletynu WIL przeznacza się na pokrycie kosztów składu i druku, honoraria autorskie, poprawę szaty edytorskiej i inne cele określone przez redaktora naczelnego w uzgodnieniu z Kolegium Redakcyjnym.
 17. Obsługę finansowo-księgową Biuletynu prowadzi Biuro WIL.

Podstawy prawne działania:

 1. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich: art. 25 pkt 16, art. 33 pkt 1, art. 84, art 109
 2. Uchwała nr 187/06/V Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu wydawania biuletynu WIL
  orl5u00187.rtf 2018.04.25    (56 KB) 
 3. Statut redakcji biuletynu WIL "Skalpel" - załącznik do uchwały nr 187/06/V RL WIL z dnia 2 czerwca 2006 r.
 4. Uchwała nr 111/13/VII RL WIL z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego biuletynu Wojskowej Izby Lekarskiej pt. „Skalpel”
 5. Uchwała nr 112/13/VII RL WIL z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego biuletynu WIL "Skalpel" na okres kadencji 2013-2017
 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
 7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej


Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020