Strona główna OIL

   


 
Inauguracja Roku Akademickiego 2015/16 w WIM

1 października 2015 r. w WIM odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego.
Wśród zaproszonych gości byli Dariusz Gwizdała - dyrektor Gabinetu Szefa BBN, który odczytał list od Prezydenta RP oraz Maciej Jankowski, podsekretarz stanu w MON, który z kolei odczytał list od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka. Listy gratulacyjne przesłali również: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego i Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Po wystąpieniu dyrektora WIM - gen. bryg. prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka sprawozdanie Przewodniczącego Rady Naukowej WIM z działalności naukowej Instytutu w minionym roku akademickim przedstawił płk. prof. dr. hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz. Przewodniczący Rady Naukowej oraz Dyrektor WIM wręczyli dyplomy doktora habilitowanego oraz doktora. Wyróżnili także najlepsze prace naukowe powstałe w roku akademickim 2014/15.

Wspomnienie zmarłych pracowników WIM

W minionym roku akademickim na zawsze pożegnaliśmy wieloletnich pracowników Instytutu. Zmarli: st. piel. Elżbieta Bocheńska - wieloletni pracownik Kliniki Traumatologii i Ortopedii; płk w st. spocz. dr n. med. Janusz Szepietowski - anestezjolog, kierownik Klinicznego Oddziału Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej; płk w st. spocz. dr n. med. Jerzy Trawiński - specjalista patomorfolog, wieloletni pracownik, kierownik Pracowni Diagnostyki Cytologicznej Zakładu Patomorfologii CSK MON WIM; st. chor. sztab. Tadeusz Nowak - kierownik magazynów mundurowych i sprzętu gospodarczego; płk w st. spocz. prof. Aleksander Badowski - specjalista chirurg, pracownik Kliniki Chirurgii CSK WAM; płk w st. spocz. lek. Józef Machaczka - lekarz stomatolog, adiunkt, pracownik CSK WAM; płk w st. spocz. dr n. med. Leopold Osowski - specjalista transfuzjolog, wieloletni zastępca Komendanta Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej; płk w st. spocz. dr n. med. Jan Dzida -kierownik Zakładu Medycyny Sądowej Wojskowej Akademii Medycznej; płk w st. spocz. dr hab. n. med. Wojciech Wąsala - Kierownik Poradni Audiologicznej Kliniki Otolaryngologii; płk rez. prof. dr hab. n. med. Stanisław Mrzygłód - wieloletni Kierownik Kliniki Okulistyki; kmdr por. dr n. med. Andrzej Walkiewicz - pracownik Kliniki Ortopedii, chirurg urazowy i ortopeda; ppłk dr n. med. Przemysław Słomski, adiunkt Kliniki Neurologii.

Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego

Zgodnie z tradycją Wojskowego Instytutu Medycznego osoby, które uzyskały w minionym roku akademickim stopień doktora habilitowanego, w czasie uroczystości otrzymały dyplomy doktora habilitowanego nauk medycznych. Wręczali je Przewodniczący Rady Naukowej oraz Dyrektor WIM. Dyplomy otrzymali: w zakresie neurologii: ppłk dr n. med. Kazimierz Tomczykiewicz, onkologii: dr n. med. Renata Duchnowska, chirurgii dziecięcej: dr n. med. Beata Jurkiewicz oraz chirurgii: dr n. med. Marek Stańczyk.

Promocja doktorska

Podczas inauguracji osoby, które uzyskały w minionym roku akademickim stopień doktora otrzymały z rąk Przewodniczącego Rady Naukowej i Dyrektora dyplomy doktora nauk medycznych. Byli to w zakresie:
 • reumatologii: lek. Olga Bujakowska. Promotor - prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz.
 • okulistyki: lek. Beata Pawlik. Promotor - płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas.
 • rehabilitacji medycznej: mgr Małgorzata Bujar-Misztal. Promotor - płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski.
 • epidemiologii: ppłk lek. Sławomir Pieniuta. Promotor - płk dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski.
 • epidemiologii: lek. Ewa Zwolińska. Promotor: płk dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski.
 • kardiologii: lek. Mirosław Marciniak. Promotor: dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska.
 • kardiologii: lek. Przemysław Kwasiborski. Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Cwetsch.
 • kardiologii: lek. Sylwia Miernik. Promotor: dr hab. n. med. Mirosław Dziuk.
 • hematologii: lek. Anna Torska. Promotor: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek.
 • dermatologii i wenerologii: lek. Agnieszka Pszonak. Promotor: płk dr hab. n. med. Witold Owczarek
 • dermatologii i wenerologii: lek. Nina Kiepurska. Promotor: płk dr hab. n. med. Witold Owczarek.
 • anestezjologii i intensywnej terapii: lek. Jakub Klimkiewicz. Promotor: dr hab. n. med. Elżbieta Sokół-Kobielska.
 • &anestezjologii i intensywnej terapii: lek. Bartosz Rustecki Promotor: dr hab. n. med. Elżbieta Sokół-Kobielska
 • immunologii klinicznej: mgr Agnieszka Rzeszotarska. Promotor: dr hab. n. med. Jolanta Korsak.
 • immunologii klinicznej: mgr Sylwia Chełstowska. Promotor: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa.
 • otorynolaryngologii: lek. Paulina Zielińska. Promotor: płk prof. dr hab. n. med. Dariusz Jurkiewicz. Promotor pomocniczy: dr n. med. Piotr Rapiejko.
 • nefrologii: lek. Marzena Janas. Promotor: dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk.
 • mikrobiologii: mgr Aneta Guzek. Promotor: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rybicki.
Immatrykulacja uczestników Studiów Doktoranckich WIM

Osoba przyjęta na Studia nabywa prawa doktoranta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Podczas uroczystości w imieniu nowo przyjętych osób do grona uczestników studiów doktoranckich ślubowanie złożyła lek. Ewa Witkowska-Patena Następnie głos zabrała Przewodniczącej Samorządu Doktorantów lek. Agata Wawrzyniak.

Nagrody Dyrektora WIM

Po raz siódmy zostały przyznane Nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego za działalność badawczo-rozwojową, naukową i dydaktyczną za rok akademicki 2014/2015.

Nagrody indywidualne:

Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe:
Nagroda I stopnia
 • dr n. med. Andrzej Nowakowski z Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej - za cykl publikacji w recenzowanych czasopismach zagranicznych dotyczących etiopatogenezy, profilaktyki i leczenia raka narządu rodnego.
 • ppłk dr n. med. Paweł Krzesiński, adiunkt z Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych - za cykl oryginalnych publikacji na temat nieinwazyjnych metod oceny funkcji układu krążenia.
Nagroda II stopnia
 • ppłk dr n. med. Marek Saracyn, adiunkt z Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej - za badania eksperymentalne nad patogenezą zespołu wątrobowo-nerkowego oraz wpływem modulowania endogennego szlaku tlenku azotu na rozwój tego zespołu.
Nagroda III stopnia
 • ppłk dr hab. n. med. Lubomir Bodnar, adiunkt z Kliniki Onkologii, autor publikacji o predykcyjnych i prognostycznych czynnikach związanych z mechanizmami molekularnymi odpowiedzialnymi za rozwój i progresję raka nerki.
Za wyróżnioną rozprawę doktorską:
Nagroda III stopnia
 • dr n. med. Beata Pawlik z Kliniki Okulistyki za rozprawę doktorską pt.: "Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z jaskrą przewlekłą otwartego kąta z zastosowaniem Gold Micro Shunt jako pierwszej procedury chirurgicznej z jednoczesną fakoemulsyfikacją".
Za wyróżnioną rozprawę habilitacyjną: Nagroda I stopnia
 • dr hab. n. med. Renata Duchnowska, adiunkt z Kliniki Onkologii za rozprawę pt.: "Biologia i klinika przerzutów do mózgu u chorych na zaawansowanego raka piersi".
 • Za autorstwo wyróżniających się podręczników:
 • Nagroda I stopnia
 • płk dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski, Kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej. Monografia "Medycyna podróży" stanowi obszerne kompendium wiedzy dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych zajmujących się leczeniem i diagnostyką kosmopolitycznych oraz tropikalnych chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Nagroda II stopnia
 • prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii. Publikacja "Problemy hematologiczne w położnictwie i ginekologii. Pytania i odpowiedzi" jest skierowana nie tylko do ginekologów, ale także do specjalistów chorób wewnętrznych i lekarzy rodzinnych, do których często zgłaszają się kobiety z problemami internistycznymi powiązanymi z ciążą lub chorobami ginekologicznymi.
Nagroda III stopnia
 • mgr Danuta Augustynowicz, kierownik Sekcji Strategii i Rozwoju Badań Naukowych. Monografia "50 lat Szpitala Wojskowego na Szaserów" przedstawia historię powstania 2 Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej funkcjonującego od 1964 roku w nowo wybudowanym kompleksie budynków przy ul. Szaserów, jego losy i przemianowania oraz rozwój poszczególnych klinik i zakładów, najważniejsze osiągnięcia naukowe, biogramy osób i działalność Rady Naukowej.
Nagrody zespołowe:

Za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe
Nagroda I stopnia
 • Zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Cezarego Szczylika - Klinika Onkologii w składzie: dr n. med. Anna Czarnecka, ppłk dr n. med. Jam Korniluk, lek. Anna Kornakiewicz, mgr Zofia Felicja Bielecka, lek. Wojciech Solarek, lek. Maciej Kawecki - za analizę klinicznych i molekularnych przyczyn progresji raka nerki oraz skuteczności leczenia udokumentowanych serią międzynarodowych publikacji.
Nagroda III stopnia
 • Zespół w składzie: dr n. med. Przemysław Witek, adiunkt z Kliniki Endokrynologii i Terapii Izotopowej i płk dr hab. n. med. Grzegorz Zieliński z Kliniki Neurochirurgii - za cykl prac poruszających zagadnienia diagnostyki i leczenia guzów układu podwzgórzowo-przysadkowego.
Za osiągnięcia dydaktyczne:
Nagroda II stopnia
 • Zespół w składzie: ppłk dr n.med. Robert Brzozowski, dr n. med. Przemysław Guła, mgr Tomasz Sanak z Zakładu Medycyny Pola Walki, lek. Wojciech Wierzejski z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Zespół prowadził intensywne szkolenia autorskie z zakresu medycyny stanów nagłych, implementując doświadczenia pola walki, dla poprawy opieki nad pacjentami w stanie krytycznym z mnogimi obrażeniami ciała.
Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego przyznano nagrodę za zaangażowanie w działalność społeczną i promowanie postaw filantropijnych.
I miejsca w ocenie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz organizacyjnej klinik i zakładów Wojskowego Instytutu Medycznego za rok 2014 zdobył Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej pod kierownictwem płk. dr. hab. n. med. Krzysztofa Korzeniewskiego.

Wykład inauguracyjny wygłosił płk prof. dr hab. n. med. Marek Rękas - kierownik Kliniki Okulistyki WIM "Sztuka jest złudzeniem, które pozwala nam odkryć prawdę".

Jarosław RYBAK/WIM
tekst ze strony www.wim.mil.pl
(zmiany - red. "Skalpela")
fot: Andrzej KOSATER / WIM

Zachęcamy do odwiedzenia stromy WIM, lektury listów okolicznościowych oraz zapoznania się z fotorelacją z uroczystości.

"Skalpel" 2015/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020