Strona główna OIL

   


 
Uchwała nr 1737 RL WIL

UCHWAŁA Nr 1737/15/VII
RADY LEKARSKIEJ
WOJSKOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 9 października 2015 r
.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy/Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej


Na podstawie art. 5 pkt 7 i art 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1
  1. Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej na wniosek Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy/Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej zwanej dalej "Radą Programową" (§ 2 Uchwały Rady Programowej Ośrodka Nr 01/15/RP z dnia 9 października 20115 r.), zatwierdza Regulamin Pracy Rady Programowej.
  2. Treść Regulaminu Pracy Rady Programowej Ośrodka zamieszczono w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Lekarskiej WIL
Konrad Maćkowiak
Prezes
Rady Lekarskiej WIL
Jan Sapieżko

Załącznik
do uchwały RL WL Nr 1737/15/VII
z dnia 9 października 2015 r.

REGULAMIN PRACY
Rady Programowej
Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy/Lekarzy Dentystów
Wojskowej Izby Lekarskiej

(zatwierdzony Uchwałą RL WIL Nr 1737/15/VII z dnia 9.10.2015 r.)
  1. Regulamin Pracy Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy/Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej zwanej dalej "Radą Programową" określa tryb jej postępowania w szczególności w zakresie zadań wymienionych w § 1 pkt 2 uchwały Nr 1530/15/VII Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby lekarskiej (WIL) z dnia 21 sierpnia 2015 r.
  2. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
  3. Posiedzenia Rady Programowej powinny odbywać się w dniach roboczych, a w miarę potrzeb bezpośrednio przed lub po planowanym posiedzeniu Rady Lekarskiej WIL.
  4. Decyzję o zwołaniu posiedzenia podejmuje Przewodniczący Rady Programowej, a jej członków powiadamia Kierownik Administracyjny Ośrodka przy pomocy środków łączności umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
  5. Powiadamianie członków Rady Programowej o terminie posiedzenia nastąpić powinno nie później niż na 7 dni przez ustalonym terminem posiedzenia.
  6. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniu lub w systemie obiegowym przy pomocy środków łączności umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
  7. Obsługę bieżącej działalności Rady Programowej zapewnia Biuro WIL, a organizuje Kierownik Administracyjny Ośrodka.
  8. Uchwały podejmowane przez Radę Programową w szczególności w sprawach określania kierunków działalności merytorycznej Ośrodka oraz opiniowania tematyki szkoleń lekarzy - członków WIL wymagają zatwierdzenia przez Radę Lekarską WIL w drodze uchwały.


"Skalpel" 2015/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020