Strona główna OIL

   


 
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 11 września 2015 r.

Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL odbyło się z udziałem 19 członków Rady. Ponadto uczestniczyli w nim: przewodniczący komisji Rewizyjnej WIL dr n. med. Krzysztof Hałasa, dyrektor Biura WIL mgr Renata Formicka i radca prawny WIL mec. Andrzej Niewiadomski, a także, w jego początkowej części, przedstawiciele OIL w Warszawie i firmy brokerskiej April , którzy przedstawili interesujący program ubezpieczeń OC dla lekarzy. Zakłada on możliwość włączenia członków WIL do tego programu, przy czym składkę ubezpieczenia OC opłacałaby za nich WIL. Z takiej możliwości skorzystać mogliby członkowie WIL regularnie opłacający składki członkowskie w wysokości 60 zł miesięcznie. Pozostali, nie pracujący lub opłacający składkę w wysokości 10 zł/mies. Też mogliby wejść do programu, ale składkę opłacać musieliby indywidualnie. Składka miesięczna wynosi obecnie 18 zł i może ulec zmniejszeniu jeśli do programu przystąpią kolejne izby lekarskie. Decyzję o przystąpieniu WIL do przedstawionego programu podejmie Rada Lekarska po dokładnej analizie oferty i ocenie możliwości finansowania ubezpieczeń.
Po krótkiej przerwie posiedzenie Rady otworzył i następnie jej przewodniczył wiceprezes RL WIL kol. Jacek Woszczyk. Przyjęto jednogłośnie zaproponowany porządek posiedzenia, z uwzględnieniem zgłoszonych do niego uzupełnień. Następnie, wiceprezes RL Jacek Woszczyk poinformował uczestników posiedzenia, że został utworzony Ośrodek Historyczny Naczelnej Rady Lekarskiej, a do uczestnictwa w nim izba może zgłosić swojego przedstawiciela. W związku z tym zgłosił kandydaturę kol. Kazimierza Janickiego, który wyraził chęć działania w tym gremium, m. in. z racji swoich zainteresowań historią medycyny. RL WIL wyraziła jednogłośnie akceptację dla zgłoszenia tej kandydatury do NRL.
Kolejnym, omawianym tematem było omówienie inicjatywy lekarzy Krzysztofa i Zbigniewa Kopocińskich ze 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach, którzy w liście do Prezesa i wiceprezesów WIL oraz redakcji "Skalpela" (p. str. 12. biuletynu) zaproponowali włączenie się WIL w szczytną akcję ratowania zapomnianych pomników polskich lekarzy wojskowych w nekropoliach wileńskich. Rada lekarska z uznaniem i pozytywnie odniosła się do tej inicjatywy, jednakże z uwagi na mnogość skomplikowanych procedur jakie trzeba będzie pokonać postanowiła zwrócić się do autorów listu o dalsze, dopracowane szczegóły co do realizacji tego przedsięwzięcia.
Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich kol. Zbigniewa Zaręby, Rada podjęła 16 uchwał o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarzom i lekarzom dentystom, którzy ukończyli staż podyplomowy i złożyli pomyślnie egzamin LEK i wpisaniu ich na listę ido rejestru WIL oraz 25 uchwał w sprawach wpisania praktyk lekarskich do rejestru i skreśleń z rejestru (18). Ponadto Rada zaakceptowała decyzję Komisji o wydaniu 2 lekarzom zaświadczeń o posiadaniu przez nich prawa do udzielania świadczeń w ramach POZ.
Przewodniczący Komisji ds. opiniowania kandydatów na stanowiska kierownicze w wojskowej służbie zdrowia kol. Piotr Jamrozik przedstawił do decyzji Rady wniosek o zaopiniowanie:
  1. ppłk. lek. Tomasza Mazurka - na stanowisko Szefa Oddziału Profilaktyki - zastępcy Szefa Szefostwa Wojskowej Służby Zdrowia w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych,
Rada Lekarska po zapoznaniu się z wymaganymi opiniami udzieliła poparcia temu kandydatowi. Wnioski w sprawie wytypowania przedstawicieli WIL do komisji konkursowych omówił i przedstawił propozycje personalne sekretarz RL WIL kol. Konrad Maćkowiak. Do komisji konkursowej na stanowiska:
  1. pielęgniarek oddziałowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym - Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi delegowano dr. Mariana Dójczyńskiego;
  2. pielęgniarki oddziałowej Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy - dr. Piotra Piechockiego;
  3. pielęgniarek oddziałowych w Klinicznym Oddziale Okulistycznym, Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Klinicznym Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu - lek. Andrzeja Gałeckiego i lek. Czesława Muczyńskiego.
Na wniosek kol. S. Antosiewicza - przewodniczącego komisji kształcenia i doskonalenia zawodowego WIL, Rada podjęła dwie uchwały w sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w kursach specjalistycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rada zaakceptowała też propozycję przyznania punktów edukacyjnych uczestnikom niżej wymienionych zdarzeń szkoleniowych:
  • Konferencji naukowej nt. "Adipocytokiny i tkanka tłuszczowa w kontekście zaburzeń metabolicznych" - organizatorem jest Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii WIM - 4 punkty;
  • Pierwszej Interdyscyplinarnej Konferencji Środowisk Medycznych nt. "Patient - Oriented Medicar Care" - organizatorem jest Wojskowy Instytut Medyczny - 10 punktów;
  • szkoleń specjalistycznych nt. "Moduł podstawowy z zakresu chirurgii małoinwazyjnej" organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Klinikę Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM w dniach 9-10. 10.2015 (etap I) i w dniach 23-24.10. 2015 (etap II) - łącznie za dwa etapy 22 punkty;
  • szkoleń specjalistycznych nt. "Moduł podstawowy z zakresu chirurgii małoinwazyjnej" organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Klinikę Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM w dniach 20-21.11.2015 (etap I) i w dniach 4-5.12. 2015 (etap II) - łącznie za dwa etapy 22 punkty.
Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego dr hab. med. Mariusz Goniewicz omówił Regulamin Pracy Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego WIL i wnioskował o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego Regulaminu. Rada Lekarska podjęła uchwałę zatwierdzającą Regulamin. Na zakończenie rada podjęła uchwały w sprawie:
  • zrefundowania kosztów uczestnictwa reprezentacji WIL w piłce nożnej w Igrzyskach Lekarskich w Zakopanem (2500 zł) i
  • dofinansowania uczestnictwa reprezentacji WIL w piłce nożnej w halowych Mistrzostwach Polski Lekarzy w piłce nożnej 6- osobowej (1430 zł).

Z. U."Skalpel" 2015/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020