Strona główna OIL

   


 
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 11 września 2015 r.

W posiedzeniu Rady Lekarskiej WIL uczestniczyło 19 członków Rady oraz dyrektor Biura WIL mgr Renata Formicka i radca prawny WIL mec. Andrzej Niewiadomski. Gościem Rady Lekarskiej był Główny Inspektor Sanitarny dr Marek Posobkiewicz. Przybyłych na posiedzenie serdecznie przywitał Prezes RL WIL dr n. med. Jan Sapieżko. Szczególnie ciepłe słowa skierował do gościa Rady dr. Marka Posobkiewicza, pogratulował Mu niedawnej nominacji na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego i wręczył Mu z tej okazji okolicznościowy, pamiątkowy ryngraf i list gratulacyjny. Dr J. Sapieżko z nieskrywaną satysfakcją podkreślił przynależność naszego Gościa do WIL. Minister M. Posobkiewicz podzielił się refleksją odnoszącą się do czasów kiedy jeszcze nosił mundur i lat już bez munduru. Z zadowoleniem mówił o wielkiej integracji absolwentów WAM, przyjaźni i koleżeństwie, obecnych także w środowisku członków WIL. Odpowiadając na niektóre pytania m. in. potwierdził dobrze układającą się współpracę z ministrem zdrowia M. Zembalą, stwierdził też, że nie ma problemu sanitarnego i zagrożenia przywleczenia chorób zakaźnych przez ewentualny napływ imigrantów do Polski. Po przerwie prezes WIL przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który przyjęto jednogłośnie i bez poprawek. Prezes poinformował Radę o swoim uczestnictwie w posiedzeniach NRL i Konwencie Prezesów OIL i omawianych przez te gremia problemach. Ponieważ wróciła po wakacjach sprawa powoływania w izbach lekarskich Rzeczników Praw Lekarza zwrócił się do członków Rady z zapytaniem o opinię na ten temat. Po dyskusji, kiedy to w większości uznano że powoływanie kolejnego rzecznika w WIL obecnie jest przedwczesne, decyzję o powołaniu Rzecznika Praw Lekarza odłożono.
Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich kol. Zbigniewa Zaręby, Rada podjęła ogółem 181 uchwał w sprawach wpisania praktyk lekarskich do rejestru (121) i skreśleń z rejestru (60).
Przewodniczący Komisji ds. opiniowania kandydatów na stanowiska kierownicze w wojskowej służbie zdrowia kol. Piotr Jamrozik przedstawił do decyzji Rady wnioski o zaopiniowanie nw. kandydatów:
  1. ppłk. lek. Piotra Ostańskiego - na stanowisko zastępcy Komendanta 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie,
  2. ppłk. lek. Radosława Tworusa - na stanowisko szefa Oddziału Psychiatrii i Stresu Bojowego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.
Rada Lekarska po zapoznaniu się z wymaganymi opiniami udzieliła poparcia obu kandydatom.
Sekretarz RL WIL kol. Konrad Maćkowiak przedstawił wniosek w sprawie delegowania przedstawiciela WIL do komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Pulmonologicznego z Pododdziałem Wewnętrznym i Gastroenterologicznym w 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach, a Rada rekomendowała do tej komisji jako swojego przedstawiciela kol. Jarosława Bartnika.
Sprawy dotyczące kształcenia i doskonalenia zawodowego omówił kol. Stefan Antosiewicz. Na wstępie poinformował członków Rady o podjętych przez Prezydium RL WIL w dniu 21.08 br. decyzjach i uchwałach w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL i powołania Rady Programowej Ośrodka. Wyjaśnił też powody przyspieszonych decyzji. Następnie przedstawił do akceptującej wiadomości propozycje przyznania punktów edukacyjnych uczestnikom niżej wymienionych zdarzeń szkoleniowych:
  • "Warsztaty z anestezji regionalnej z użyciem USG" - organizatorem jest Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WIM - 5 punktów;
  • warsztaty nt. "Kamica układu moczowego u dzieci. Leczenie i profilaktyka - postępowanie dietetyczne, farmakologiczne i zabiegowe" - organizatorem jest Klinika Pediatrii i Nefrologii - 7 punktów;
  • IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "EpiMilitaris 2015 - Zdarzenia Masowe" - 12 punktów.
Na wniosek kol. S. Antosiewicza RL WIL podjęła też uchwałę w sprawie dofinansowania w wysokości 3000 zł kosztów realizacji przewodu doktorskiego kmdr. por. dr. n. med. K. Szabatowi.
Skarbnik WIL kol. Andrzej Probucki złożył sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 r. i stwierdził, że nie widzi żadnych zagrożeń dla wykonania planu finansowego Izby. Poinformował Radę, że przychody wyniosły 1.372.048,08 zł tj. 41,79% planowanego budżetu rocznego, natomiast wydatki w tym okresie zamknęły się kwotą 1.328.660,89 zł co stanowi 43,59% kwoty planowanej. Saldo za okres pierwszych 6. miesięcy 2015 r. jest dodatnie i wynosi 43.379,19 zł. Ponadto przedstawił wniosek złożony przez żonę chorego lekarza, który zaprzestał wykonywania zawodu, o umorzenie jego zaległych składek członkowskich w kwocie 480,00 zł. Rada Lekarska WIL podjęła uchwałę o umorzeniu powstałej zaległości finansowej.
Na zakończenie, Rada Lekarska podjęła uchwałę o zmianie terminów posiedzeń w miesiącach listopadzie i grudniu br. Zaproponowane i przyjęte zostały następujące terminy posiedzeń: 2011. i 18.12 2015 r.

Z. U."Skalpel" 2015/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020