Strona główna OIL

   


 
Uchwała 1530/15/VII Prezydium RL WIL

Uchwała Nr 1530/15/VII
Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej


Na podstawie art. 5 pkt 7 i art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 Uchwały Nr 1529/15/VII Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1
 1. Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej powołuje Radę Programową Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów zwaną dalej "Radą" w składzie:
  1. Przewodniczący
   • ppłk rez. dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz
  2. członkowie
   • płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
   • płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Dziuk
   • kmdr w st. spocz. dr n. med. Jan Sapieżko
   • płk dr n. med. Stefan Antosiewicz.
   • ppłk rez. lek. dent. Jacek Woszczyk
 2. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. określanie kierunków oraz priorytetów działalności merytorycznej Ośrodka na każdy rok kalendarzowy;
  2. opiniowanie tematyki szkoleń dla członków WIL;
  3. akceptowanie planów szkoleń i ich tematyki przygotowywanych przez Ośrodek do rocznego planu jego działalności;
  4. opiniowanie propozycji przedstawianych przez Kierownika Ośrodka, a dotyczących wniosków podmiotów leczniczych na prowadzenie zamierzeń w obszarze kształcenia podyplomowego członków WIL, w ramach działalności Ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem programów tych zamierzeń.
  5. opiniowanie propozycji kosztorysów szkoleń organizowanych przez podmioty kształcące i współpracujące z Ośrodkiem na podstawie zawartych z nimi umów.
§ 2

Zobowiązuje się Radę do opracowania Regulaminu Pracy Rady i przedstawienia go Radzie Lekarskiej WIL do zatwierdzenia w drodze uchwały na posiedzeniu w dniu 9 października 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Prezydium RL WIL
Konrad MAĆKOWIAK
Prezes
Prezydium RL WIL
Jan SAPIEŻKO


"Skalpel" 2015/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020