Strona główna OIL

   


 
Uchwała Nr 1529/15/VII Prezydium RL WIL

Uchwała Nr 1529/15/VII
Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 21 sierpnia 2015 r
.
w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Wojskowej Izby Lekarskiej


Na podstawie art. 5 pkt 7 oraz art. 25 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Tworzy się Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie zwany dalej "Ośrodkiem", któremu nadaje się Regulamin w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

 1. Ośrodek organizuje kształcenie i doskonalenie zawodowe dla lekarzy i lekarzy dentystów w wydzielonych pomieszczeniach Wojskowej Izby Lekarskiej - zwanej dalej " WIL", a także na bazie uprawnionych podmiotów - w szczególności wojskowych instytutów badawczych oraz wojskowych szpitali klinicznych pozostających w obszarze działania WIL.
 2. WIL zapewnia Ośrodkowi możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń w siedzibie Izby oraz ze sprzętu audiowizualnego.
§ 3

 1. Członkowie WIL nie ponoszą opłat z tytułu uczestnictwa w zdarzeniach edukacyjnych (szkoleniach) prowadzonych przez Ośrodek, jednak łączny koszt szkolenia członka WIL w Ośrodku nie może przekroczyć w roku kalendarzowym kwoty 3000,00 zł, tj. określonej w pkt 13 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 7/15/VII z dnia 20 marca 2015 r. XXXIII Zjazdu Lekarzy WIL.
 2. W uzasadnionych przypadkach uczestnicy zdarzeń edukacyjnych wymienionych w ust. 1 i w § 4 ust. 1 mogą ponosić opłaty z tytułu kosztów organizacyjno-administracyjnych szkoleń oraz kosztów materiałów dydaktycznych, jednak w kwocie nie wyższej niż 50 złotych od osoby za jedno szkolenie.
 3. W szkoleniach prowadzonych w Ośrodku, o których mowa w ust. 1 mogą uczestniczyć tylko członkowie WIL opłacający regularnie składki członkowskie na rzecz WIL.
§ 4

 1. W zdarzeniach edukacyjnych (szkoleniach) organizowanych przez Ośrodek mogą również nieodpłatnie uczestniczyć lekarze/lekarze dentyści - członkowie innych OIL, na zasadzie wzajemnego porozumienia między zainteresowanymi Izbami, a także odpłatnie, w wysokości kosztów poniesionych przez WIL, jednak w obu przypadkach tylko w miarę wolnych miejsc, które nie zostały wykorzystane w danym przedsięwzięciu szkoleniowym przez członków WIL.
 2. Zawieranie umów, o którym mowa w ust. 1 na zasadzie wzajemnego porozumienia między zainteresowanymi izbami może być realizowane tylko po zastosowaniu ograniczeń przepisów kwotowych dotyczących lekarza/lekarza dentysty zawartych w § 3 ust. 1 i 2.
 3. Środki finansowe uzyskane w trybie określonym w ust. 1, zasilają konto Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego WIL - zwanej dalej "Komisją".
§ 5

 1. Rada Lekarska WIL sprawuje nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem poprzez Przewodniczącego Komisji.
 2. Organem doradczym Przewodniczącego Komisji jest 5-7 osobowa Rada Programowa, powoływana uchwałą Rady Lekarskiej WIL spośród lekarzy i lekarzy dentystów - członków WIL.
 3. Radę Programową powołuje się na okres trwania kadencji WIL, określając przy tym jej zadania.
§ 6

 1. Bieżącą działalność Ośrodka zapewnia Kierownik Administracyjny Ośrodka - zwany dalej "Kierownikiem", zatrudniany przez Dyrektora Biura WIL na wniosek Przewodniczącego Komisji. Zakres działania Kierownika określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Kierownikiem może być osoba zatrudniona na to stanowisko lub osoba będąca już etatowym pracownikiem Biura WIL, z którą zawiera się umowę zlecenie na wykonywanie zadań w Ośrodku.
§ 7

Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetowych WIL, przydzielonych dla Komisji na dany rok kalendarzowy.

§ 8center>
Obsługę administracyjną i finansową Ośrodka oraz wsparcie organizacyjne szkoleń prowadzonych przez Ośrodek zapewnia Biuro WIL.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji oraz Głównej Księgowej WIL.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Prezydium RL WIL
Konrad MAĆKOWIAK
Prezes
Prezydium RL WIL
Jan SAPIEŻKO

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1529/15/VII Prezydium Rady Lekarskiej WIL
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Regulamin
Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie

 1. Regulamin określa zadania i zasady działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej (WIL), zwanego dalej "Ośrodkiem". Ośrodek podlega Prezesowi WIL, który sprawuje nad nim nadzór merytoryczny poprzez Przewodniczącego Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego WIL.
 2. Pod względem administracyjnym i finansowym Ośrodek podlega Dyrektorowi Biura WIL.
 3. Ośrodek samodzielnie lub jako współorganizator (po zawarciu stosownych umów z innymi podmiotami) organizuje i prowadzi kształcenie i doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów.
 4. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie członkom WIL warunków do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego zgodnie z Uchwałą Nr 1529/15/VII Prezydium Rady Lekarskiej WIL z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Warszawie.
 5. Zadania, o których mowa w pkt. 4 Ośrodek realizuje poprzez:
  1. opracowywanie planów szkoleń na dany rok kalendarzowy;
  2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków lekarzy członków WIL i lekarzy z innych OIL o przyjęcie ich na organizowane szkolenia;
  3. rozpatrywanie wniosków przesyłanych do Biura WIL przez uprawnione podmioty o przeprowadzanie w Ośrodku proponowanych przedsięwzięć szkoleniowych;
  4. udostępnianie na stronie internetowej WIL i w biuletynie "Skalpel" bieżących informacji o działalności Ośrodka, w tym w szczególności o przedsięwzięciach szkoleniowych (minimum na 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia) oraz o procedurze rozliczania z obowiązku doskonalenia zawodowego wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r.
 6. Ponadto do zadań Ośrodka należy:
  1. prowadzenie postępowań dotyczących oceny spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez podmioty zamierzające prowadzić takie szkolenie na obszarze działania WIL;
  2. wnioskowanie do Rady Lekarskiej WIL o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów podmiotów spełniających warunki do prowadzenia tego kształcenia;
  3. prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, spełniających warunki do prowadzenia takiego kształcenia oraz dokumentacji warunkującej ten wpis;
  4. udostępnianie na stronie internetowej WIL informacji o podmiotach leczniczych wpisanych do rejestru WIL - prowadzących kształcenie podyplomowe dla lekarzy i lekarzy dentystów;
  5. zapewnianie bieżącej obsługi administracyjnej posiedzeń Rady Programowej Ośrodka;
  6. przedstawianie Radzie Lekarskiej WIL projektów rocznych programów działalności Ośrodka;
  7. prowadzenie wyrywkowych kontroli realizowanego kształcenia przez uprawnione podmioty i składanie okresowych sprawozdań Radzie Lekarskiej WIL za pośrednictwem Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego;
  8. inicjowanie kształcenia podyplomowego wynikającego z bieżących potrzeb;
  9. nawiązywanie współpracy z wojskowymi instytutami badawczymi i z wojskowymi szpitalami klinicznymi, a także z innymi podmiotami w celu wymiany i udostępniania informacji o zdarzeniach edukacyjnych;
  10. w uzasadnionych przypadkach organizowanie kształcenia podyplomowego dla członków Rady Lekarskiej WIL w zakresie określonym przez członków tej Rady.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 1529/15/VII Prezydium Rady Lekarskiej
z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Zakres działania
Kierownika Administracyjnego
Ośrodka Doskonalenia Zawodowego
Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie
 1. Kierownik Administracyjny Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie zwanego dalej "Ośrodkiem", działa na podstawie Uchwały Nr 1529/15/VII Prezydium Rady Lekarskiej z dnia 21 sierpnia 2015 r.
 2. Kieruje bieżącą działalnością Ośrodka.
 3. Przygotowuje i zwołuje posiedzenia Rady Programowej Ośrodka w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
 4. Przedstawia Radzie Lekarskiej WIL poprzez Przewodniczącego Komisji coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka i propozycje (założenia) do działalności na rok następny.
 5. Przedstawia Radzie Programowej Ośrodka do zaopiniowania propozycje kosztorysów szkoleń organizowanych przez podmioty kształcące i współpracujące z Ośrodkiem na podstawie zawartych z nimi umów.
 6. Przedstawia pozytywnie zaopiniowane przez Radę Programową kosztorysy do zatwierdzenia Przewodniczącemu Komisji, który je zatwierdza w porozumieniu z Dyrektorem Biura WIL.
 7. Bieżąco administruje i nadzoruje przedsięwzięcia szkoleniowe prowadzone w Ośrodku oraz wydaje uczestnikom szkoleń Certyfikaty (Zaświadczenia) bezpośrednio po odbytym szkoleniu.
 8. Akceptuje faktury od podmiotów szkolących będące podstawą do wypłacania środków finansowych zgodnie z zawartymi umowami.
 9. Wykonuje inne czynności w ramach posiadanych kompetencji zlecane przez Prezesa WIL, Przewodniczącego Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego lub Dyrektora Biura WIL


"Skalpel" 2015/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020