Strona główna OIL

   


 
Posiedzenie Prezydium RL WIL w dniu 21 sierpnia 2015 r.

W sierpniowym posiedzeniu Prezydium Rady Lekarskiej WIL uczestniczyło 8 członków Prezydium oraz Dyrektor Biura WIL mgr Renata Formicka i radca prawny WIL mec. Andrzej Niewiadomski. Przewodniczył posiedzeniu prezes RL WIL dr Jan Sapieżko. Na wstępie stwierdził on, że zmiana na stanowisku ministra zdrowia wyraźnie poprawiła relacje z NRL, a minister Marian Zembala, który spotkał się z NRL w dniu 26.06 br. zapewnił, że w pierwszej kolejności będzie chciał poprawić tzw. pakiet onkologiczny. Następnie Prezydium RL przystąpiło do omawiania poszczególnych punktów przyjętego porządku posiedzenia. Rozpatrzone zostały wnioski o zaopiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze w wojskowej służbie zdrowia i udzielono jednogłośnie poparcia niżej wymienionym lekarzom:
  1. ppłk. Arturowi Kazimierzowi Rydzykowi - przewidzianemu na stanowisko zastępcy Komendanta 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu;
  2. ppłk. Jackowi Rzeszotarskiemu - przewidzianemu na stanowisko zastępcy Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.
Zasadnicza część posiedzenia dotyczyła przygotowanego wcześniej i uzgodnionego wstępnie projektu utworzenia Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL. Szczegóły omówił przewodniczący Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego kol. Stefan Antosiewicz. Zaznaczył on, że planowano podjąć stosowne uchwały na wrześniowym posiedzeniu RL WIL, jednak ze względu na czas niezbędny do przygotowania wystąpienia Prezesa WIL do Prezydium NRL o wpis WIL do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy/lekarzy dentystów oraz o potwierdzenie spełnienia warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy/lekarzy dentystów, postanowiono podjąć konieczne uchwały na tym posiedzeniu. Komisja Kształcenia postawiła sobie ambitny cel zorganizowania i przeprowadzenia pierwszego szkolenia doskonalącego jeszcze w tym roku. Po dogłębnym przeanalizowaniu przedstawionych projektów dokumentów, dyskusji i z uwzględnieniem uwag wniesionych przez kolegów Jacka Woszczyka, Konrada Maćkowiaka, Stanisława Żmudę i Artura Płachtę, Prezydium jednogłośnie podjęło uchwały:
  • o utworzeniu Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy/lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej (uchwała nr 1529/15/VII);
  • o powołaniu Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy/Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej (uchwała nr 1530/15/VII).
Prezydium rozpatrzyło ponadto wnioski lekarzy - członków WIL w sprawie zwrotu kosztów uczestnictwa w przedsięwzięciach szkoleniowych i podjęło w tych sprawach uchwały. Pomoc finansowa WIL przysługuje lekarzom - członkom WIL, zgodnie z pkt. 10 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 7/15/VII z dnia 20 marca 2015 r. XXXIII Zjazdu Lekarzy WIL, którzy opłacają regularnie składki członkowskie.
W dalszej części posiedzenia Prezydium zaakceptowało przyznanie punktów edukacyjnych uczestnikom:
  1. Konferencji Naukowo - Szkoleniowej nt. "III jesienne warsztaty okulistyczne z chirurgią na żywo", która przeprowadzona zostanie w dniach 17-19 września 2015 r. w Warszawie (punktów 13);
  2. Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z okazji 30-lecia 10 WSzKzP, która przeprowadzona zostanie w dniu 14 października 2015 r. w Bydgoszczy (punktów 4).
Wnioski o dofinansowanie przez WIL uczestnictwa lekarzy w imprezach sportowych i organizowanych przedsięwzięciach rocznicowych oraz szkoleniowych omówił prezes RL WIL, po czym Prezydium podjęło uchwały o wsparciu finansowym:
  1. uczestnictwa 6-osobowej reprezentacji WIL w VIII Mistrzostwach Polski Lekarzy w piłce nożnej - w wysokości 1500 zł.
  2. jubileuszowego spotkania z okazji nadania imienia Kontradmirała prof. W. Łasińskiego 7 Szpitalowi Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku (5000,00 zł);
  3. obchodów dorocznego święta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi (3000,00 zł);
  4. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. "Bezpieczeństwo zdrowotne żołnierzy, funkcjonariuszy, weteranów służby w resortach mundurowych oraz ich najbliższych", organizowanej przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego (2000,00 zł).
Sekretarz RL WIL kol. Konrad Maćkowiak przedstawił wnioski, które wpłynęły z podmiotów organizujących postępowania konkursowe na stanowiska, o wytypowanie przedstawicieli WIL do komisji konkursowych. Prezydium zdecydowało o delegowaniu jako swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowiska pielęgniarek oddziałowych w Wojewódzkim Szpitalu w Łomży kol. Sławomira Sapieżko, a w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Wł. Bagińskiego w Łodzi - kol. K. Grzegorczyka.
Na zakończenie prezes RL WIL J. Sapieżko poinformował uczestników posiedzenia, że na wrześniowe posiedzenie RL WIL zamierza zaprosić gości: Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza oraz Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosława Różańskiego, by złożyć im żołnierskie gratulacje i uhonorować ryngrafami Wojskowej Izby Lekarskiej w związku z powołaniem ich na te stanowiska.
Po wyczerpaniu porządku obrad prezes WIL Jan Sapieżko zamknął posiedzenie Prezydium.

Z. U.
(na podstawie protokołu z posiedzenia Prezydium RL WIL)



"Skalpel" 2015/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020