Strona główna OIL

   


 
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 12 czerwca 2015 r.

W ostatnim przed wakacjami posiedzeniu Rady Lekarskiej WIL uczestniczyło 20 członków Rady oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL prof. dr hab. med. Jan Błaszczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej WIL dr Krzysztof Hałasa, dyrektor Biura WIL mgr Renata Formicka i radca prawny WIL mec. Andrzeja Niewiadomski. Posiedzenie prowadził prezes RL WIL dr n. med. Jan Sapieżko. Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie i bez poprawek. Na wstępie Prezes RL WIL poinformował o zakończeniu pełnienia służby wojskowej przez ppłk lek. dent. Marzenę Mokwę-Krupowies i z tej okazji złożył Jej serdeczne podziękowania za lata służby oraz życzenia dalszych sukcesów zawodowych i pomyślności osobistej w nowych realiach, a także wręczył naszej koleżance list gratulacyjny i medal WIL "Za zasługi dla samorządu lekarzy". Następnie dr J. Sapieżko poinformował Radę Lekarską o przedsięwzięciach podejmowanych przez NRL i zmierzających do poprawy wizerunku lekarza w mediach oraz przedstawił propozycję Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚOIL o poparcie przez Radę Lekarską WIL wniosku o uhonorowanie prof. dr. hab. med. Krzysztofa Chomiczewskiego, byłego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL, obecnie członka Sądu Lekarskiego WIL medalem "Meritus pro Medicis". Po dyskusji nad tym wnioskiem Rada Lekarska WIL, w głosowaniu, zdecydowała o udzieleniu poparcia przedstawionemu kandydatowi.
W dalszej części posiedzenia Rada Lekarska podjęła jednogłośnie uchwałę o powołaniu na funkcję rzecznika prasowego RL WIL w VII kadencji płk. dr. n. med. Stefana Antosiewicza. Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich kol. Zbigniewa Zaręby, Rada podjęła ogółem 60 uchwał w sprawie wpisania praktyk do rejestru i skreślenia praktyk z rejestru, oraz uchwałę w sprawie wydania duplikatu PWZ ppor. lek. Marcie Kopeć, która dokument zagubiła. Ponadto, na wniosek przewodniczącego komisji, Rada Lekarska wyraziła akceptację dla wydania zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do udzielania świadczeń medycznych w ramach POZ przez nw. lekarzy:
 1. Eugeniusz Koca (bezterminowo)
 2. Mariusza Bazana (z ważnością do 31.12.2017 r.)
 3. Macieja Bernackiego (z ważnością do 31.12.2017 r.)
Przewodniczący Komisji ds. opiniowania kandydatów na stanowiska kierownicze w wojskowej służbie zdrowia kol. Piotr Jamrozik przedstawił do decyzji Rady wniosek o zaopiniowanie płk. prof. dr. hab. med. Marka Rękasa jako kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego - Kierownika Kliniki w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Rada Lekarska jednogłośnie udzieliła poparcia kandydatowi na to stanowisko. Sekretarz RL WIL kol. Konrad Maćkowiak omówił wnioski w sprawie delegowania przedstawicieli WIL do komisji konkursowych w szpitalach i rekomendował jako przedstawicieli WIL:
 1. do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w 6 Szpitalu Wojskowym w Dęblinie - kol. Krzysztofa Czyża;
 2. do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w 6 Szpitalu Wojskowym w Dęblinie - kol. Krzysztofa Czyża;
 3. do komisji konkursowej na stanowisko przełożonej pielęgniarek w 105 Szpitalu Wojskowym w Żarach - kol. Jarosława Bartnika;
 4. do komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Biegańskiego w Łodzi - kol. Krzysztofa Grzegorczyka.
Rada Lekarska jednogłośnie zaakceptowała wskazane osoby do komisji konkursowych. Sprawy dotyczące kształcenia i doskonalenia zawodowego zreferował kol. Mariusz Goniewicz, po czym Rada Lekarska podjęła następujące decyzje:
 • podjęła uchwały w sprawie zrefundowania kosztów uczestnictwa w kursie "Diagnostyka ultrasonograficzna w medycynie ratunkowej" lek. Marcie Kopeć, lek. Michałowi Kinaszowi, lek. Andrzejowi Nartonowiczowi, lek Sebastianowi Spaleniakowi (po 1250 zł.);.
 • podjęła uchwałę w sprawie zrefundowania kosztów uczestnictwa w szkoleniu nt. "Współczesne wyzwania biologii i medycyny" ppor. lek. Agacie Będzichowskiej (1295 zł);
 • podjęła uchwały w sprawie zrefundowania kosztów realizacji przewodu doktorskiego ppłk. dr. n. med. Sławomirowi Pieniucie i płk. dr. n. med. Zbigniewowi Plewa i dr. n. med. Januszowi Jopkowi (po 3 tys. zł).
 • zaakceptowała przyznanie, na wniosek organizatorów szkoleń, punktów edukacyjnych uczestnikom:
  • kursu medycznego (warsztatów) nt. "Taktyczno-ewakuacyjne ratownictwo Medyczne", organizowanych w dniach 22-24 czerwca 2015 r. przez Zakład medycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego - 27 punktów;
  • V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. "Aktualności w chorobach wewnętrznych", która odbędzie się w dniach 16-17 lipca 2015 r. i organizowanej przez 108 Szpital Wojskowy w Ełku i WIM w Warszawie - 9 punktów edukacyjnych;
  • Konferencji Naukowej nt. "Medycyna Wojskowa Wczoraj i Dziś", która przeprowadzona zostanie w dniach 26 - 28 czerwca 2015 r. w Lublinie (organizuje: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Przychodnią SP ZOZ w Lublinie, we współpracy naukowej z WiHiE i z Wydziałem Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie) - 9 punktów edukacyjnych.
Sprawy finansowe przedstawił skarbnik WIL kol. Andrzej Probucki. Przedstawił do decyzji rady wnioski członków WIL o dofinansowanie ich startów w:
 • Mistrzostwach Lekarzy w Kolarstwie Szosowym Bychowa (lek. Janusz Plesiewicz);
 • "36 World Medical and Health Games" w Limerick w Irlandii (ppor. lek. Sebastian Spaleniak).
Rada podjęła uchwały o udzieleniu wsparcia finansowego ww. kolegom, w kwotach odpowiednio: 150 i 2080 zł.
W części posiedzenia dotyczącej spraw różnych, Prezes RL WIL dr J. Sapieżko poinformował uczestników posiedzenia o przeprowadzonej w Gniewie Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów WAM. W trakcie tej konferencji odbyły się wybory prezesa tego stowarzyszenia na nową kadencję. Z satysfakcją ogłosił, że ponownie wybrany został kol. A. Probucki. Prezes J. Sapieżko apelował do kolegów o aktywne włączenie się do działalności w tym stowarzyszeniu. Zabierający głos kol. A. Probucki podziękował Radzie Lekarskiej za wsparcie duchowe i finansowe tej konferencji i także zaapelował do kolegów, członków RL WIL o aktywne uczestnictwo w tym stowarzyszeniu. Następnie prof. E. Dziuk poinformował zebranych, że uczestniczył w uroczystości wznowienia po 50 latach dyplomu lekarza, która odbyła się pod patronatem Wydziału Wojskowo - Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wznowione dyplomy wręczał lekarzom Rektor UM w Łodzi prof. dr. hab. n. med. Paweł Górski, a cała uroczystość miała znakomitą oprawę. Na tej uroczystości obecny był także Prezes Łódzkiej Okręgowej Izby Lekarskiej Grzegorz Mazur. Kol. J. Wasilewski poinformował o swoim uczestnictwie konferencji organizowanej przez Warszawską Okręgową Izbę Lekarską we współpracy ze Stowarzyszeniem Prokuratorów RP oraz Warszawskim Oddziałem Stowarzyszenia Sędziów "Justitia" nt. "Problematyka opinii lekarskiej w postępowaniu sądowym i błąd w sztuce lekarskiej", która odbyła się 22 maja 2015 r. w Prokuraturze Generalnej w Warszawie. Na zakończenie posiedzenia mec. A. Niewiadomski, poinformował, że pracujący w przychodni "CePeLeK" lek Khartabil Ousama, Syryjczyk, a obecnie członek Warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej wystąpił z wnioskiem o przyjęcie go do Wojskowej Izby Lekarskiej. Po dyskusji nad tym wnioskiem RL WIL podjęła decyzję odmowną w związku z istniejącymi wątpliwościami prawnymi. Po wyczerpaniu porządku obrad prowadzący, Prezes WIL dr Jan Sapieżko, zamknął posiedzenie Rady Lekarskiej WIL.

Z. U."Skalpel" 2015/05 (wrzesień-październik) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020