Strona główna OIL

   


 
II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Doskonalenie zawodowe lekarzy i ratowników pełniących służbę wojskową"

Wojskowy Instytut Medyczny (WIM) w 2014 r. zaproponował organizację dorocznej konferencji przeglądowej kapitału ludzkiego wojskowej służby zdrowia. Doskonałym partnerem tego przedsięwzięcia zechciało być Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) - państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Zdrowia, utworzona 31 lipca 2001 r. Centrum z mocy prawa zajmuje się organizacja egzaminów dla osób wykonujących zawody medyczne m. in. Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK), egzaminów specjalistycznych dla lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych. Naturalnym partnerem w organizacji konferencji została Wojskowa Izba Lekarska (WIL), której ustawowym zadaniem jest m. in. promowanie zasad etyki lekarskiej, sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, ale nade wszystko prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy.
21 maja 2015 r. odbyła się druga edycja przedsięwzięcia. Do udziału w tegorocznej konferencji obok lekarzy zaproszono także ratowników medycznych uznając, ze ta grupa pracowników służby zdrowia podejmuje coraz to nowe zadania, a współdziałanie z samorządem zawodowym lekarzy staje się konieczne.
Konferencję otworzył dyrektor WIM gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak wraz z dyrektorem CEM dr hab. n. med. Mariuszem Klenckim, prof. UM oraz dr n. med. Janem Sapieżko, Prezesem WIL. Z satysfakcją powitano Panią dr Jolantę Orłowską-Heitzman, dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia oraz gen. bryg. lek. Piotra Dzięgielewskiego dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej i dr Marka Kondrackiego, dyrektora Departamentu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W imieniu Pana Mateusza Komzy, Dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Zdrowia przybyła Pani mgr Edyta Wcisło, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych.
W trakcie konferencji przedstawiono następujące wystąpienia:
 1. Kadry medyczne w Polsce - dziś i jutro - prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski, WIM, Przewodniczący Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej
 2. Kształcenie i dokształcanie zawodowe lekarzy wojskowych - obowiązek czy wymóg współczesnej medycyny? - gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, WIM
 3. Kształcenie i rozwój zawodowy lekarzy wojskowych - znaczenie dla funkcjonowania systemu zabezpieczenia medycznego SZ RP - płk dr n. med. Stefan Antosiewicz, WIM
 4. Dotychczasowy i perspektywiczny model podnoszenia kwalifikacji lekarzy w Polsce - Jolanta Orłowska-Heitzman, Ministerstwo Zdrowia
 5. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES) - wyniki i wnioski dla systemu podnoszenia kwalifikacji lekarzy - dr hab. n. med. Mariusz Klencki, CEM
 6. Wykorzystanie doświadczeń wojskowej służby zdrowia w kształceniu na rzecz bezpieczeństwa - dr n. med. Marek Skalski, dr n. med. Marian Dójczyński, WIM
 7. Nowe spojrzenie na kształcenie i dokształcanie lekarzy sił powietrznych - płk dr Olaf Truszczyński, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 8. Pomiar efektywności kształcenia lekarzy dla potrzeb Sił Zbrojnych na podstawie wyników LEP/LEK - płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski, WIM, dr Józef Bukowski, WIM
 9. Doskonalenie pracowników służby zdrowia na przykładzie USA - dr Marek Bryła, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 10. Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych - nowe koncepcje pomiaru jakości kształcenia - mgr Edyta Wcisło, Polska Rada Ratowników Medycznych
 11. Wykorzystanie doświadczeń ratownictwa taktycznego w cywilnym obszarze ochrony zdrowia - Tomasz Sanak, WIM
 12. Lotnicze pogotowie ratunkowe - wymóg współczesnej medycyny ratunkowej - dr Robert Gałązkowski, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 13. Przestrzeganie praw pacjenta w świetle badań realizowanych w WIM - dr Józef Bukowski, WIM; płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski, WIM.
Konferencję zakończyła dyskusja, niestety z niezbyt optymistycznymi wnioskami odnośnie co do liczby lekarzy w Polsce. W systemie brakuje około 20 tysięcy lekarzy, co plasuje Polskę na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę kryterium liczby lekarzy w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Wskazano także, że dane te potwierdza niska pozycja Polski wg Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia 2014 (pozycja 31, 511 punktów na 1000 możliwych).
Zadowalającą informacją było jednak to, że nastąpił wzrost liczby miejsc akredytowanych do specjalizacji lekarskich (do ponad sześciu tysięcy). Jako interesujące przedsięwzięcie odnotowano planowany Państwowy Egzamin Ratowników Medycznych (PERM), który ewidentnie będzie sposobem standaryzacji wiedzy, umiejętności i kompetencji tej grupy zawodowej.
Wszyscy uczestnicy wyrazili satysfakcję z udziału w przedsięwzięciu, doceniając jego poziom merytoryczny i organizacyjny - w tym podkreślając współpracę Wojskowego Instytutu Medycznego, Centrum Egzaminów Medycznych oraz Wojskowej Izby Lekarskiej. Zaplanowano, że trzecia edycja konferencji odbędzie się w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Józef BUKOWSKI
foto: Andrzej KOSATER"Skalpel" 2015/04 (lipiec-sierpień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020