Strona główna OIL

   


 
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 17 kwietnia ;2015 r.

Z udziałem Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON gen. bryg. lek. Piotra Dzięgielewskiego odbyło się 17 kwietnia br. posiedzenie Rady Lekarskiej WIL. Uczestniczyło w nim 23 członków Rady oraz Dyrektor Biura WIL mgr Renata Formicka i radca prawny WIL mec. Andrzej Niewiadomski. Przewodniczył posiedzeniu prezes RL WIL dr n. med. Jan Sapieżko, który na wstępie przywitał gościa, gen. Piotra Dzięgielewskiego oraz członków Rady Lekarskiej, a następnie w imieniu własnym i Rady Lekarskiej pogratulował gen. P. Dzięgielewskiemu objęcia stanowiska Dyrektora nowo utworzonego w MON Departamentu, a płk. dr. n. med. dent. Stanisławowi Żmudzie stanowiska zastępcy Dyrektora Departamentu. Dodał przy tym, że wyznaczenie na stanowiska kierownicze zarówno gen. Piotra Dzięgielewskiego jak i płk. Stanisława Żmudy, członka Rady Lekarskiej WIL, jest wyrazem nobilitacji naszego środowiska. Następnie prezes RL WIL wręczył gen. P. Dzięgielewskiemu i płk S. Żmudzie okolicznościowe ryngrafy z życzeniami.
Za życzenia i gratulacje podziękował gen. Dzięgielewski, który przypomniał też historię funkcjonowania Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w okresie międzywojennym i w PRL. Wspomniał przy tym niedawno zmarłego gen. prof. Władysława Barcikowskiego, ostatniego Dyrektora Departamentu. Odnosząc się do dnia dzisiejszego stwierdził, ze utworzony na nowo Departament WSZ jest w trakcie wypełniania kadrą swoich struktur i musi okrzepnąć, aby w pełni realizować swoje ambitne zadania. Podziękował też za dotychczasową bardzo dobrą współpracę z Wojskową Izbą Lekarską.
Informując Radę o swojej działalności od poprzedniego posiedzenia prezes J. Sapieżko powiedział o swoim uczestnictwie w posiedzeniach:
 • Konwentu Prezesów OIL, poświęconemu powołaniu ciała (struktury), które zadba o wizerunek lekarza w mediach, a także będzie szybko reagować na doniesienia prasowe
 • Naczelnej Rady Lekarskiej, która zajmowała się tzw. pakietem onkologicznym i zdecydowała o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jego zgodności z Konstytucją.
Prezes J. Sapieżko przedstawił do decyzji Rady projekt uchwały w sprawie ufundowania sztandaru Wojskowej Izby Lekarskiej. W toku dyskusji i po wyjaśnieniu aspektu prawnego takiej decyzji zdecydowano, że zostanie ona poddana rozstrzygnięciu przez XXXIV Zjazd lekarzy WIL. Do tego czasu podjęte będą niezbędne czynności organizacyjne. Na wniosek kol. Z. Zaręby, przewodniczącego Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania Prawa Wykonywania Zawodu i Praktyk Lekarskich, Rada Lekarska podjęła ogółem 80 uchwał w sprawach dotyczących wpisania praktyk do rejestru WIL (50 uchwał) i skreślenia praktyk z rejestru (30 uchwał).
Wnioski o zaopiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze w wojskowej służbie zdrowia oraz na funkcje konsultantów wojewódzkich omówił przewodniczący komisji kol. Piotr Jamrozik. Rada Lekarska udzieliła swojego poparcia niżej wymienionym kandydatom :
 • mjr. lek. Jackowi Baćmadze - na stanowisko ordynatora Oddziału Wewnętrznego w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie;
 • dr. n. med. Andrzejowi Kołodziejczykowi - na funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny nuklearnej w województwie dolnośląskim;
 • dr. n. med. Tomaszowi Kociniakowi - na funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie alergologii w województwie podlaskim;
 • dr. hab. n. med. Bolesławowi Kalickiemu - na funkcję w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z ramienia NRL.
Rada wytypowała do komisji konkursowych przedstawicieli WIL:
 • w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży - kol. Sławomira Sapieżkę;
 • w SPZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu - kol. Mirosława Błońskiego;
 • w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinką we Wrocławiu - kol. Artura Płachtę.
RL WIL zaakceptowała przyznanie:
 • 11 punktów edukacyjnych - uczestnikom kursu nt. "Bariatria - Moduł Zaawansowany", organizowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i torakochirurgii WIM, w dniach 17-18.04.2015 r.;
 • 7 punktów edukacyjnych - uczestnikom XXXII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP, organizowanej przez Kliniki Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy, w dniach 14-16.05.2015 r.;
 • 10 punktów edukacyjnych - uczestnikom V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. "Dermatologia - teraźniejszość i przyszłość", organizowanej przez Kliniczny Oddział Dermatologiczny 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy, w dniach 21-24.05.2015 r.w WDW w Juracie;
 • 5 punktów edukacyjnych - uczestnikom II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. "Doskonalenie zawodowe lekarzy i ratowników pełniących służbę wojskową - modułowy system uzyskiwania specjalizacji lekarskich i wdrażanie zasad PERM", organizowanej przez Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM w Łodzi i Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM w Warszawie, w dniu 21.05.2015 r. w Warszawie.
Ponadto Rada podjęła uchwały:
 • nr 1417/15/VII - w sprawie zwrotu lekarzowi kosztów poniesionych w związku z udziałem w XXIV Zimowym Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii;
 • nr 1418/15/VII - w sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację XXXII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów WP (7 tys. zł);
 • nr 1416/15/VII - w sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. "Doskonalenie zawodowe lekarzy i ratowników pełniących służbę wojskową - modułowy system uzyskiwania specjalizacji lekarskich i wdrażanie zasad PERM" (3 tys. zł);
 • nr 1415/15/VII - w sprawie wsparcia finansowego "Lekarza Wojskowego" w 2015 r.- 30.000,00 zł;
 • nr 1414/15/VII - w sprawie zwrotu lekarzowi utraconych zarobków z tytułu uczestnictwa w Zjeździe Lekarzy WIL.
Rady Lekarskiej WIL uczciła minutą ciszy pamięć gen bryg. prof. dr. hab. med. Władysława Barcikowskiego.

Z. U."Skalpel" 2015/04 (lipiec-sierpień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020