Strona główna OIL

   


 
Uchwały XXXIII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

Uchwała Nr 1/15/VII
XXXIII Zjazdu Lekarzy
Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu XXXIII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) uchwala się, co następuje:

§ 1.

XXXIII Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej przyjmuje Regulamin Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej stanowiźcy załźcznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilź podjęcia.

Prezes Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej
dr n. med. Jan SAPIEŻKO

Uchwała Nr 2/15/VII
XXXIII Zjazdu Lekarzy
Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

Na podstawie pkt. 14 ppkt 2 Regulaminu Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zjazd dokonuje wyboru kol. Marian Dójczyński na Przewodniczźcego XXXIII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej i powierza mu zadania wynikajźce z pkt. 15 Regulaminu Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

§ 2.

Zjazd dokonuje wyboru:
 1. Zastępców Przewodniczźcego:
  Kol. Jacek Woszczyk
  Kol. Marzena Mokwa-Krupowies
 2. Sekretarzy Zjazdu:
  Kol. Piotr Jamrozik
  Kol. Sabina Jakubiec-Norton
i powierza im zadania wynikajźce z Regulaminu Zjazdu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilź podjęcia.

Prezes Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej
dr n. med. Jan SAPIEŻKO

Uchwała Nr 3/15/VII
XXXIII Zjazdu Lekarzy
Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia porzźdku obrad XXXIII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

Na podstawie pkt. 16 Regulaminu Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1.

XXXIII Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej uchwala porzźdek obrad stanowiźcy załźcznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilź podjęcia.

Sekretarz Zjazdu
Piotr JAMROZIK
Przewodniczźcy Zjazdu
Marian DÓJCZYŃSKI

Uchwała Nr 4/15/VII
XXXIII Zjazdu Lekarzy
Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji XXXIII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

Na podstawie pkt. 17 ppkt 1 i 3 Regulaminu Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Mandatowź w składzie:
 • Kol. Konrad Maćkowiak
 • Kol. Jarosław Bartnik
i powierza jej zadania wynikajźce z pkt 17 ppkt 1 Regulaminu Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

§ 2.

Powołuje się Komisję Wniosków i Uchwał w składzie:
 • Kol. Stefan Antosiewicz
 • Kol. Roman Theus
i powierza jej zadania wynikajźce z pkt. 17 ppkt 3 Regulaminu Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilź podjęcia.

Sekretarz Zjazdu
Piotr JAMROZIK
Przewodniczźcy Zjazdu
Marian DÓJCZYŃSKI

Uchwała Nr 5/15/VII
XXXIII Zjazdu Lekarzy
Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań organów WIL oraz udzielenia absolutorium Radzie Lekarskiej WIL


Na podstawie art. 24 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz.1708 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

XXXIII Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej zwanej dalej "WIL", po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdania organów WIL za 2014 r.:
 • Rady Lekarskiej WIL,
 • Komisji Rewizyjnej WIL,
 • Sźdu Lekarskiego WIL,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL,
§ 2.

Po rozpatrzeniu sprawozdań, o których mowa w § 1 i dyskusji, na wniosek Komisji Rewizyjnej WIL, Zjazd udziela absolutorium Radzie Lekarskiej WIL za rok 2014.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Zjazdu
Piotr JAMROZIK
Przewodniczźcy Zjazdu
Marian DÓJCZYŃSKI

Uchwała Nr 5/15/VII
XXXIII Zjazdu Lekarzy
Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej na 2015 r
.


Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 02 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz.1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

XXXIII Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej uchwala budżet Wojskowej Izby Lekarskiej na 2015 r.

§ 2.

Budżet, o którym mowa w § 1, stanowi załźcznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sekretarz Zjazdu
Piotr JAMROZIK
Przewodniczźcy Zjazdu
Marian DÓJCZYŃSKI

Uchwała Nr 7/15/VII
XXXIII Zjazdu Lekarzy
Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zasad w sprawie zasad dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej


Na podstawie art. 5 pkt. 7 i 19 oraz w zwiźzku art.24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.), Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej uchwala, co następuje:

§ 1.

Jednym z priorytetów Wojskowej Izby Lekarskiej - zwanej dalej "WIL", jest organizacyjne i finansowe wspieranie kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów - zwanych dalej "lekarzami", zwłaszcza prowadzonego w formie kursów, konferencji, sympozjów i innych form podwyższania kwalifikacji, przydatnych w ramach kształcenia specjalizacyjnego i ustawicznego, a także uzyskiwania stopni naukowych.

§ 2.

Wsparciem finansowym ze środków WIL mogź być objęte podmioty wymienione w art. 19 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty / Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn.zm./ prowadzźce kształcenie podyplomowe i doskonalenie zawodowe, w szczególności o tematyce przydatnej dla wojskowej służby zdrowia a także lekarze - członkowie WIL, którzy spełniajź warunki określone w regulaminie, stanowiźcym załźcznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

 1. W budżecie WIL na dany rok uwzględnia się odpowiednie środki finansowe na kształcenie podyplomowe oraz doskonalenie zawodowe lekarzy.
 2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1, proponuje corocznie Rada Lekarska WIL.
§ 4.

¦rodki finansowe niewykorzystane w danym roku, w razie potrzeby, przeksięgowuje się na rok następny, zwiększajźc tym samym ich wielkość w kolejnym roku.

§ 5.

 1. Dysponentem środków na dofinansowanie kształcenia podyplomowego, i doskonalenia zawodowego członków WIL jest Rada Lekarska WIL.
 2. Składane wnioski w tej sprawie opiniuje Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego i przedstawia na posiedzeniu Rady Lekarskiej WIL.
 3. Rada Lekarska WIL składa corocznie Zjazdowi Lekarzy WIL sprawozdanie z wydatkowania środków, o których mowa w § 3.
§ 6.

Traci moc Uchwała Nr 9/11/VI XXVIII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej w sprawie zasad dofinansowania szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 25 marca 2011 r.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zjazdu
o/p
Piotr JAMROZIK
Przewodniczźcy Zjazdu
o/p
Marian DÓJCZYŃSKI


Załźcznik do uchwały Nr 07/15/VII
XXXIII Zjazdu Lekarzy WIL
z dnia 20 marca 2015 r.

REGULAMIN
dofinansowania kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego lekarzy - członków WIL.
 1. ¦rodki na dofinansowywanie kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego lekarzy - członków WIL, przyznaje Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej lub działajźce w jej imieniu Prezydium - na postawie opinii przedstawionej przez Komisję Kształcenia i Doskonalenia zawodowego WIL.
 2. Decyzja o przyznaniu i określeniu wysokości wsparcia finansowego określana jest w każdym przypadku odrębnź uchwałź Rady Lekarskiej WIL (Prezydium RL WIL).
 3. Za prawidłowe wypłacanie i rozliczenie środków odpowiada Skarbnik WIL, Dyrektor i Główna Księgowa Biura WIL.
 4. Dofinansowanie przedsięwzięć dotyczźcych kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego organizowanych przez podmioty wymienione w § 2 uchwały możliwe będzie w wyniku złożonych wniosków o takie dofinansowanie.
 5. Wniosek od podmiotu wymienionego w § 2 uchwały dotyczźcy danego przedsięwzięcia edukacyjnego wraz z jego programem powinien wpłynźć do Rady Lekarskiej WIL nie później niż na osiem tygodni przed dniem rozpoczęcia ustalonej formy kształcenia podyplomowego lub doskonalenia zawodowego.
 6. Warunkiem przyznania wsparcia finansowego podmiotowi kształcźcemu /szkolźcemu/ lekarzy wymienionemu w § 2 uchwały, jest prowadzenie go dla lekarzy - członków WIL nieodpłatnie lub za opłatź obniżonź proporcjonalnie do wielkości wynikajźcej z kwoty dofinansowania.
 7. Podstawę do podjęcia uchwały w sprawie przyznania wsparcia finansowego, o którym mowa w pkt. 5 stanowi wniosek uprawnionej osoby z kierownictwa podmiotu wymienionego w § 2 uchwały, zawierajźcy następujźce informacje:
  1. nazwę i adres tego podmiotu,
  2. nazwę i formę kształcenia, tematykę oraz czas jego trwania (program kształcenia),
  3. przewidywanź liczbę członków WIL, uczestników kształcenia,
  4. jeśli kształcenie jest odpłatne - wysokość opłaty za szkolenie jednego uczestnika,
  5. nr konta bankowego podmiotu organizujźcego kształcenie (szkolenie).
 8. Podmiot wymieniony w § 2 uchwały, w ciźgu 30 dni od zakończenia kształcenia (szkolenia), ma obowiźzek złożenia do WIL udokumentowanego sprawozdania, co do sposobu wydatkowania przyznanych środków finansowych.
 9. ¦rodki niewykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, podlegajź zwrotowi na konto WIL w ciźgu 30 dni od zakończenia kształcenia (szkolenia).
 10. O wsparcie finansowe wiźżźce się z uczestnictwem w kształceniu podyplomowym i doskonaleniu zawodowym ubiegać się może lekarz - członek WIL, który:
  1. na bieżźco opłaca składki członkowskie,
  2. nie jest karany prawomocnie przez Sźd Lekarski WIL,
  3. uczestniczył w przedsięwzięciu edukacyjnym przydatnym na zajmowanym stanowisku lub dla prowadzonej przez niego praktyki lekarskiej,
  4. w przypadku lekarza ubiegajźcego się o tytuł lub stopień naukowy - wykaże się opiniź od właściwego konsultanta krajowego ds. obronności lub konsultanta wojskowej służby zdrowia dotyczźcź jego osiźgnięć zawodowych lub naukowych, uzasadniajźcych przyznanie takiego wsparcia finansowego.
 11. Lekarz ubiegajźcy się o dofinansowanie kosztów zwiźzanych z uczestnictwem w kształceniu podyplomowym lub doskonaleniu zawodowym składa do Rady Lekarskiej WIL pisemny wniosek podajźc w nim:
  1. swoje dane adresowe miejsca pracy lub prowadzenia praktyki lekarskiej,
  2. rodzaj, miejsce i termin kształcenia, w którym uczestniczy lub uczestniczył,
  3. koszt kształcenia,
  4. numer konta bankowego, na które ma być wykonany przelew,
  5. opinię konsultanta w przypadku, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 4.
 12. Jeśli Rada Lekarska podejmie uchwałę o przyznaniu wsparcia finansowego, lekarz zostaje o tym niezwłocznie pisemnie poinformowany.
 13. Wsparcie finansowe, o którym mowa w pkt 12, udzielone lekarzowi, nie może w roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 3 000 zł.
 14. Przekazanie środków finansowych, o których mowa w pkt. 13 na konto bankowe lekarza wnioskodawcy, następuje po przedstawieniu zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzajźcego udział w kształceniu (szkoleniu) oraz dowodu wpłaty (faktury) za opłacenie wybranej formy kształcenia podyplomowego lub doskonalenia zawodowego.


"Skalpel" 2015/03 (maj-czerwiec) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020