Strona główna OIL

   


 
XXXIII Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

XXXIII Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej, który odbył się 20 marca 2015 r. w Centrum Konferencyjnym "Boss" w Warszawie, po części wpisywał się w obchody Jubileuszu 25. lecia WIL. Wzięło w nim udział 64 delegatów, co stanowi 67% ogółu uprawnionych do udziału w obradach i jest to najwyższy wskaźnik uczestnictwa w zjazdach budżetowych z ostatnich lat. Zjazd otworzył prezes Rady Lekarskiej WIL dr n. med. Jan Sapieżko. Powitał on przybyłych delegatów, podziękował organizatorom za udaną Konferencję Jubileuszową i życzył Zjazdowi pomyślnych obrad. Powstaniem z miejsc delegaci uczcili pamięć licznego grona zmarłych w minionym roku lekarzy. Ich nazwiska przywoływał prezes J. Sapieżko.
Po przyjęciu przez delegatów regulaminu i porządku obrad Zjazdu dokonano wyboru Przewodniczącego Zjazdu. Funkcję tę Zjazd jednogłośnie powierzył kol. Marianowi Dójczyńskiemu. Na pozostałe funkcje w organach Zjazdu wybrano osoby zaproponowane przez Radę Lekarską. Wiceprzewodniczącymi Zjazdu zostali: kol. Jacek Woszczyk i kol. Marzena Mokwa-Krupowies, sekretarzami Zjazdu: kol. Sabina Jakubiec-Norton i kol. Piotr Jamrozik, do komisji mandatowej wybrano: kol. Konrada Mackowiaka i kol. Jarosława Bartnika, a do komisji uchwał i wniosków kol. Stefana Antosiewicza i kol. Romana Theusa. W dyskusji o aktualnych problemach wojskowej służby zdrowia głos zabrał prezes J. Sapieżko, który poinformował o zmianach jakie nastąpią od 1 kwietnia br. w organizacji kierowania wojskową służbą zdrowia. Po ogłoszeniu komunikatu komisji mandatowej o liczbie delegatów uczestniczących w Zjeździe i o ważności Zjazdu wysłuchano krótkich, bowiem w całości były opublikowane w "Skalpelu", sprawozdań prezesa Rady Lekarskiej WIL z działalności Rady Lekarskiej w 2014 r., Komisji Rewizyjnej WIL o realizacji budżetu w minionym roku i gospodarce finansowej WIL, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej prof. dr. hab. med. Jana Błaszczyka, przewodniczącego Sądu Lekarskiego WIL kol. Włodzimierza Aleksandrowicza oraz przewodniczącego Komisji Etyki WIL kol. Artura Płachty. Najwyraźniej sprawozdania tych organów były wyczerpujące i zadowalające delegatów, gdyż nie wywołały ożywionej nad nimi dyskusji. W dalszej kolejności Zjazd podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu Radzie Lekarskiej absolutorium za rok 2014, po czym projekt budżetu WIL na 2015 r. zaprezentował i szczegółowo omówił skarbnik WIL kol. Andrzej Probucki. Odnosząc się do przedstawionego budżetu głos zabrali jedynie: kol. Jerzy Staszczyk, sugerujący efektywniejsze wspieranie w terenie akcji na rzecz coraz liczniejszej rzeszy emerytów i rencistów, podobnie - kol. Andrzej Gałecki, który zaproponował zmianę w budżecie i zwiększenie wysokości kwoty na działalność komisji ds. emerytów i rencistów (po wyjaśnieniach prezesa WIL, że mamy wystarczającą rezerwę środków, które można uruchomić w razie potrzeby, wniosek wycofał), a kol. Andrzej Chciałowski apelował o zwiększenie wsparcia finansowego dla "Lekarza Wojskowego" do 30.000 zł. Ostatecznie w głosowaniu Zjazd przyjął budżet w zaproponowanej przez skarbnika wersji. Przewodniczący komisji uchwał i wniosków kol. Stefan Antosiewicz zaprezentował delegatom przyjęty wcześniej przez Radę Lekarską projekt uchwały w sprawie dofinansowywania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członków Wojskowej Izby Lekarskiej, wraz z regulaminem. Projekt ten poddany pod głosowanie został jednogłośnie przyjęty. Był to ostatni punkt porządku obrad, po wyczerpaniu którego Przewodniczący Zjazdu podziękował delegatom za uczestnictwo i ogłosił zamknięcie obrad Zjazdu.

tekst i zdjęcia
Zbigniew UŁANOWSKI"Skalpel" 2015/03 (maj-czerwiec) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020