Strona główna OIL

   


 
Uchwały RL WIL w dniu 19 marca 2015 r.

Uchwała nr 1332/15/VII
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do budowy nowego systemu informatycznego okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 25 pkt 10 i pkt 13, w związku z art. 5 pkt 11 i 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) oraz uchwały nr 168/14/P-VII Prezydium Naczelnej Rady lekarskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie rekomendacji Naczelnej Radzie Lekarskiej sposobu budowy nowego systemu informatycznego - uchwala się, co następuje:

§ 1

Wojskowa Izba Lekarska wyraża zgodę na przystąpienie do budowy nowego systemu informatycznego okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Wojskowa Izba Lekarska uznaje za zasadne wspólne finansowanie nowego systemu informatycznego, o którym mowa w § 1 o maksymalnym koszcie budowy systemu do 2.000.000,- zł. poprzez okręgowe izby lekarskie w proporcjach odpowiadających liczbie członków poszczególnych izb na dzień 31 grudnia 2014 r. ( 85% kwoty) oraz Naczelną Izbę Lekarską (15% kwoty).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Lekarskiej WIL
Konrad MAĆKOWIAK
Prezes
Rady Lekarskiej WIL
Jan SAPIEŻKO
Uchwała nr 1333/15/VII
Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej

z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację XVIII Konferencji Naukowej w Gniewie - Stowarzyszenie Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej

Na podstawie art. 25 pkt 4, w związku z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) oraz na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3, lit. c) uchwały Nr 10/09/V XXV Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej przez Wojskową Izbę Lekarską uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie postanawia wyasygnować kwotę 15.000,- zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), z przeznaczeniem na organizację XVIII Konferencji Naukowej w Gniewie - Stowarzyszenie Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej.

§ 2

Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, wpłacona zostanie na konto bankowe wskazane organizatora.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz
Rady Lekarskiej WIL
Konrad MAĆKOWIAK
Prezes
Rady Lekarskiej WIL
Jan SAPIEŻKO
Obwieszczenie
Przewodniczącego Komisji Wyborczej WIL

z dnia 19 marca 2015 r.
o wygaśnięciu mandatu delegata lek. Aleksandra Kapłona

na podstawie § 45 ust.3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłasza się, co następuje:
  1. W wyniku złożonego przez lek. Aleksandra KAPŁONA - członka Wojskowej Izby Lekarskiej, pisemnej rezygnacji z mandatu delegata na Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej, komisja Wyborcza WIL uchwałą Nr 01/15/VII z dnia 19 marca 2015 r. stwierdziła wygaśnięcie Jego mandatu.
  2. Od dnia 19 marca 2015 r. lek. Aleksander KAPŁON nie jest delegatem na Zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.
Przewodniczący Komisji Wyborczej
Wojskowej Izby Lekarskiej
Artur PŁACHTA


"Skalpel" 2015/03 (maj-czerwiec) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020