Strona główna OIL

   


 
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 19 marca 2015 r.

W posiedzeniu Rady Lekarskiej WIL, które odbyło się w przeddzień XXXIII Zjazdu Lekarzy WIL uczestniczyło 22 członków Rady oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL prof. dr. hab. med. Jan Błaszczyk, dyrektor Biura WIL mgr Renata Formicka i radca prawny WIL mec. Andrzeja Niewiadomski. Posiedzeniu przewodniczył prezes RL WIL dr n. med. Jan Sapieżko. Na wstępie poinformował o zamiarze NRL zbudowania nowego systemu informatycznego okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów oraz Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Aby podjąć to zadanie konieczna jest jego akceptacja w formie uchwał okręgowych izb lekarskich, ponieważ będzie się to wiązało ze współfinansowaniem projektu przez OIL. Prezes J. Sapieżko rekomendował podjęcie przez RL WIL uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do tego projektu. Po krótkiej dyskusji i dodatkowych wyjaśnieniach Rada Lekarska WIL, przy 1 wstrzymującym się, podjęła uchwałę nr 1332/15/VII w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do budowy nowego systemu informatycznego okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów.
W dalszej kolejności realizowanego porządku posiedzenia Rada podjęła uchwałę w sprawie wydania duplikatu PWZ lekarzowi Markowi Kolasie, który dokument zagubił oraz 46 uchwał w sprawie dokonania wpisów praktyk do rejestru praktyk lekarskich i 49 uchwał w sprawie skreśleń praktyk z rejestru. Wnioski w powyższych sprawach przedstawił sekretarz RL WIL kol. Konrad Maćkowiak, a uchwały podjęto jednogłośnie.
Wnioski w sprawie zaopiniowania kandydatów na stanowiska kierownicze omówił przewodniczący Komisji ds. opiniowania kandydatów kol. Piotr Jamrozik. Rada Lekarska po zapoznaniu się z wymaganymi opiniami udzieliła jednogłośnie poparcia nw. lekarzom:
  • płk. Piotrowi Piechockiemu, na stanowisko Szefa Służby Zdrowia w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych
  • ppłk. lek. Andrzejowi Teplickiemu, na stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu
  • płk. Jarosławowi Marciniakowi, na stanowisko Komendanta 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy.
Ponadto RL WIL udzieliła poparcia kandydatom do pełnienia funkcji konsultantów wojewódzkich:
  • dr. hab. n. med. Bolesławowi Kalickiemu, na funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii dla woj. mazowieckiego,
  • dr. n. med. Piotrowi Gasińskiemu, na funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii dla woj. kujawsko-pomorskiego.
Rada Lekarska przyjęła propozycję wyznaczenia jako przedstawiciela WIL lek. Krzysztofa Szczura do komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie.
Na wniosek Przewodniczącego Komisji kształcenia i doskonalenia zawodowego WIL kol. Stefana Antosiewicza Rada zaakceptowała przyznanie punktów edukacyjnych uczestnikom:
  • V Konferencji Naukowej im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego nt. "Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia" , która odbędzie się w dniu 24.04 br. w WIM - 4 punkty edukacyjne
  • kursów nt. "Wsparcie ratownicze sytuacji o charakterze środowiska taktycznego", organizowanych przez WIM w dniach: 19.04; 15.05; 25.06; 1.10; 26.11 2015 r. - 9 punktów edukacyjnych
  • kursu nt. "Dialysis Adequacy and Kinetic Modwlling", organizowanego praz Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w dniach 17-19.04.2015 r. w Warszawie - 13 punktów.
Skarbnik WIL kol. Andrzej Probucki przedstawił do decyzji Rady wniosek Stowarzyszenia Absolwentów WAM o udzielenie wsparcia finansowego na organizację konferencji, a Rada podjęła uchwałę o jej dofinansowaniu kwotą 15 tys. zł. Uchwała nr 1333/15/VII została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym się.
Wiceprezes RL WIL, przewodniczący Komisji Wyborczej WIL kol. Artur Płachta poinformował o podjęciu przez Komisję Wyborczą uchwały nr 01/15/VII z dnia 19 marca 2015 r. stwierdzającej wygaśnięcie mandatu delegata na Zjazd Lekarzy WIL lek. Aleksandra Kapłona, który zrzekł się tego mandatu, oraz o wydaniu do publikacji w "Skalpelu" Obwieszczenia Przewodniczącego Komisji Wyborczej WIL o wygaśnięciu mandatu delegata lek. Aleksandra Kapłona.
Rada Lekarska wytypowała ponadto kandydatów do Prezydium i komisji zjazdowych XXXIII Zjazdu Lekarzy WIL, których rekomendować będzie uczestnikom Zjazdu.

Z. U."Skalpel" 2015/03 (maj-czerwiec) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020