Strona główna OIL

   


 
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 13 lutego 2015 r.

Lutowe posiedzenie Rady Lekarskiej WIL odbyło się z udziałem 21 członków Rady oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL prof. dr. hab. med. Jana Błaszczyka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej WIL dr. Krzysztofa Hałasy, dyrektor Biura WIL mgr Renaty Formickiej i radcy prawnego WIL mec. Andrzeja Niewiadomskiego. Gościem posiedzenia był Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr Janusz Małecki. Posiedzenie otworzył i dalej je prowadził prezes RL WIL dr n. med. Jan Sapieżko. który na wstępie powitał kol. Janusza Małeckiego, członka naszej izby. Informując zebranych o swojej działalności w okresie od poprzedniego posiedzenia prezes J. Sapieżko powiedział m. in. o swoim uczestnictwie w posiedzeniach Prezydium NRL i Naczelnej Rady Lekarskiej i o problemach, które były omawiane przez te organy.
Kol. J. Małecki wyraził swoje zaniepokojenie wynikające z docierających do niego jako z-cy NROZ, ale także członka WIL, pewnych doniesień prasowych, będących jakoby cytatami z wypowiedzi kol. Artura Płachty dotyczących tzw. klauzuli sumienia. W doniesieniach tych podkreśla się zwłaszcza, że są to wypowiedzi wiceprezesa WIL. Dlatego też kol. J. Małecki pytał, czy jest lub było takie stanowisko RL WIL. W odpowiedzi usłyszał, że RL nie ma z tą sprawą nic wspólnego, a kol. A. Płachta wyjaśnił, że są to treści nieprawdziwe i zmanipulowane, a on udzielił wywiadu prasowego tylko dla "Gazety Wyborczej", ale prywatnie, jedynie jako lekarz ginekolog. Wywiad dla "Gazety Wyborczej" był przez niego autoryzowany, natomiast doniesień innej prasy nie zna i na razie nie zamierza prowadzić polemiki w tej sprawie z innymi redakcjami.
W dalszej części posiedzenia kol. Z. Zaręba, przewodniczący Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania PWZ i Praktyk Lekarskich, omówił wnioski lekarzy w sprawie wpisania do rejestru oraz skreślenia praktyk lekarskich. Wobec braku zastrzeżeń formalnych do propozycji przewodniczącego komisji Rada podjęła ogółem 144 uchwały, w tym: 69 uchwał w sprawie wpisu praktyk do rejestru i 75 uchwał w sprawie wykreślenia praktyk z rejestru. Na wniosek przewodniczącego komisji Rada podjęła ponadto uchwałę w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu lek. Tomaszowi Bojanowskiemu, który zagubił dokument.
Wnioski w sprawie zaopiniowania kandydatów na stanowiska kierownicze omówił przewodniczący Komisji ds. opiniowania kandydatów kol. Piotr Jamrozik. Rada Lekarska po zapoznaniu się z wymaganymi opiniami udzieliła jednogłośnie poparcia nw. lekarzom:
  • mjr. dr. n. med. Marcinowi Rudasiowi, na stanowisko ordynatora Oddziału Klinicznego Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy,
  • mjr. lek. Jackowi Pawłowiczowi, na stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w 108 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Ełku.
Wniosek o wyznaczenie przedstawiciela WIL do udziału w komisji konkursowej na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Geriatrycznym w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze przedstawił sekretarz RL WIL kol. Konrad Maćkowiak, który zaproponował jako przedstawiciela WIL lek. Piotra Binka, a Rada jednogłośnie zaakceptowała tego kandydata.
Przewodniczący Komisji kształcenia i doskonalenia zawodowego WIL kol. Stefan Antosiewicz omówił przesłany wcześniej członkom Rady projekt "Uchwały w sprawie zasad dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego uprawnionych podmiotów leczniczych i lekarzy - członków WIL" i zaproponował złożenie tego projektu do komisji uchwał i wniosków na XXXIII Zjeździe Lekarzy WIL. Projekt uchwały i wniosek kol. S. Antosiewicza Rada przyjęła jednomyślnie. Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Wojskowej Izby Lekarskiej oraz zaakceptowała przyznanie uczestnikom kursów z chirurgii mało inwazyjnej - moduł podstawowy, organizowanych przez CKP WIM w terminach:
  • 20-21.02.2015 - 10 punktów edukacyjnych,
  • 06-07.03.2015 - 11 punktów edukacyjnych,
a uczestnikom organizowanej w dniu 13.03.2015 r. przez WIML XI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Czerwone oko" - 5 pkt. edukacyjnych.
Skarbnik WIL kol. Andrzej Probucki przedstawił do decyzji Rady wnioski 3 lekarzy w sprawach zwrotu kosztów (1250 zł za każdą osobę) poniesionych w związku z ich udziałem w kursie "Diagnostyka ultrasonograficzna w medycynie ratunkowej", a Rada podjęła uchwały o refundacji poniesionych przez nich wydatków. Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie umorzenia lekarzowi zaległych składek członkowskich, uznając jego powtórnie przedstawiony wniosek za uzasadniony. Rada Lekarska WIL przyjęła też przedstawione przez skarbnika sprawozdanie finansowe za 2014 r. i projekt budżetu WIL na 2015 r., który będzie przedmiotem obrad marcowego Zjazdu Lekarzy WIL.

Z. U."Skalpel" 2015/03 (maj-czerwiec) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020