Strona główna OIL

   


 
Obowiązek posiadania kas fiskalnych przez lekarzy i lekarzy dentystów

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544) - zwane dalej "rozporządzeniem". Rozporządzenie to przewiduje możliwości zwolnienia niektórych podatników z obowiązku posiadania omawianych kas rejestrujących. Niestety z takiego zwolnienia zostali wyłączeni lekarze i lekarze dentyści. Przepis § 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia stanowi bowiem, że zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych - zwanych dalej "kasami") nie stosuje się, w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Generalnie - w myśl rozporządzenia - obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas obejmuje usługi świadczone odpłatnie na rzecz osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Udzielenie zatem odpłatnie każdego świadczenia zdrowotnego na rzecz ww. osób przez lekarza lub lekarza dentystę (dalej "lekarza") będzie musiało być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas i to bez względu na wysokość osiąganego przez lekarza rocznego dochodu. Traci bowiem moc dotychczas obowiązujące zwolnienie z konieczności posiadania kas przez lekarzy, których dochody roczne, z tytułu omawianych świadczeń, nie przekraczały kwoty 20 tys. zł.
Należy podkreślić, że przedstawiony wyżej obowiązek posiadania kas, dotyczy lekarzy udzielających świadczeń medycznych w ramach ich indywidualnych praktyk lekarskich. Nie ma przy tym znaczenia czy i w jakiej wysokości lekarz uzyskuje dochody ze swojej zarejestrowanej praktyki lekarskiej. Oznacza to, że każdorazowo lekarz będzie miał obowiązek wystawienia paragonu pacjentom, którzy będą bezpośrednio korzystali z jego usług i będą wnosić opłaty za te usługi.
Nie ma natomiast potrzeby posiadania kas (tzn. ewidencjonowania świadczonych usług medycznych za ich pomocą), przez lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych (posiadających umowę o pracę bądź stosunek pracy na innej podstawie) albo świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu leczniczego.
Odrębnego omówienia wymaga sprawa konieczności ewidencjonowania usług za pomocą kas, w przypadku wykonywania przez lekarzy działalności leczniczej w ramach praktyki lekarskiej wykonywanej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Lekarz w takiej sytuacji udziela świadczeń leczniczych na podstawie umowy zawartej z podmiotem leczniczym, który organizuje cały proces leczniczy (przyjęcia pacjentów, udzielania im świadczeń medycznych, przyjmowania opłat itd.).
Lekarz rozlicza się wówczas z podmiotem leczniczym za wykonane usługi na podstawie zawartej z nim umowy i wystawionej faktury.
W omawianej sytuacji nabywcą usług medycznych świadczonych przez lekarza w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego jest ten podmiot leczniczy. Pacjent natomiast jest nabywcą usług danego podmiotu leczniczego.
Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że lekarz świadczący usługi medyczne w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, wykonuje swoją działalność na jego rzecz i z nim się rozlicza, dlatego też nie ma obowiązku posiadania kasy.
Obowiązujące od 1 styczna 2015 r. rozporządzenie zawiera ponadto przepisy przejściowe, pozwalające na prowadzenie działalności leczniczej przez lekarzy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy, lecz jedynie do 28 lutego 2015 r. Z uwagi na bliski termin upływu okresu przejściowego, nie ma uzasadnienia szczegółowe jego omawianie.

Radca prawny Wojskowej Izby Lekarskiej
Andrzej NIEWIADOMSKI

"Skalpel" 2015/02 (marzec-kwiecień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020