Strona główna OIL

   


 
Prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski - człowiek nauki i samorządowiec

Nieczęsto i niewielu w jednym roku obchodzi aż dwa znaczące jubileusze, splatające się w jeden Wielki Jubileusz. Tak właśnie zdarzyło się w 2014 roku w przypadku prof. Jerzego Kruszewskiego.
40 lat pełnej sukcesów pracy zawodowej i 25 lat nieprzerwanej, niezwykle aktywnej działalności w samorządzie lekarskim bez cienia wątpliwości zasługują na najwyższe uznanie i odnotowanie tego na łamach "Skalpela".
Prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski urodził się 30 listopada 1949 r. w Warszawie. Studia na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi ukończył w 1974 r. Staż podyplomowy odbył w 2 Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Łodzi, po czym skierowany został do dalszej służby w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Warszawie. Z tym szpitalem, dzisiaj Wojskowym Instytutem Medycznym, związał całe swoje życie zawodowe, tutaj podążał ścieżką rozwoju naukowego, tu spełniał się jako lekarz i nauczyciel akademicki. Zaczynał od stanowiska asystenta, później był st. asystentem, a od 1988 r. pracował na stanowisku docenta w II Klinice Chorób Wewnętrznych CSK WAM. W krótkim czasie uzyskał specjalizacje: z chorób wewnętrznych (II st. - 1980 r.) i alergologii (1992 r.). Już w 1979 r. uzyskał stopień dr n. med., a w 1990 r. - dr. hab. n. med. W latach 1991-1996 był Kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych, a następnie, do 2003 r., Kierownikiem Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii IMW CSK WAM. Tytuł naukowy prof. zwyczajnego otrzymał w 1995 r., a w 2003 r. dołączył do Zespołu Pracowników Naukowych Wojskowego Instytutu Medycznego, pozostając nadal kierownikiem Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii. Pracowitość, bogata wiedza i stale rosnące doświadczenie prof. J. Kruszewskiego nie pozostawały niedostrzeżone, powierzane mu były coraz to nowe, bardziej odpowiedzialne funkcje. Dziedziną, której poświęcił swój talent stała się alergologia. W latach 1996-1999 był Konsultantem Regionalnym ds. Alergologii na woj. płockie, radomskie, ciechanowskie, ostrołęckie i siedleckie, a w latach 1999-2002 Konsultantem Wojskowej Służby Zdrowia ds. Medycyny Rodzinnej. Bliskie mu były problemy kształcenia i doskonalenia lekarzy, więc nie bez powodu od 2002 r. został członkiem Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich. W tym też roku minister zdrowia powołał go na stanowisko Konsultanta Krajowego ds. Alergologii, na którym pozostawał aż do 2014 r. Był członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych w latach 2003-2005, członkiem wielu rad i zespołów eksperckich powoływanych przez ministra zdrowia, m. in. ds. opracowania nowego systemu specjalizacji, ds. opracowania koszyka świadczeń medycznych oraz ds. reformy kształcenia lekarzy. Bogaty jest dorobek naukowy prof. Jerzego Kruszewskiego, zwłaszcza dotyczący różnych aspektów problematyki chorób alergicznych i płuc, w szczególności epidemiologii, diagnostyki, profilaktyki i leczenia astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, atopowego zapalenia skóry, anafilaksji, pokrzywek oraz niektórych chorób infekcyjnych. Jest autorem kilkuset publikacji w naukowych pismach krajowych i zagranicznych, w tym 100 indeksowanych w bazie MEDLINE, autorem książek i rozdziałów w książkach (m. in. A. Szczeklika, "Choroby wewnętrzne"), autorem ok. 30 ekspertyz i recenzji naukowych. Był członkiem Rad Naukowych: CSK WAM (1990-2004), WIM (2005-2007), PZH (2007-2009), przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (1991-2000), a od 1994 r. jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Od 2009 r. jest redaktorem naczelnym czasopisma "Lekarz Wojskowy". Prof. J. Kruszewski był kierownikiem specjalizacji ponad 20 lekarzy, promotorem 7 doktorów, recenzentem w ponad 40 przewodach magisterskich, doktorskich habilitacyjnych i profesorskich. To jednak nie wszystko.
Drugą, aktywną stroną życia profesora Kruszewskiego stała się działalność w samorządzie lekarskim, w którym funkcjonuje od chwili jego reaktywacji. Jest jednym z nielicznych w Wojskowej Izbie Lekarskiej, którzy nieprzerwanie, aktywnie i twórczo obecni są od 25 lat w życiu lekarskiej społeczności samorządowej. Był delegatem na wszystkie Zjazdy Lekarzy WIL oraz jako jej przedstawiciel na wszystkie Krajowe Zjazdy Lekarzy. W każdej z sześciu dotychczasowych i w obecnej, siódmej kadencji samorządu pełnił ważne funkcje w organach samorządu. W I i II kadencji był wiceprzewodniczącym RL WIL oraz członkiem Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej. W trudnej dla wojskowego środowiska lekarskiego III kadencji, kiedy to decydowały się losy Wojskowej Akademii Medycznej i kształcenia wojskowych lekarzy oraz rewolucyjnych zmian w krajowym systemie ochrony zdrowia z powodzeniem i z wielkim osobistym zaangażowaniem kierował Wojskową Izbą Lekarską jako przewodniczący WIL, będąc jednocześnie członkiem Naczelnej Rady Lekarskiej. To w wielkiej mierze prof. J. Kruszewskiemu przypisać możemy przełamanie dawniejszej, pewnej nieufności cywilnego środowiska lekarskiego do nas, lekarzy wojskowych i następczą konsolidację obu środowisk. Począwszy od IV kadencji aż do dzisiaj prof. J. Kruszewski swoją aktywność samorządową realizuje głównie w NRL, będąc jej członkiem, także członkiem Prezydium NRL i przewodniczącym Komisji Kształcenia Medycznego NRL. Problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy są nadal priorytetem jego działalności.
Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej prof. J. Kruszewskiego zyskał uroczystą oprawę podczas XX Sympozjum Naukowo Szkoleniowego nt. "Postępy w Alergologii i Pneumonologii", zorganizowanego przez prof. dr hab. n. med. Ryszarda Kurzawę z PTA w Krakowie w dniach 5-7 listopada 2014 r. Odbyła się wówczas Konferencja Jubileuszowa z udziałem wielu znakomitych gości ze świata medycyny, kierownictwa Wojskowego Instytutu Medycznego, NRL i Wojskowej Izby Lekarskiej. Obecni byli m. in.:
 • gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak - Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego;
 • dr n. med. Konstanty Radziwiłł - sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej - odczytał list prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza;
 • dr n. med. Jan Sapieżko - prezes Wojskowej Izby Lekarskiej;
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Guzik - prezes Towarzystwa Internistów Polskich;
 • prof. dr hab. n med. Bolesław Samoliński - prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego;
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi - prezydent-elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego;
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala - konsultant krajowy w dziedzinie alergologii oraz wielu profesorów (prof. Wacław Droszcz), alergologów i krakowskich przyjaciół.
Odczytano głównie listy okolicznościowe i gratulacyjne, po czym odbyła się okolicznościowa Sesja, w której wykłady wygłosili:
 • prof. Paweł Łuków - Uniwersytet Warszawski;
 • prof. Jerzy Kruszewski - Wojskowy Instytut Medyczny;
 • prof. Tomasz Guzik - Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum;
 • prof. Wacław Droszcz - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc;
 • prof. Bolesław Samoliński - Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 • dr hab. Ewa Cichocka Jarosz - Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum;
 • dr n. med. Łukasz Błażowski - Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział w Rabce.
Z rąk prezesa WIL dr J. Sapieżki prof. J. Kruszewski odebrał list gratulacyjny i statuetkę Asklepiosa.
Za dokonania zawodowe i samorządowe prof. J. Kruszewski był uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, który w 2005 r. otrzymał wraz z kol. Jerzym Staszczykiem z WIL w 2005 r. podczas uroczystej gali w Krakowie z okazji 15-lecia istnienia samorządu lekarskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i odznaczeniem "Meritus pro Medici" wręczonym Mu na X Krajowym Zjeździe Lekarzy w 2010 r.

tekst i foto:
Zbigniew UŁANOWSKI

"Skalpel" 2015/02 (marzec-kwiecień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020