Strona główna OIL

   


 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej WIL za 2014 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący Krzysztof HAŁASA
Wiceprzewodniczący Dariusz MYŚLIŃSKI
Sekretarz Leszek HAUS
Członkowie Jarosław BUKWALD
  Grzegorz DURDA
przeprowadziła kontrolę działalności finansowej WIL ustalając następujący stan faktyczny:
1.Majątek Izby na koniec 2014 r. wyniósł7 513 957,99 zł
 Na główne pozycje majątku składają się: 
 - środki trwałe43 748,68 zł
 - środki pieniężne w kasie i banku7 470 209,31 zł
2.Dochody budżetu w 2014 r. stanowią (97,55% planowanego budżetu rocznego)2 485 657,83 zł
 Kwotowo przedstawiają się następująco: 
 - składki1 780 508,90 zł
 - dotacje MON454 996,00 zł
 - odsetki bankowe159 917,10 zł
 - rejestr prywatnych praktyk15 798,90 zł
 - Komisja Bioetyczna38 066,52 zł
 - inne dochody36 370,41 zł
3.Wydatki budżetowe (zrealizowano w 90,30% kwoty planowanej)2 201 920,50 zł
4.Pozostałe koszty10.455,00 zł
5.Gospodarka kasowa  
 Saldo wszystkich środków pieniężnych wynosi7.470.209,31 zł
 Przychody gotówkowe kasy są udokumentowane dowodami kasowymi "kasa przyjmie", natomiast wydatki rachunkami oraz dowodami "kasa wypłaci".
Na koniec roku sprawozdawczego przeprowadzono inwentaryzację kasy:
 - saldo w kasie 12.552,75 zł jest zgodne z zapisem księgowym (raport kasowy Nr 12/2014 z dnia 31.12.2014 r.)
 - saldo w kasie Komisji Bioetycznej 652,07 zł jest zgodne z zapisem księgowym (raport kasowy Nr 7/KB/2014 z dnia 31.12.2014 r.)
 - saldo na rachunku bankowym bieżącym wynosi 80,00 zł i jest zgodne z WB Nr 255/2014 z dnia 31.12.2014 r.
 - saldo w kasie Komisji Bioetycznej 652,07 zł jest zgodne z zapisem księgowym (raport kasowy Nr 7/KB/2014 z dnia 31.12.2014 r.)
 - saldo na rachunku bankowym Komisji Bioetycznej stanowi kwotę 7.448,20 zł - zgodne z WB Nr 49/KB/2014 z dnia 31.12.2014 r.
 - stan lokat negocjowanych wynosi 6.400 000 zł i jest zgodny z ewidencją na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank PKO BP SA oraz potwierdzeniem sald na dzień 31.12.2014 r.
 - stan lokat miesięcznych wynosi 500.000 zł i jest zgodny z potwierdzeniem sald na dzień 31.12.2014 r.
 - stan lokat nocnych wynosi 549.476,29 zł i jest zgodny z potwierdzeniem sald na dzień 31.12.2014 r.
6.Księgowość prowadzona jest prawidłowo. Dowody rachunkowe pod względem merytorycznym podpisywane są przez Skarbnika Rady Lekarskiej WIL, a pod względem formalno-rachunkowym przez Główną Księgowa Biura WIL. Wydatki zatwierdza prezes Rady Lekarskiej WIL lub wiceprezes RL WIL. 
7.Przedstawiając powyższe sprawozdanie Komisja Rewizyjna WIL nie stwierdza uchybień w prowadzeniu działalności finansowej WIL i wnioskuje do Zjazdu o udzielenie absolutorium Radzie Lekarskiej w zakresie gospodarki finansowej Wojskowej Izby Lekarskiej. 


Leszek HAUS
Sekretarz Komisji Rewizyjnej WIL
Krzysztof HAŁASA
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WIL


"Skalpel" 2015/02 (marzec-kwiecień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020