Strona główna OIL

   


 
Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2014 r.

Przedstawiam sprawozdanie obrazujące pracę Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL i zespołu zastępców powołanych przez Zjazd WIL.
W okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wpłynęło do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 86 spraw do rozpatrzenia.
Z poprzedniego okresu sprawozdawczego pozostało do rozpatrzenia 12 spraw, co oznacza, iż w sumie podczas całego roku 2014 prowadzono 98 spraw w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
Ich sposób załatwienia był następujący:
  • zakończono ogółem 78 spraw
  • w 31 sprawach po przeprowadzeniu czynności wstępnych, sprawdzających wiarygodność informacji odmówiono wszczęcia postępowania wyjaśniającego, głównie z powodu braku zasadności skargi. Stanowi to 39,8% w stosunku do ilości zakończonych spraw ogółem.
  • umorzono postępowanie wyjaśniające w 32 sprawach po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, podczas którego przesłuchano strony, zgromadzono dokumentację lekarską i uzyskano opinie biegłych specjalistów. Stanowi to 41% w stosunku do ilości zakończonych spraw ogółem.
  • w 11 sprawach przedstawiono zarzuty 11 lekarzom obwinionym o niestaranność i zaniedbania w procesie leczenia chorych, sporządzono wnioski o ich ukaranie i przekazano sprawę do Sądu Lekarskiego celem rozpatrzenia. Decyzja o skierowaniu wniosku o ukaranie oparta jest zwykle o merytoryczną ocenę biegłych powołanych do opracowania opinii specjalistycznej lub dokumentację z zakończonego postępowania karnego przeprowadzonego przez Prokuraturę. Stanowi to 14,1 % w stosunku do ilości zakończonych spraw ogółem.
  • 4 sprawy zakończono w inny sposób, przekazując je organom właściwym do ich rozpatrzenia. Stanowi to 5,1% w stosunku do ilości zakończonych spraw ogółem.
  • Pozostałe 20 spraw przechodzi na następny okres sprawozdawczy z uwagi na brak ich rozstrzygnięcia przed upływem roku.
W tym okresie strony skarżące złożyły do Sądu Lekarskiego WIL 14 odwołań - od 63 postanowień Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Decyzją Sądu Lekarskiego pięć spraw zostało zwrócone do Rzecznika celem ponownego rozpatrzenia.
Analizując dane z lat poprzednich należy podkreślić, że liczba skarg wpływających do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej w 214 roku utrzymywała się na poziomie lat 2008-2009 i była niższa niż w latach 2011-2012. W roku 2014 skierowano do Sądu Lekarskiego tyle samo wniosków o ukaranie lekarzy co w roku 2013 i była to mniejsza ilość niż w latach 2009-2012.
Przegląd spraw wpływających do Biura Rzecznika WIL w roku 2013 pokazuje, że najczęstsze skargi dotyczą niestaranności w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym, powikłań powstałych w wyniku nieprawidłowego leczenia bądź uszkodzenia ciała, błędów diagnostycznych, których wynikiem był zgon pacjenta lub konieczność długotrwałego leczenia.
Coraz częściej wpływają do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej skargi dotyczące niewłaściwych relacji pomiędzy lekarzem, pacjentem i rodziną pacjenta. Są one najczęściej wynikiem niepotrzebnych utarczek słownych i zbyt emocjonalnym podejściem do problemu. Struktura pozostałych zarzutów jest zbliżona do lat poprzednich. W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować moim zastępcom za dotychczasową współpracę, duże zaangażowanie w prowadzenie spraw, a także Pani mgr Beacie Staniszewskiej za wzorowe prowadzenie Biura Rzecznika i spraw związanych z jego funkcjonowaniem.

prof. dr hab. n. med. Jan Błaszczyk Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL

Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za rok 2014

Lp. RODZAJ PRZEWINIENIA RUCH SPRAW
Pozostało z okresu poprzedniego Nowych wpłynęło Zakończono ogółem W TYM Odwołania do OSL Uchylone przez OSL Pozostało na okres następny
Mediacje Odmowa wszczęcia Umorzono Wnioski o ukaranie W inny sposób
Sprawy Osoby
1. Śmierć 2 17 11 - 2 6 1 1 2 4 2 8
2. Uszkodzenie ciała, powikłania chorobowe 5 26 25 - 8 11 5 5 1 3 - 6
3. Eksperyment nielegalny - - - - - - - - - - - -
4. Korzyść materialna 1 1 2 - - 1 1 1 - - - -
5. Poświadczenie nieprawdy - - - - - - - - - - - -
6. Nieetyczne zachowanie lekarza - - - - - - - - - - - -
7. Konflikty między lekarzami - 2 2 - 2 - - - - - - -
8. Naruszenie praw chorych psychicznie - - - - - - - - - - - -
9. Inne przyczyny 4 40 38 - 19 14 4 4 1 14 3 6
10. RAZEM 12 86 78 - 31 32 11 11 4 21 5 20


Sprawozdanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej za rok 2014

Lp. SKARGI DOTYCZĄ RUCH SPRAW
Pozostało z okresu poprzedniego Nowych wpłynęło Zakończono ogółem W TYM Odwołania do OSL Uchylone przez OSL Pozostało na okres następny
Mediacje Odmowa wszczęcia Umorzono Wnioski o ukaranie W inny sposób
Sprawy Osoby
1. Choroby wewnętrzne - 25 19 - 5 10 3 3 1 5 2 6
2. Pediatria 1 1 2 - - 2 - - - - - -
3. Chirurgia ogólna 1 4 2 - - 1 - - 1 1 - 3
4. Chirurgia dziecięca - 2 - - - - - - - - - 2
5. Ortopedia i traumatologia - 9 7 - 2 5 - - - - 1 2
6. Ortopedia i traumatologia dziecięca - - - - - - - - - - - -
7. Chirurgia plastyczna 1 - 1 - 1 - - - - - - -
8. Anestezjologia i intensywna terapia - - - - - - - - - - - -
9. Neurologia - 2 2 - - 1 - - 1 - - -
10. Okulistyka 1 3 4 - 2 2 - - - 3 - -
11. Ginekologia 1 2 3 - 2 1 - - - 3 - -
12. Położnictwo - - - - - - - - - - - -
13. Patomorfologia - - - - - - - - - - - -
14. Psychiatria - 5 3 - 1 1 1 1 - 2 1 2
15. Stomatologia zachowawcza - - - - - - - - - - - -
16. Chirurgia stomatologiczna 1 1 1 - 1 - - - - - - 1
17. Protetyka stomatologiczna - 2 1 - 1 - - - - - - 1
18. Stomatologia dziecięca - - - - - - - - - - - -
19. Medycyna pracy - 4 4 - 1 1 2 2 - - - -
20. Biegli sądowi, orzecznicy ZUS - 12 11 - 9 2 - - - 4 - 1
21. Inne 6 14 15 - 6 6 5 5 1 6 1 2
22. RAZEM 12 86 78 - 31 32 11 11 4 21 5 20


"Skalpel" 2015/02 (marzec-kwiecień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020