Strona główna OIL

   


 
Sprawozdanie z działalności Sądu Lekarskiego WIL w Warszawie za okres 1.01-31.12.2014 r.

W okresie sprawozdawczym do Sądu Lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie wpłynęło 36 spraw (w 2013 roku wpłynęły 42 sprawy). Dwie sprawy dotyczyły grup lekarzy: jedna lekarzy z wojskowych komisji lekarskich, druga lekarzy z przychodni. W 16 sprawach były wnioski o ukaranie lekarzy, 20 spraw dotyczyło zażaleń na postanowienia Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowań wyjaśniających.
Z 16 spraw dotyczących ukarania dwie wpłynęły z Naczelnego Sądu Lekarskiego w wyniku uchylenia orzeczeń Sadu Lekarskiego WIL i przekazania do ponownego rozpoznania. Pozostałe sprawy wpłynęły od Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej: Wojskowej Izby Lekarskiej, Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i Warszawskiej Izby Lekarskiej. Dwie sprawy Sąd odesłał do Naczelnego Sądu Lekarskiego z wnioskami o wyznaczenie innych Okręgowych Sądów Lekarskich, ponieważ nie dotyczyły one członków Wojskowej Izby Lekarskiej.
Sąd Lekarski Wojskowej Izby Lekarskiej odbył (łącznie ze sprawami pozostałymi z lat ubiegłych, w tym z zażaleniami na postanowienia Rzecznika) 56 posiedzeń, na których orzeczono:
  • 3 ograniczenia zakresu wykonywanych czynności zawodowych,
  • 2 kary pieniężne,
  • 2 kary nagany,
  • 10 kar upomnienia,
  • 1 umorzenie
  • 8 uniewinnień,
  • 1 sprawę zawieszono do czasu zakończenia postępowania karnego,
  • 2 sprawy odroczono.
W 21 sprawach utrzymano zaskarżone postanowienia Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL w mocy, a w 6 przypadkach zwrócono akta do uzupełnienia postępowania. Najczęściej występowały przewinienia dotyczące postępowania diagnostycznego, leczniczego i zapobiegawczego bez należytej staranności i nie poświęcenie im niezbędnego czasu oraz niewłaściwego prowadzenia dokumentacji medycznej. Między innymi rozpatrywano skargi trzech Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy na niewłaściwe postępowanie lekarzy przy wydawaniu zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy.
Najbardziej"niebezpieczną" specjalnością, w zakresie której rozpatrywano wnioski o ukaranie była medycyna ratunkowa - osiem spraw. Siedem spraw dotyczyło naruszenia zasad etyki lekarskiej, a pięć naruszenia przepisów z zakresu medycyny pracy. Pozostałe specjalności występowały pojedynczo.
Od dnia 31 stycznia 2014 roku, czasowo działalnością Sądu kieruje lekarz Włodzimierz Aleksandrowicz.
W okresie sprawozdawczym dwukrotnie, w dniach 25-27 kwietnia i 17-19 października 2014 roku, odbyły się w WDW w Sopocie posiedzenia Sądu Lekarskiego WIL połączone ze szkoleniem członków Sądu. Szkolenia przeprowadził Sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Pan Wiesław Maciak. Szkolenia oprócz aspektu teoretycznego dotyczącego zmian w procedurze karnej wprowadzanych w Polsce od 1 lipca 2015 r. (zmiany te mają charakter fundamentalny, zbliżając polski system postępowania karnego do systemu anglosaskiego) miały również aspekt praktyczny polegający na ocenie i uwagach co do sposobu prowadzenia i zachowania się przewodniczących i członków składów orzekających na rozprawach.
Pan Sędzia Wiesław Maciak był obecny (rozprawy i posiedzenia Sądu Lekarskiego WIL są jawne) na wybranych przez siebie posiedzeniach Sądu obserwując pracę członków naszego Sądu. Starannie zebrał "materiał szkoleniowy", a następnie przekazał swoje uwagi "niezawodowej społeczności sędziowskiej" wskazując jakie popełniamy błędy, co należy traktować priorytetowo, do czego nie dopuszczać w czasie trwanie rozprawy a czego robić absolutnie nie wolno.
Łącznie w czasie sesji w Sopocie odbyło się czterdzieści posiedzeń Sądu Lekarskiego WIL prowadzonych równolegle na dwóch salach rozpraw.
Panu Sędziemu Wiesławowi Maciakowi, za taką formę przeprowadzonego praktycznego szkolenia, wymagającą poświęcenia swojego czasu wolnego należą się podziękowania tym większe, iż pracę tą wykonywał bezinteresownie.
Słowa podziękowania za bezinteresowną pomoc, jaką udzielili Sądowi Lekarskiemu WIL w opiniowaniu i w uzyskaniu opinii biegłego, należą się również specjaliście w dziedzinie neurologii i toksykologii doktorowi Tadeuszowi Komorowskiemu oraz Kierownikowi Poradni Dentystycznych CePeLek w Warszawie doktorowi Włodzimierzowi Rudnickiemu.

Przewodniczący Sądu Lekarskiego
Wojskowej Izby Lekarskiej
lek. Włodzimierz ALEKSANDROWICZ

"Skalpel" 2015/02 (marzec-kwiecień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020