Strona główna OIL

   


 
Sprawozdanie Prezesa z działalności Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w 2014 r.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Rady Lekarskiej oraz 2 posiedzenia Prezydium Rady Lekarskiej WIL. Podczas ostatniego posiedzenia w grudniu 2014 roku zatwierdzono harmonogram spotkań i pracy Rady Lekarskiej WIL na 2015 r. W trakcie posiedzeń Rada Lekarska WIL podjęła łącznie 901 uchwał, w tym 12 uchwał organizacyjnych, 64 - w sprawach finansowych, 3 - dotyczące kształcenia, 764 - w sprawach wpisania praktyk do rejestru, zmian w rejestrze i skreśleń praktyk lekarskich, 58 - dotyczących rejestru lekarzy. Wydano 415 zaświadczeń o wpisie do rejestru praktyk lekarskich, 7 zaświadczeń uprawniających do pracy w charakterze lekarza POZ oraz 30 zaświadczeń uprawniających do podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej. W dniu 4.04.2014 roku obradował w Warszawie XXXII Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej, który przyjął "Apel do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie skutecznych działań na rzecz poprawy funkcjonowania wojskowej służby zdrowia" oraz "Stanowisko w sprawie obecnego systemu kształcenia kadr medycznych w wojsku".
Rada Lekarska WIL zaopiniowała 18 kandydatów na stanowiska kierownicze w wojskowej służbie zdrowia, 7 - na konsultanta krajowego oraz 9 - na konsultanta wojewódzkiego w różnych dziedzinach medycyny. Delegowano 19 przedstawicieli WIL do komisji konkursowych w zakładach opieki zdrowotnej, zarówno wojskowych jak i społecznych.
Realizowano różne formy pomocy członkom WIL i ich rodzinom, w tym: wypłacono 15 zapomóg w związku ze śmiercią członków WIL na kwotę 31 265,00 PLN, udzielono wsparcia finansowego 3 lekarzom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej i materialnej na kwotę 6 240,00 PLN.
Ufundowano nagrodę finansową w wysokości 2000,00 PLN ppor. lek. med. Krzysztofowi Zarzyckiemu, najlepszemu absolwentowi Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w roku akademickim 2012/2013. Dofinansowano kurs przygotowawczy do egzaminu LEK organizowany przez Dziekana Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pana prof. Jurka Olszewskiego, z którym nawiązano ścisłą współpracę w zakresie kształcenia.
Rada Lekarska WIL w okresie sprawozdawczym wspierała finansowo uczestnictwo członków WIL w 7 ważnych imprezach sportowych, przeznaczając na ten cel kwotę 18 224, 00 PLN. Współfinansowano organizację Konferencji Naukowo-Szkoleniowych organizowanych przez podmioty wojskowej służby zdrowia na kwotę 16 000,00 PLN. Dofinansowano: organizacje innych przedsięwzięć, takich jak jubileusz nestorów wojskowej medycyny;, fundację oraz wydanie książki naukowej na łączną kwotę 20 000,00 PLN. Organizowano spotkania opłatkowe dla lekarzy emerytów i rencistów w kilku największych ośrodkach wojskowej służby zdrowia.
Współfinansowano obchody jubileuszowe szpitali wojskowych i innych jednostek organizacyjnych wojskowej służby zdrowia, na łączną kwotę 26 000,00 PLN.
Komisja Stomatologiczna WIL, z jej Przewodniczącym płk dr n. med. S. Żmudą oraz wiceprezesem Rady WIL lek. dent. J. Woszczykiem była wraz z Okręgową Izbą Lekarską w Łodzi współorganizatorem V Łódzkich Spotkań Stomatologicznych, które odbyły się w dniach 26 - 28 września 2014 r. w Bełchatowie.
Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej "Skalpel" wydawany był zgodnie z planem (wydano 6 numerów), w którym przede wszystkim szeroko informowano o działalności Rady Lekarskiej WIL, wydarzeniach dotyczących naszego środowiska, publikowano ważne komunikaty organów izby, prezentowano twórczość literacką naszych członków, zamieszczano wspomnienia o zmarłych członkach WIL. Biuletyn był dostarczany pocztą wszystkim członkom naszej izby bez większych zakłóceń. Jest także dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej WIL. Redakcja "Skalpela" prowadzi stronę internetową izby, na której zamieszczane są wszystkie najistotniejsze dla lekarzy informacje. Dostępne są do pobrania różnego rodzaju dokumenty, wnioski i druki, zwłaszcza z obszaru rejestru lekarzy i praktyk lekarskich.
Biuro Wojskowej Izby Lekarskiej, pod kierownictwem nowej Dyrektor Pani Renaty Formickiej funkcjonowało bardzo sprawnie i bez zakłóceń realizowało wszystkie swoje zadania, za co chciałem serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Biura WIL.
Wojskowa Izba Lekarska, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. liczyła 4040 członków, w tym; 3713 lekarzy, 316 lekarzy dentystów i 11 członków posiadających podwójne prawo wykonywania zawodu. W czynnej służbie wojskowej było 870 lekarzy i 72 lekarzy dentystów, stanowili oni 23,3 % ogółu członków WIL. Emeryci i renciści w liczbie 1863, stanowili 46,1 % ogółu członków WIL. W 2014 r. z WIL do innych OIL ubyło 16 lekarzy i lekarzy dentystów, a w poczet członków WIL wpisanych zostało 3 lekarzy przeniesionych z innych OIL. W 2014 roku na wieczną służbę z naszego grona odeszło 34 członków WIL.
W 2014 roku uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach Konwentu Prezesów Izb Lekarskich oraz we wszystkich posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej.
Na zakończenie chciałbym serdecznie i gorąco podziękować członkom Rady Lekarskiej, za wspaniałą współpracę i dotychczasową aktywną pracę, uczestnictwo w posiedzeniach Rady Lekarskiej WIL. Zdaję sobie sprawę z tego, że połączenie pracy zawodowej, obowiązków rodzinnych oraz organizacyjnych i społecznych w miejscu pracy a także pracy społecznej w samorządzie lekarskim jest bardzo trudne i wymaga dużego wysiłku z Waszej strony. Zachęcam Koleżanki i Kolegów do dalszej wytężonej pracy.

Prezes
Wojskowej Izby Lekarskiej
dr n. med. Jan SAPIEŻKO

"Skalpel" 2015/02 (marzec-kwiecień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020