Strona główna OIL

   


 
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 9 stycznia 2015 r.

Po świąteczno-noworocznej przerwie, 9 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Lekarskiej WIL z udziałem 22 jej członków oraz Dyrektor Biura WIL mgr Renaty Formickiej i radcy prawnego WIL mec. Andrzeja Niewiadomskiego. Tym razem posiedzeniu przewodniczył wiceprezes RL WIL lek. dent. Jacek Woszczyk. Zaproponowany porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie, po czym prowadzący kol. J. Woszczyk otworzył posiedzenie. Przewodniczący Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania PWZ i Praktyk Lekarskich wnioskował o przyjęcie w poczet członków WIL lek. dent. Sylwii Żmudy, a Rada Lekarska po wysłuchaniu uzasadnienia podjęła uchwałę jak we wniosku (uchwała nr 1018/15/VII). Ponadto omówił wnioski lekarzy w sprawach dotyczących dokonania wpisów do rejestru oraz skreślenia praktyk lekarskich. Wobec braku zastrzeżeń formalnych do tych wniosków Rada podjęła 36 uchwał w sprawie wpisu praktyk do rejestru i 33 uchwały dotyczące wykreślenia praktyk z rejestru. Rada Lekarska rozpatrzyła skierowane do niej i omówione szczegółowo przez kol. Piotra Jamrozika wnioski o zaopiniowanie kandydatów na stanowiska kierownicze w wojskowej służbie zdrowia i postanowiła o udzieleniu poparcia nw. lekarzom:
  • ppłk. lek. Andrzejowi Wysockiemu, na stanowisko Komendanta Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu,
  • ppłk. lek. Adrianowi Chwojnickiemu, na stanowisko Ordynatora Oddziału Dermatologiczno-Wenerologicznego w 4 WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu,
  • ppłk. lek. Wojciechowi Żarowskiemu, na stanowisko Kierownika Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego w 5 WSzKzP SPZOZ w Krakowie.
Rada rozpatrzyła także wniosek o wyznaczenie swojego przedstawiciela do udziału w komisji konkursowej w 109 SzWzP w Szczecinie i delegowała do tej komisji kol. K. Szczura oraz do 10 WSzKzP w Bydgoszczy kol. J. Rzeszotarskiego. Przewodniczący Komisji kształcenia i doskonalenia zawodowego WIL proponował zaakceptowanie przyznania uczestnikom kursów z zakresu medycyny ratunkowej 14 punktów edukacyjnych za udział w każdym z kursów, organizowanych w 2015 r. przez Zakład Medycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Sprawy finansowe przedstawił do decyzji Rady skarbnik WIL kol. Andrzej Probucki, a dotyczyły one wniosków lekarza o:
  • zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej na czas nieokreślony (uchwała nr 1089/15/VII) o zwolnieniu lekarza z opłacania składki w związku z zaprzestaniem wykonywania zawodu,
  • umorzenie zaległych składek członkowskich (brak zgody, zaległości mają być spłacone w ratach, bez odsetek ustawowych).

Z. U.

"Skalpel" 2015/02 (marzec-kwiecień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020