Strona główna OIL

   


 
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 12 grudnia 2014 r.

Ostatnie w 2014 r. posiedzenie Rady Lekarskiej WIL odbyło się 12 grudnia z udziałem 19 członków Rady oraz Dyrektor Biura WIL mgr Renaty Formickiej i radcy prawnego WIL mec. Andrzeja Niewiadomskiego. Posiedzeniu przewodniczył prezes RL WIL dr n. med. Jan Sapieżko, który na wstępie poinformował o swoim i delegacji WIL uczestnictwie w obchodach 25-lecia Odrodzenia Samorządu Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Uroczystości te miały miejsce w Warszawie, w dniach 5-6 grudnia 2014 r. Powiedział też o udziale w posiedzeniu NRL w dniu 5 grudnia 2014 r. Głównym, omawianym tematem tego posiedzenia był tzw. "pakiet onkologiczny", zdecydowanie krytycznie przyjęty przez NRL.
W dalszej części posiedzenia RL WIL kol. Zbigniew Zaręba, przewodniczący Komisji ds. Rejestru Lekarzy, Wydawania PWZ i Praktyk Lekarskich, omówił wnioski lekarzy dotyczące wpisania do rejestru oraz skreślenia praktyk lekarskich. Wobec braku zastrzeżeń formalnych Rada podjęła 33 uchwały w sprawie wpisu praktyk do rejestru i 26 uchwał w sprawie wykreślenia praktyk z rejestru.
Wnioski w sprawie zaopiniowania kandydatów na stanowiska kierownicze omówił przewodniczący Komisji ds. opiniowania kandydatów kol. Piotr Jamrozik. Rada Lekarska po zapoznaniu się z wymaganymi opiniami udzieliła poparcia nw. lekarzom:
  • prof. dr. hab. n. med. Waldemarowi Różańskiemu, na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii dla woj. łódzkiego;
  • dr. hab. n. med. Tomaszowi Adamowskiemu, na stanowisko Kierownika Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego i Leczenia Stresu Bojowego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu.
Rada rozpatrzyła ponadto wnioski o wyznaczenie przedstawicieli WIL do udziału w komisjach konkursowych i delegowała swoich przedstawicieli do tych komisji:
  • kol. Sławomira Sapieżkę, do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży;
  • kol. Pawła Serafina, do 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SPZOZ w Ciechocinku;
  • kol. Zbigniewa Niestratę, do Szpitala w Obornikach Wielkopolskich.
Przewodniczący Komisji kształcenia i doskonalenia zawodowego WIL zaproponował zaakceptowanie przyznania uczestnikom:
  • szkolenia nt. "Moduł podstawowy z chirurgii małoinwazyjnej", które organizuje Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego i prowadzone będzie w dwóch etapach, w dniach 16-17.01.2015 r. i 30-31.01.2015 r. - 10 i odpowiednio 11 punktów edukacyjnych,
  • szkolenia z zakresu medycyny ratunkowej nt. "USG w praktyce Trauma Room", organizowanego przez Zakład medycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego w dniu 8 stycznia 2015 r. - 7 punktów edukacyjnych;
  • kursu doskonalącego nt. "Diagnostyka ultrasonograficzna w medycynie ratunkowej" organizowanego przez Centrum kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego w dniach 15-17.01.2015 r. - 21 punktów edukacyjnych;
  • co też Rada Lekarska uczyniła.
Ponadto poinformował on o przebiegu i swoich wrażeniach z wizyty delegacji WIM w Afganistanie w dniach 27.11- 1.12.2014 r.
Wnioski lekarzy w sprawach zwolnienia z obowiązku opłacania składki na czas nieokreślony w związku z zaprzestaniem wykonywania zawodu, w sprawie obniżenia składki oraz o przyznanie zapomóg losowych omówił skarbnik WIL kol. Andrzej Probucki, po czym Rada podjęła stosowne uchwały. Rada podjęła też uchwały w sprawie wsparcia finansowego uczestnictwa reprezentacji WIL w XX Mistrzostwach Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej (kwota 1200,00 zł) oraz Fundacji Valetudinaria przy 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy (kwota 5000,00 zł). Na zakończenie, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, życzenia uczestnikom posiedzenia złożył prezes Rady Lekarskiej WIL dr Jan Sapieżko.

Z. U.

"Skalpel" 2015/02 (marzec-kwiecień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020