Strona główna OIL

   


 
Regulamin działania Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej

§ 1.
 1. Pełnomocnik rozpoczyna swoją działalność po zatwierdzeniu jego kandydatury przez Radę Lekarską WIL.
 2. Siedzibą Pełnomocnika jest budynek Wojskowej Izby Lekarskiej.
 3. W swoich czynnościach Pełnomocnik posługuje się pieczątką o treści "Pełnomocnik do spraw Zdrowia Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej + imię i nazwisko + nr telefonu +adres e-mail"
§ 2.

Pełnomocnik uzyskuje wiedzę o lekarzu lub lekarzu dentyście, zwanym dalej lekarzem, którego stan zdrowia może uniemożliwiać lub w znacznym stopniu ograniczać zdolność do wykonywania zawodu na podstawie informacji:
 1. od członków organów WIL,
 2. napływających do biura Izby w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej,
 3. ze środków masowego przekazu,
 4. bezpośrednio od lekarza lub członków jego rodziny,
 5. z innych źródeł
 6. uzyskanych od rzeczników odpowiedzialności zawodowej w etapach postępowania, w których uzyskanie takiej informacji jest prawnie możliwe
 7. przekazanej przez pracodawców lub osób ze środowiska pracy danego lekarza.
§ 3.

Po uzyskaniu informacji Pełnomocnik podejmuje przewidziane prawem działania zmierzające do zweryfikowania jej prawdziwości. Działania te polegają w szczególności na:
 1. bezpośredniej rozmowie z lekarzem,
 2. rozmowie z rodziną lekarza,
 3. przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu pracy lekarza.
§ 4.

Lekarz potrzebujący pomocy, u którego szkodliwe używanie substancji wpływać może na ograniczenie zdolności do wykonywania zawodu lub je uniemożliwia może zgłosić się do pełnomocnika:
 1. osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym, mailowym, poprzez strony portalu społecznościowego
 2. poprzez biuro Izby w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej, zapewniającej anonimowość np. poprzez pozostawienie zwrotnego kontaktu telefonicznego lub mailowego z prośbą o kontakt pełnomocnika
 3. poprzez członków rodziny.
§ 5.
 1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy faktów zaistnieją przypuszczenia, że stan zdrowia lekarza może uniemożliwiać lub w znacznym stopniu ograniczać zdolność do wykonywania zawodu, Pełnomocnik niezwłocznie przeprowadza rozmowę z lekarzem na temat dalszego postępowania i możliwości podjęcia leczenia.
 2. Jeżeli dalsza działalność lekarza zagrażałaby bezpieczeństwu pacjentów lub narażałaby lekarza na negatywne skutki prawne, a lekarz nie wyrazi dobrowolnie zgody na czasowe zaprzestanie lub ograniczenie wykonywania zawodu i poddanie się leczeniu, Pełnomocnik występuje do Wojskowej Rady Lekarskiej z wnioskiem o powołanie Komisji, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943, z późn. zm., zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza. (Dz.U. z 1999 r. nr 47, poz. 479)
 3. Pełnomocnik ma prawo do nadzorowania deklaracji lekarza o czasowym powstrzymaniu się lub ograniczeniu wykonywania zawodu, o której mowa w ustępie 2.
§ 6.

Pełnomocnik nie może być członkiem Komisji, o której mowa w § 4 ust. 2, jednak powinien uczestniczyć w pracach Komisji.

§ 7.
 1. Za zgodą lekarza Pełnomocnik może służyć pomocą organizacyjną w znalezieniu miejsca w placówce leczniczej, bądź rehabilitacyjnej, ułatwiając tym samym dostępność do odpowiedniego świadczenia i przyśpieszając moment rozpoczęcia leczenia, które ma za zadanie jak najszybciej doprowadzić do odzyskania przez lekarza zdolności do wykonywania zawodu.
 2. Realizując cele wymienione w ust. 1. Pełnomocnik współpracuje z osobami o podobnych zadaniach, działającymi na terenie innych okręgowych izb lekarskich, a także z odpowiednią osobą koordynującą, wyznaczoną przez Naczelną Radę Lekarską.
 3. Za zgodą lekarza Pełnomocnik może nadzorować przebieg leczenia, uzyskując informacje o zastosowanej terapii, rokowaniach i postępie rehabilitacji, a także przewidywanym terminie odzyskania przez lekarza zdolności do wykonywania zawodu.
§ 8.
 1. Jeżeli w wyniku orzeczenia Komisji, o której mowa w § 4 ust. 2, Wojskowa Rada Lekarska podejmie uchwałę o czasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lub ograniczeniu wykonywania określonych czynności medycznych, a lekarz podda się leczeniu, Pełnomocnik składa okresowe sprawozdania z przebiegu leczenia na posiedzeniu Wojskowej Rady Lekarskiej.
 2. Częstość składania sprawozdań przez Pełnomocnika ustala się w zależności od czasu na jaki zawieszono lekarzowi prawo wykonywania zawodu lub ograniczono wykonywanie określonych czynności medycznych:
  1. na okres 1-3 miesięcy - comiesięcznie,
  2. na okres 4-6 miesięcy - co 2 miesiące,
  3. na okres powyżej 6 miesięcy - co kwartał.
 3. Sprawozdanie jest poufne i w uzasadnionych przypadkach może mieć formę pisemną.
§ 9.

Przed każdym zjazdem lekarzy Pełnomocnik składa Prezesowi Wojskowej Rady Lekarskiej sprawozdanie ze swojej działalności, obejmujące ilość spraw, ich charakter i podjęte działania. W tym sprawozdaniu nie podaje się danych personalnych lekarzy, którym udzielono pomocy. Sprawozdanie powyższe stanowi element materiałów zjazdowych.

§ 10.

Pełnomocnikowi przysługuje zwrot kosztów działalności na podstawie przedłożonych rachunków lub pisemnych oświadczeń o poniesionych kosztach działalności wraz z uzasadnieniem.

§ 11.

Stanowisko Pełnomocnika jest niezależne od działania innych organów Wojskowej Izby Lekarskiej. Żaden organ, ani osoba funkcyjna, nie może wydawać poleceń służbowych, ani stosować żadnej formy nacisku w zakresie czynności Pełnomocnika objętych niniejszym regulaminem.

§ 12.

Pełnomocnik współpracuje z organami i osobami funkcyjnymi Wojskowej Izby Lekarskiej w zakresach swojego działania, a także z organami i osobami funkcyjnymi okręgowych izb lekarskich i Naczelnej Izby Lekarskiej.
"Skalpel" 2015/01 (styczeń-luty) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020