Strona główna OIL

   


 
Uchwała nr 945/14/VII RL WIL

Uchwała nr 945/14/VII
Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej
z dnia 21 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2015

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708), pkt 10 i art. 26, ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 219, poz. 1708/ oraz § 3 pkt 2 uchwały Nr 9/10/VI XXVII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Wojskowej Izby lekarskiej - uchwala się, co następuje:

§ 1
  1. Przyjmuje się prowizorium budżetowe stanowiące załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Prowizorium obowiązuje do dnia uchwalenia budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA>SEKRETARZA
RADY LEKARSKIEJ WIL
Marzena MOKWA-KRUPOWIES
PREZES
RADY LEKARSKIEJ WIL
Jan SAPIEŻKO<
Symbol
Konta
WyszczególnienieProwizorium budżetowe na 2015 r.
70DOCHODY3 204 996
750Przychody z działalności samorządowej2 500 000
752Składki członkowskie2 500 000
750Przychody z zadań przejętych od administracji państwowej454 996
751Przychody z zadań przejętych od administracji państwowej454 996
750Przychody z pozostałej działalności220 000
753Odsetki od lokat160 000
754Rejestr prywatnych praktyk lekarskich20 000
755Komisja Bioetyki40 000
760Przychody z działalności finansowej30 000
761Pozostałe przychody20 000
762Odsetki Bioetyka10 000
 
40KOSZTY2 460 810
40AKoszty zadań przejętych od administracji503 850
40A1Koszty prowadzenia rejestru lekarzy i wydawania praw wykonywania zawodu106 800
40A2Koszty Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy128 160
40A3Koszty Sądu Lekarskiego196 690
40A4Koszty rejestracji prywatnych praktyk lekarskich72 200
40SKoszty działalności samorządowej1 906 960
40S1Koszty ogólno-samorządowe1 714 000
40S3Koszty wydawania "Skalpela"192 960
40GKoszty pozostałych zadań50 000
40G2Koszty Komisji Bioetyki50 000


"Skalpel" 2015/01 (styczeń-luty) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020