Strona główna OIL

   


 
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 21 listopada 2014 r.

W listopadowym posiedzeniu Rady Lekarskiej WIL uczestniczyło 18 członków Rady oraz Dyrektor Biura WIL mgr Renata Formicka i radca prawny WIL mec. Andrzej Niewiadomski. Posiedzenie otworzył, a następnie je prowadził prezes RL WIL dr n. med. Jan Sapieżko. Przedstawiony porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie i bez dokonywania zmian. Prezes RL WIL poinformował o swoim uczestnictwie w uroczystych obchodach Jubileuszu 100. urodzin prof. dr. n. med. Wróblewskiego oraz w Konferencji Jubileuszowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego połączonej z obchodami 40-lecia pracy zawodowej prof. dr. hab. med. Jerzego Kruszewskiego, byłego Prezesa PTA i Przewodniczącego WIL w III kadencji. Następnie Rada podjęła uchwały:
  • w sprawie ustalenia terminów posiedzeń RL WIL w 2015 r., oraz
  • w sprawie zwołania XXXIII Zjazdu Lekarzy WIL.
Przewodniczący Komisji ds. Rejestru Lekarzy, wydawania PWZ i praktyk lekarskich kol. Zbigniew Zaręba przedstawił i omówił wnioski lekarzy dotyczące wpisania i skreślenia praktyk lekarskich, po czym Rada podjęła 55 uchwał w sprawie wpisu praktyk do rejestru i 49 uchwał w sprawie wykreślenia praktyk z rejestru. Ponadto przedstawił do decyzji Rady wniosek lek. Roberta Kosmowskiego w sprawie wydania mu zaświadczenia uprawniającego do świadczeń zdrowotnych w ramach POZ i poinformował Radę, że wniosek spełnia wymogi formalne, a Rada wyraziła aprobatę dla wydania takiego zaświadczenia. Wnioski w sprawie zaopiniowania kandydatów na stanowiska kierownicze w wojskowej służbie zdrowia omówił przewodniczący Komisji ds. opiniowania kandydatów kol. Piotr Jamrozik. Rada Lekarska po zapoznaniu się z wymaganymi opiniami udzieliła poparcia nw. lekarzom:
  • ppłk. lek. Piotrowi Trojanowskiemu na stanowisko szefa oddziału w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie
  • mjr. lek. Tomaszowi Zającowi na stanowisko Ordynatora Oddziału Klinicznego Kardiologii Zachowawczej i Elektroterapii w 10 WszKzP SP ZOZ w Bydgoszczy.
Rada rozpatrzyła też wnioski o wyznaczenie przedstawicieli WIL do udziału w komisjach konkursowych w 4 WszKzP we Wrocławiu, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach i Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi.
Na wniosek Komisji kształcenia i doskonalenia zawodowego WIL Rada Lekarska zaakceptowała przyznanie 16 punktów edukacyjnych uczestnikom szkolenia nt. "Optymalizacja wykorzystania krwi i jej składników", organizowanego przez Zakład Transfuzjologii Klinicznej CSzK MON WIM, oraz 4 pkt edukacyjnych za uczestnictwo w warsztatach z zakresu ratownictwa medycznego nt. "Postępowanie ratunkowe z pacjentem urazowym", organizowanych przez WIM w Warszawie.
Wnioski lekarzy w sprawach zwolnienia z obowiązku opłacania składki na czas nieokreślony w związku z zaprzestaniem wykonywania zawodu omówiła kol. Marzena Mokwa-Krupowies. Rada podjęła uchwały dot. lekarzy: Zdzisława Protasa, Krzysztofa Karkulowskiego i Macieja Strzeleckiego. Rada podjęła też uchwały w sprawie zwrotu utraconych zarobków lek. Zbigniewowi Kaczorowskiemu i Czesławowi Muczyńskiemu, w związku z realizacją zadań na rzecz WIL.
Z proponowanymi uwagami odnoszącymi się do projektu ustawy o biegłych sądowych wystąpił mec. Andrzej Niewiadomski, a Rada Lekarska je zaakceptowała. Na zakończenie Dyrektor Biura WIL, pani mgr Renata Formicka, przedstawiła projekt prowizorium budżetowego na 2015 rok, który Rada jednogłośnie przyjęła stosowną uchwałą.

Z. U."Skalpel" 2015/01 (styczeń-luty) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020