Strona główna OIL

   


 
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 10 października 2014 r.

Posiedzenie otworzył, a następnie je prowadził, prezes RL WIL dr n. med. Jan Sapieżko. Uczestniczyło w posiedzeniu 15 członków Rady Lekarskiej oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WIL prof. dr hab. med. Jan Błaszczyk, Dyrektor Biura WIL mgr Renata Formicka i radca prawny WIL mec. Andrzej Niewiadomski.
Przedstawiony porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie, po czym prezes RL WIL poinformował o swoim i Przewodniczącego komisji stomatologicznej WIL płk dr. n. med. dent. Stanisława Żmudy spotkaniu z wicepremierem, ministrem Obrony Narodowej Wojciechem Siemoniakiem. W trakcie tego spotkania, jak mówił dr J. Sapieżko, złożono Panu Ministrowi gratulacje z okazji powołania Go na stanowisko Wiceprezesa Rady Ministrów i wyrażono uznanie dla dokonań Pana Ministra, a także podziękowano za życzliwą współpracę z samorządem lekarskim. Panu Premierowi wręczono list gratulacyjny i statuetkę Asklepiosa, która w jego gabinecie zajęła eksponowane miejsce. Następnie kandydat na funkcję Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy WIL kol. Jakub Garbacki przedstawił zebranym zarys planu przyszłego, swojego działania i problematykę, na której skupić chciałby swoje wysiłki. Jako jedno z głównych zadań widzi on profilaktykę, chciałby też, aby przy wsparciu WIL powstał w wojsku ośrodek leczenia uzależnień dla żołnierzy. Po wysłuchaniu kol. J. Garbackiego Rada Lekarska jednogłośnie podjęła uchwałę nr 822/14/VII w sprawie powołania go na funkcję Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy WIL.
W zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego Komisji ds. Rejestru Lekarzy, wydawania PWZ i praktyk lekarskich głos zabrał sekretarz RL WIL kol. Konrad Maćkowiak, który zaproponował podjęcie uchwał w sprawie przyznania 25 lekarzom i lekarzom dentystom prawa wykonywania zawodu, wpisania ich na listę członków WIL i do rejestru. Poinformował on Radę, że lekarze ci odbyli staż podyplomowy i zdali państwowy LEK lub LDEK, a zatem spełniają warunki dla podjęcia takich uchwał. Rada Lekarska jednogłośnie podjęła więc 25 uchwał. Wnioski w sprawie zaopiniowania kandydatów na stanowiska kierownicze w wojskowej służbie zdrowia omówił przewodniczący Komisji ds. opiniowania kandydatów kol. Piotr Jamrozik. Rada lekarska po zapoznaniu się z wymaganymi opiniami postanowiła udzielić poparcia nw. lekarzom:
  • mjr. lek. Robertowi Kozłowskiemu, kandydatowi na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ w Gdańsku;
  • dr. n. med. Zbigniewowi Adamowi Maciołowi, lek. Arturowi Szmielowi i lek. Bogusławowi Biernatowi - przedstawionym we wniosku konsultanta krajowego kandydatom na stanowiska konsultantów w dziedzinie medycyny lotniczej dla województw: małopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego.
Wszyscy ww. kandydaci uzyskali jednogłośne poparcie Rady Lekarskiej. Na wniosek Komisji kształcenia i doskonalenia zawodowego WIL Rada Lekarska zaakceptowała przyznanie 10 punktów edukacyjnych uczestnikom Konferencji Naukowej organizowanej przez Klinikę Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii CSzK MON WIM, która odbędzie się w dniach 16-18.10 2014 r. w Jachrance k/Warszawy.
Skarbnik WIL kol. Andrzej Probucki przedstawił do decyzji Rady wnioski lekarzy dotyczące zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich lub ustalenia składki w niższej stawce, a Rada Lekarska podjęła uchwały:
  • w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składek: lek. dent. Krzysztofa Juszkiewicza, lek. dent. Agnieszki Sobieralskiej;
  • w sprawie ustalenia wysokości składki w wysokości 10 zł: lek. 
  • dent. Ryszard Skórka i prof. Marian Brocki;
  • w sprawie umorzenia naliczonych składek: lek. dent. Agnieszki Sobieralskiej.
Ponadto skarbnik przedstawił wnioski o dofinansowanie:
  • organizowanej Konferencji przez Polskie Towarzystwo Medycyny Hiperbarycznej;
  • uroczystych obchodów 70. lecia 109 Szpitala Wojskowego w Szczecinie;
  • organizowanej przez WIM Konferencji Chirurgów w Jachrance k/Warszawy.
Po dyskusji nad tymi wnioskami, Rada Lekarska postanowiła o przyznaniu organizatorom tych przedsięwzięć wsparcia finansowego w wysokości, odpowiednio: 5 tys.; 6 tys. i 10 tys. zł.
W końcowej części posiedzenia prezes RL WIL zaproponował zorganizowanie w przeddzień Zjazdu Budżetowego uroczystej konferencji jubileuszowej z okazji XXV lecia istnienia Wojskowej Izby Lekarskiej. Rada Lekarska pozytywnie odniosła się do przedstawionej propozycji, postanowiono bliższe szczegóły omówić na kolejnym posiedzeniu Rady.

Z. U."Skalpel" 2014/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004