Strona główna OIL

   


 
Posiedzenie Rady Lekarskiej WIL w dniu 19 września 2014 r.

W pierwszym, powakacyjnym posiedzeniu Rady Lekarskiej WIL uczestniczyło 18 jej członków. Uczestniczyli ponadto: przewodniczący Komisji Rewizyjnej WIL kol. Krzysztof Hałasa, radca prawny WIL mec. Andrzej Niewiadomski i Dyrektor Biura WIL mgr Renata Formicka. Posiedzeniu przewodniczył prezes RL WIL dr n. med. Jan Sapieżko.
Przedstawiony porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie. Na wstępie prezes RL WIL poinformował zebranych o możliwym spóźnieniu się zaproszonego na posiedzenie Rady wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego.
W sprawozdaniu z działalności za okres wakacyjny prezes Sapieżko poinformował o nadzwyczajnej w tym okresie aktywności Naczelnej Rady Lekarskiej i jej Prezydium oraz Konwentu Prezesów. Organy te odbyły szereg posiedzeń poświęconych m.in. wypracowaniu założeń i podjęciu uchwały w sprawie składek członkowskich (do tego NRL zobowiązał XII KZL w marcu br.) oraz omawianiu problemów wynikających z odwoływania się lekarzy do klauzuli sumienia, a także głośnego medialnie stanowiska części środowiska, wyrażającego się w złożonej "Deklaracji wiary".
Prezes RL WIL przedstawił też zebranym wniosek i kandydaturę lekarza Jakuba Garbackiego, aplikującego na funkcję pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy WIL. Rada Lekarska z uznaniem przyjęła wyrażoną przez członka naszej izby chęć podjęcia się tego zadania i uznała, że jego kwalifikacje fachowe i droga zawodowa spełniają kryteria jakim powinien odpowiadać kandydat na to stanowisko, jednakże przed podjęciem uchwały zdecydowano o zaproszeniu kol. J. Garbackiego na październikowe posiedzenie Rady celem bliższego poznania kandydata.
Następnie, prezes RL WIL Jan Sapieżko przedstawił stanowisko Komisji Etyki Lekarskiej NRL z dnia 28 czerwca br. w sprawie prawa lekarzy do postępowania w zgodzie z sumieniem. Dodał, że nie w pełni można utożsamiać je ze stanowiskiem całej NRL w tej sprawie i zapewne dalej toczyć się będzie dyskusja i prace nad wypracowaniem ostatecznego stanowiska przez NRL.
Ponieważ wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki ostatecznie, z przyczyn służbowych nie mógł przybyć na spotkanie aby osobiście przedstawić problematykę dotyczącą terapii bólu, prezes WIL odwołał się do biuletynu "Skalpel" nr 5/2014, w którym opublikowany był list Pana Ministra i zaapelował do członków Rady o rozpropagowanie w swoich środowiskach informacji o ułatwieniach w sposobie ordynacji leków opioidowych i zachęcał do śmielszego ich stosowania w przypadkach uzasadnionych klinicznie, a także większej empatii dla cierpiących z powodu bólu chorych.

W dalszej części posiedzenia Rada Lekarska, na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Rejestru lekarzy, wydawania prawa wykonywania zawodu i praktyk lekarskich kol. Z. Zaręby podjęła ogółem 166 uchwał w sprawach dotyczących wpisania wnioskujących do rejestru praktyk lekarskich lub skreśleń z tego rejestru.
Rada Lekarska zaakceptowała ponadto wniosek lekarza Sławomira Piekuta o wydanie mu zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ - bezterminowo oraz takiego zaświadczenia lek. Edwardowi Załęskiemu - z ważnością do końca 2017 r. Ponadto Rada Lekarska podjęła uchwały w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu 18 absolwentom uczelni medycznych oraz uchwałę nr 594/14/VII w sprawie przyznania lek. Annie Lachowskiej prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków WIL i do rejestru Wojskowej Izby Lekarskiej, w związku z zakończeniem stażu podyplomowego i złożeniem egzaminu LEK. 

Wnioski o zaopiniowanie kandydatów na kierownicze stanowiska w wojskowej służbie zdrowia przedstawił i omówił Przewodniczący Komisji kol. Piotr Jamrozik. Rada udzieliła poparcia nw. lekarzom:
 • mjr. lek. Zdzisławowi Małyszce, kandydatowi na stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie;
 • mjr. lek. Krzysztofowi Przygodzkiemu, kandydatowi na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie;
 • ppłk. Andrzejowi Wojdasowi, kandydatowi na stanowisko profesora nadzwyczajnego - kierownika Kliniki Laryngologii w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej;
 • prof. dr. hab. n. med. Jackowi Ryszowi - do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii na teren Podkarpacia.
Rada Lekarska postanowiła delegować jako swoich przedstawicieli w komisjach konkursowych na stanowiska:
 • ordynatora Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w SP ZOZ MSW w Opolu - kol. Mirosława Błońskiego;
 • pielęgniarki oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii oraz na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu - kol. Artura Płachtę;
 • pielęgniarek oddziałowych w WSSz im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi - kol. Krzysztofa Grzegorczyka;
 • pielęgniarki oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z pododdziałem Patologii Ciąży w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży - kol. Sławomira Sapieżkę;
 • ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Obserwacyjno-Zakaźnym Dziecięcym w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży - kol. Sławomira Sapieżkę.
Na wniosek przewodniczącego Komisji Kształcenia WIL kol. Stefana Antosiewicza Rada Lekarska zaakceptowała przyznanie punktów edukacyjnych uczestnikom: - szkolenia organizowanego w dniach 27-28.06.2014 i 19-20.09.2014 przez Zakład Transfuzjologii Klinicznej CSzK MON Wojskowego Instytutu Medycznego (odpowiednio - 15 i 16 punktów edukacyjnych);
 • IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. "Aktualne problemy kliniczne i wojskowo-medyczne", organizowanej przez 108 SzWzP w Ełku przy współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie, która odbyła się w dniu 11.07.2014 r. (5 pkt. edukacyjnych);
 • kursów z zakresu medycyny ratunkowej, organizowanych przez Wojskowy Instytut Medyczny, w poniższych terminach:
  wrzesień - w dniach
  18.09.2014 r. (6 punktów);
  22-24.09. 2014 r. (21 punktów); 24-25.09.2014 r. (11 punktów);
  październik
  8 i 22.10.2014 r. (6 punktów);
  29-30.10.2014 r. (12 punktów);
  listopad
  5 i 19.11.2014 r. (6 punktów);
  6.11.2014 r. (6 punktów);
  24-26.11.2014 r. (21 punktów);
  grudzień
 • 3 i 17.12.2014 r. (6 punktów);
 • IV Konferencji Inwazyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń "MOTIVATION for Hearts 2014" organizowanej przez Wojskowy Instytut Medyczny w dniach 27-28.10. 2014 r. (12 pkt.);
 • kursów szkoleniowych nt. "Chirurgia na żywo", organizowanych przez Klinikę Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w terminach: 5-6.09.2014 r. (9 punktów edukacyjnych) oraz w dniu 7.11. 2014 r. (4 punkty);
 • III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z Pokazem Praktycznym "EpiMilitaris 2014 - Medycyna Polowa", organizowanej przez Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych, która odbędzie się w dniach 13-16.10.2014 r. w Warszawie. (16 pkt.);
 • kursów doskonalących organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Klinikę Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM w terminach:
  • 10-11.10 i 24-25.10.2014 r. (18 punktów);
  • 7-8.11.2014 r. (11 punktów).
Na wniosek skarbnika WIL kol. A. Probuckiego rada podjęła uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej przez lekarzy: Władysława Śpiewaka, Krzysztofa Wierzbickiego i Krzysztofa Fiuczka oraz uchwałę w sprawie refundacji kol. Januszowi Plesiewiczowi kosztów wpisowego na zawody w kolarstwie górskim i szosowym. Rada Lekarska podjęła też uchwałę o sprawie wsparcia finansowego na organizację uroczystych obchodów 50-lecia szpitala wojskowego przy ul. Szaserów w Warszawie, która odbędzie się 30.10.2014 r.
Na zakończenie skarbnik WIL przedstawił Radzie Lekarskiej sprawozdanie finansowe WIL za I półrocze 2014 r. i w posumowaniu stwierdził, że realizacja planu budżetowego przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami i wynosi po stronie przychodów 71,2 %, a po stronie wydatków 56,9 % planu. Rada Lekarska przyjęła sprawozdanie skarbnika bez uwag.

Z. U."Skalpel" 2014/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004