Strona główna OIL

   


 
Sprawozdanie Prezesa Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z działalności Rady Lekarskiej WIL w VI kadencji (2010 - 2013)

Swoją działalność kończy wybrana w listopadzie 2009 roku Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej. Zasadnicze kierunki działalności WIL w VI kadencji zostały wyznaczone w uchwale w sprawie programu działania samorządu lekarskiego Wojskowej Izby Lekarskiej przez XXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy WIL obradujący w dniach 20-21 listopada 2009 w Ryni.

Działalność organizacyjna samorządu

Rada Lekarska i Prezydium Rady Lekarskiej WIL w mijającej VI kadencji odbyły łącznie 47 posiedzeń (31 posiedzeń RL i 16 posiedzeń Prezydium RL) podejmując łącznie:
 • 345 uchwał organizacyjnych i finansowych,
 • 3917 uchwał w sprawie praktyk lekarskich,
i wydając:
 • 119 opinii w sprawie wyznaczenia na kierownicze stanowiska w wojskowej służbie zdrowia
 • 3 opinie dotyczące kandydatów na konsultanta krajowego i 8 dotyczących kandydatów na konsultanta wojewódzkiego
 • 12 odnoszących się do kandydatów na biegłych sądowych i 9 - na lekarzy sądowych.
23- krotnie delegowano przedstawicieli RL WIL do udziału w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska.
Rada Lekarskiej WIL przyjęła 10 stanowisk w kluczowych dla środowiska lekarskiego sprawach.
W 2010 roku zwróciliśmy się z apelem do Ministra Obrony Narodowej w sprawie braku decyzji dotyczącej dalszego funkcjonowania i możliwości świadczenia usług zdrowotnych w ambulatoriach z izbą chorych SP ZOZ w jednostkach organizacyjnych MON, oraz z apelem do Szefa IWSZ w sprawie potrzeby ustalenia wykazu stanowisk w wojskowej służbie zdrowia, których obsadzenie wymagałoby uprzedniego zaopiniowania kandydatów na te stanowiska przez RL WIL oraz w sprawie trybu i zasad występowania o takie opinie.
W 2011 r. RL WIL skierowała apel do Ministra Zdrowia w sprawie dokonanej przez Prezesa NFZ zmiany procedury w przedmiocie zawierania kontraktów na wykonanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze tworzone i nadzorowane przez MON oraz poparła stanowisko Konwentu Prezesów OIL w sprawie zgłaszania przez samorząd lekarski zastrzeżeń do ustawy z dnia 12.05.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
W 2012 roku RL WIL przyjęła m.in. stanowiska w sprawach:
 • udziału przedstawicieli WIL w komisjach konkursowych na niektóre stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcą, powoływanych w innych niż wojskowe podmioty lecznicze,
 • poparcia stanowiska NIL z dnia 13 kwietnia 2012 w sprawie wystawiania recept,
 • usytuowania stanowisk wojskowych lekarzy specjalistów w związku z procedowanym projektem ustawy pragmatycznej.
Zgodnie z decyzją Zjazdu Lekarzy WIL, Rada Lekarska wspierała aktywność członków samorządu wybranych na funkcje zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL oraz członków Sądu Lekarskiego. Rada Lekarska WIL podjęła uchwałę w sprawie zasad wynagradzania ROZ i jego zastępców oraz Przewodniczącego Sądu Lekarskiego WIL i sędziów Sądu Lekarskiego WIL w celu zrekompensowania przynajmniej części utraconych zarobków w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami i rozprawami sądowymi. Z uwagi na zmienione przepisy dotyczące funkcjonowania Sądu Lekarskiego i zwiększoną liczbę spraw od 1 stycznia 2012 r. zatrudniono do pracy w Kancelarii Sądu Lekarskiego, na 1/2 etatu dodatkowego pracownika. Zgodnie z postulatami Przewodniczącego Sądu Lekarskiego i pracowników Kancelarii Sądu Lekarskiego wydatnie poprawiono wyposażenie Kancelarii Sądu Lekarskiego dokonując zakupów uzupełniających niezbędnego sprzętu biurowego i informatycznego.
Usprawniono obsługę członków samorządu przez Biuro WIL zarówno w przypadkach wizyty lekarza w biurze WIL, telefonicznie oraz z wykorzystaniem sieci internetowej. Obecnie większość spraw członków WIL może być w 100% załatwiona za pośrednictwem Internetu, co w przypadku Izby takiej jak WIL, o zasięgu ogólnopolskim, jest bardzo dużym ułatwieniem dla członków samorządu.
W celu aktywizacji działalności członków WIL powołano komisje problemowe. Bardzo aktywnie, przez okres całej VI kadencji działały:
 • komisja ds. Rejestru lekarzy, wydawania prawa wykonywania zawodu i praktyk lekarskich (kierowana przez kol. Z. Zarębę),
 • komisja ds. kształcenia (kierowana przez kol. S. Antosiewicza),
 • komisja ds. opiniowania kandydatów i wyznaczania na kierownicze stanowiska w woskowej służbie zdrowia (kierowana przez kol. J. Sapieżkę),
 • komisja stomatologiczna (kierowana przez kol. S. Żmudę)
 • komisja ds. etyki (kierowana przez kol. A. Płachtę)
 • komisja ds. emerytów (kierowana przez kol. M. Dójczyńskiego)
 • komisja ds. sportu, rekreacji i kultury (kierowana przez kol. G. Kamińskiego).
Z przykrością muszę stwierdzić, że pomimo intensywnych starań RL WIL nie udało się nam zaktywizować działań Koła Młodych Lekarzy, bo samo powstanie koła to zbyt mało, aby nazwać to sukcesem.
Realizowano różne formy pomocy członkom WIL i ich rodzinom:
 • udzielano wsparcia finansowego na realizację studiów doktoranckich
 • wypłacano zapomogi w związku ze śmiercią członków WIL
 • umarzono lekarzom w uzasadnionych wypadkach zaległe składki członkowskie.
Rada Lekarska WIL wspierała finansowo:
 • uczestnictwo członków WIL w imprezach sportowych
 • organizację konferencji naukowych
 • Stowarzyszenie Absolwentów WAM
 • obchody jubileuszy szpitali wojskowych i innych jednostek organizacyjnych wojskowej służby zdrowia
 • organizację spotkań opłatkowych dla lekarzy emerytów i rencistów.
Dofinansowywano również wydawanie kwartalnika "Lekarz Wojskowy".
W ostatnich latach zdecydowanie zwiększyła się liczba zadań wynikających z wprowadzanych postanowień przepisów prawnych (m.in. ustawa o działalności leczniczej). Biuro WIL funkcjonowało bardzo sprawnie i bez zakłóceń realizowało zwiększone zadania. Szczególne podziękowania należą się pracownikom zespołu ds. rejestru lekarzy i praktyk lekarskich, którzy w tej kadencji pracowali szczególnie intensywnie. Bardzo dziękuję również pracownikom pionu finansów i skarbnikowi WIL kol. A. Gałeckiemu. Dobra sytuacja finansowa WIL to efekt ich sumiennej pracy związanej z efektywną zbiórką składek członkowskich, zarówno bieżących jak i zaległych. Od 1 stycznia 2012 r. wprowadzono w WIL indywidualne konta bankowe dla lekarzy, na które wpłacają oni swoje składki. Do lekarzy uporczywie uchylających się od opłacania składek wysyłane są monity. Bardzo dziękuję Dyrektorowi Biura WIL, Panu Doktorowi Zbigniewowi Ułanowskiemu za niezwykłe zaangażowanie i doskonałe kierowanie pracami Biura.
Wybory delegatów na Zjazd WIL po raz pierwszy w historii samorządu obywały się drogą korespondencyjną. To wielki eksperyment, któremu przyglądali się przedstawiciele wszystkich samorządów zaufania publicznego. Dzięki doskonałej organizacji i zaangażowaniu Komisji Wyborczej kierowanej przez kol. A. Gałeckiego oraz wytężonej pracy Biura WIL wybory udało się przeprowadzić bardzo sprawnie.
Zgodnie z planem wydawano biuletyn "Skalpel", w którym przede wszystkim szeroko informowano o działalności izby i Rady Lekarskiej WIL, wydarzeniach dotyczących naszego środowiska, publikowano ważne komunikaty organów izby, prezentowano twórczość literacką naszych członków, zamieszczano wspomnienia o zmarłych członkach WIL. Biuletyn jest dostarczany pocztą wszystkim członkom izby, praktycznie bez zakłóceń. Jest także dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej WIL, także w formacie pdf. Redakcja "Skalpela" prowadzi stronę internetową izby, na której zamieszczane są wszystkie najistotniejsze dla lekarzy informacje. Dostępne są do pobrania różnego rodzaju wnioski i druki, zwłaszcza z obszaru rejestru lekarzy i praktyk lekarskich.

Działania w sprawach dotyczących kształcenia lekarzy

Zgodnie z zaleceniami Zjazdu Lekarzy WIL od początku kadencji podjęliśmy działania zmierzające do ułatwienia odbywania specjalizacji przez lekarzy wojskowych. Nie powiodły się nasze starania o wprowadzenie rezydentur wojskowych, ale intensywne działania (prowadzone już na etapie tworzenia rozporządzenia) Rady Lekarskiej WIL, a w szczególności przewodniczącego komisji ds. kształcenia kol. S. Antosiewicza, przy dużym poparciu IWSZ i WIM, doprowadziły do wprowadzenia do rozporządzenia korzystnych dla lekarzy wojskowych zapisów. W dniu 28 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 401). Jasno określono w nim czas jaki przysługuje lekarzom na odbywanie specjalizacji, co z pewnością będzie dużym ułatwieniem dla młodych kolegów. Nastąpiło dostosowanie godzin służbowych lekarzy do realizowanego programu specjalizacji. Daje to możliwość elastycznego podejścia dowódców do czasu służby lekarzy wojskowych w celu odbycia szkolenia specjalizacyjnego. W czasie VI kadencji RL WIL upłynął termin potwierdzenia obowiązku doskonalenia zawodowego. Obowiązku kształcenia ustawicznego za pierwszy okres rozliczeniowy dopełniło jedynie 984 członków WIL (24,1%).

W sprawach dotyczących organizacji ochrony zdrowia

Mijająca VI kadencja była dla wszystkich członków samorządu lekarskiego kolejnym, bardzo trudnym, pełnym emocji okresem. Wszyscy doświadczyliśmy eksperymentów związanych z reformowaniem systemu opieki zdrowotnej. Lawinowo narasta liczba nowych przepisów, związanych z wykonywanym przez nas zawodem. Coraz więcej jest administracyjnych obowiązków nakładanych przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia na lekarzy i lekarzy dentystów. Głosy samorządu, zarówno Okręgowych Rad Lekarskich jak i Naczelnej Rady Lekarskiej wydają się być niezauważane przez Parlament, rząd i NFZ. Członkowie Rady Lekarskiej WIL poprzez aktywnie działania starali się przekonać najważniejsze osoby w kraju do naszych racji. W mijającej kadencji spotykaliśmy się przedstawicielami Parlamentu (w tym kilkakrotnie z Wicemarszałkiem Senatu), z Ministrem Zdrowia, z Wiceministrem Obrony Narodowej, z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Niestety pomimo kilku spektakularnych akcji samorządu lekarskiego, które zaowocowały uchyleniem niekorzystnych dla lekarzy rozporządzeń Prezesa NFZ, można zaryzykować stwierdzenie, że samorząd lekarski przy obecnym podejściu rządu nie ma wpływu na organizację opieki zdrowotnej w Polsce. Zgodnie z przyjętymi w demokratycznym Państwie rozwiązaniami, m.in. samorząd lekarski ma prawo zgłaszania uwag do nowych ustaw i rozporządzeń. Za pośrednictwem Naczelnej Rady Lekarskiej otrzymujemy tygodniowo kilkadziesiąt nowotworzonych aktów prawnych. Pomijając fakt, że często na zgłoszenie uwag mamy 2-3 dni, olbrzymia większość zgłaszanych uwag nie jest brana pod uwagę przez rząd. Ponieważ niechętny stosunek rządu do samorządów zawodowych dotyczy nie tylko samorządu lekarzy, Rada Lekarska WIL włączyła się aktywnie do działań powołanego w 2010 roku Mazowieckiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego. Regularne spotkania przedstawicieli RL WIL z przedstawicielami innych samorządów zaufania publicznego pozwoliły na uzyskanie poparcia dla naszych inicjatyw m.in. ze strony samorządu aptekarskiego, pomimo, że działania MZ i NFZ wskazywały na próbę zantagonizowania naszych środowisk.
Zmiany jakie dotykają naszą armię skutkują również zmianami w szpitalach i przychodniach wojskowych. Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o przekazaniu poza Resort części szpitali wojskowych, co zostało zapisane w programie rozwoju sił zbrojnych na lata 2009-2018. Wykonując decyzję ministra obrony narodowej, dotychczas przekazano poza resort: 106. Szpital Wojskowy w Gliwicach, 110. Szpital Wojskowy w Elblągu, 111. Szpital Wojskowy w Poznaniu, 24. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Kudowie Zdroju. Zmiany organizacyjne jakie zachodzą w Wojskowej Służbie Zdrowia odbywają się z pominięciem głosu Rady Lekarskiej WIL. Co prawda po naszej prośbie skierowanej do Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego, w styczniu 2013 roku przedstawiciel Wojskowej Izby Lekarskiej został zaproszony do udziału w posiedzeniach Zespołu do opracowania koncepcji Wojskowej Służby Zdrowia, jednak nie mamy realnego wpływu na decyzje Zespołu.

Aktualne dane dotyczące WIL

Wojskowa Izba Lekarska, wg stanu na dzień 06 września 2013 r. liczyła 4050 członków (spadek w okresie VI kadencji o 148 lekarzy), w tym 3725 lekarzy, 314 dentystów i 11 posiadających podwójne prawo wykonywania zawodu. W okresie VI kadencji zmarło 119 członków naszej Izby. Liczba lekarzy w czynnej służbie wojskowej dramatycznie zmniejsza się, a koleżanki i koledzy w mundurach stanowią już tylko około 20% członków WIL.
Sytuacja finansowa WIL jest zadawalająca, szczegóły znajdziecie Państwo w sprawozdaniu Skarbnika. Rada Lekarska WIL VI kadencji prowadziła wyważoną politykę finansową.
Chciałbym gorąco podziękować członkom Rady Lekarskiej, z którymi miałem przyjemność pracować. Kandydując do Rady Lekarskiej WIL każdy lekarz przyjął na siebie dodatkowe obowiązki, obowiązki za które nikt z nas członków Rady Lekarskiej nie otrzymywał wynagrodzenia. Połączenie pracy zawodowej, obowiązków organizacyjnych i społecznych w miejscu pracy, obowiązków rodzinnych jest niezwykle trudne z obowiązkami jakie niesie za praca w Radzie Lekarskiej i komisjach. Dziękuję wszystkim członkom Rady Lekarskiej WIL VI kadencji za poświęcenie, zaangażowanie, za Wasz czas poświęcony sprawom samorządu. Dziękuję za to, że w poczuciu odpowiedzialności za sprawy samorządu, udział w posiedzeniach Rady Lekarskiej i pracach na rzecz społeczności lekarzy stawialiście ponad sprawy zawodowe, a często i kosztem życia rodzinnego. Dziękuję za to, że pomimo często konieczności kilkuset kilometrowej podróży uczestniczyliście aktywnie w posiedzeniach RL WIL. Rada Lekarska jest ciałem kolegialnym, uchwały i decyzje o kluczowym znaczeniu dla naszych członków (jak choćby wydanie prawa wykonywania zawodu czy wpisu do rejestru praktyk lekarskich) mogły być podjęte wyłącznie w przypadku obecności większości z Was. To ważne aby zgłaszając swoją kandydaturę w najbliższych wyborach do Rady Lekarskiej ocenić czy pogodzicie obowiązki zawodowe z pracę w Radzie Lekarskiej. To wielki honor ale i wielka odpowiedzialność.

Prezes Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej
(-) płk rez. dr med. Piotr RAPIEJKO"Skalpel" 2013/06 (listopad-grudzień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2013-11-20