Strona główna OIL

   


 
Odpady medyczne

Komunikat Komisji ds. Rejestru lekarzy, wydawania PWZ i praktyk lekarskich

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz.U. nr 185 z 2010 r., poz. 1243) do dnia 15 marca 2012 roku należy złożyć na formularzu będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. nr 249 z 2010 r. poz. 1674) do Marszałka Województwa, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi za rok 2011 r.
Art. 17 ust. 1 powyższej ustawy wskazuje, że wytwórca odpadów jest obowiązany do:
  1. uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie;
  2. przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów i przekazywania zbiorczych zestawień danych dotyczy tych gabinetów lekarskich, w których w wyniku prowadzenia działalności wytwarzane są odpady inne niż odpady komunalne, w szczególności odpady medyczne.
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach za posiadacza odpadów uznaje się każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną). Jeżeli natomiast, w wyniku prowadzenia działalności, nie powstają odpady inne niż odpady komunalne, to prowadzący taką działalność jest zwolniony z obowiązku składania owego zestawienia.

Patrycja WONATOWSKA


"Skalpel" 2012/02 (marzec-kwiecień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004  
Redaktor: serwis@wil.oil.org.pl  
Data utworzenia: 2012-03-21