Strona główna OIL

   


 
Podwyżki dla rezydentów

Ministerstwo Zdrowia
Departament
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Warszawa, 2007.07.20
 
    Pan
dr Konstanty Radziwiłł
Prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej

Wielce Szanowny Panie Prezesie!

W odpowiedzi na pismo znak NRL/ZRP/EJ/661/1312/2007 w sprawie podwyżki wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego pragnie ustosunkować się do podniesionych kwestii i uprzejmie prosi o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla rezydentów ustala minister właściwy do spraw zdrowia - zgodnie z zapisem § 30 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. nr 213, poz. 1779, z późń. zm.).
Zgodnie z § 30 ust. 4 ww. rozporządzenia lekarz, który odbywa specjalizację w ramach rezydentury, otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne ustalane corocznie przez ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 30 marca roku poprzedzającego rok, w którym lekarz rozpoczyna lub odbywa specjalizację, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w drodze obwieszczenia do dnia 15 stycznia każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż 70% tego wynagrodzenia.

Lekarze odbywający specjalizację w trybie rezydentury podlegają odmiennym zasadom wynagradzania niż pozostali pracownicy zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku, do których ustalenie wynagrodzenia następuje na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu pracy (regulamin wynagradzania lub układ zbiorowy pracy). Zasadniczym, bowiem celem umowy o pracę zawartej ze specjalizującym się lekarzem jest nie tyle wykonywanie przez niego pracy zawodowej, co przygotowanie zawodowe.
Oznacza to, iż środki na wynagrodzenia dla tych grup pracowników nie pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest podmiotem finansującym podwyżki przyznawane na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. nr 149, poz. 1076).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na podstawie § 30 ust. 5 przedmiotowego rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia zapewnia corocznie środki finansowe niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury. Ww. środki Ministerstwo Zdrowia przekazuje na podstawie umowy zawartej z jednostką organizacyjna zatrudniającą lekarzy odbywających specjalizację.
Od 1999 roku systematycznie wzrasta wysokość wynagrodzenia zasadniczego rezydenta, w związku ze wzrostem ww. przeciętnego wynagrodzenia, od którego jest liczona wysokość wynagrodzenia rezydenta.
W 2006 r. zasadnicze wynagrodzenie miesięczne rezydenta wynosiło 1704 zł, a na rok 2007 zostało ustalone w wysokości 1757 zł.

Mając na uwadze konieczność unormowania kwestii wynagrodzeń w ochronie zdrowia podjęto działania zmierzające do rozwiązania powyższego problemu.
Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 26 czerwca br. Zdecydowało, że na rok 2008 będzie się planować uruchomienie 2500 rezydentur z uwzględnieniem 30% podwyżki. Realizacja tych zamierzeń uzależniona jest od wysokości limitów wydatków na 2008 r., które ustali Ministerstwo Finansów dla części 46 - Zdrowie. Dodatkowa kwota niezbędna do zrealizowania ww. zamierzenia wyniesie ok. 82 mln zł. Omawiana 30% podwyżka dla rezydentów może być zrealizowana w ramach obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 paĽdziernika 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (DzU nr 213, poz. 1779, z póĽn. zm.).

Z poważaniem

Dyrektor
Departamentu
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Roman DANIELEWICZ

"Skalpel" 2007/05 (wrzesień-październik) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020