Strona główna OIL

   


 
Punkty edukacyjne - rozpoczynamy rozliczanie

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Wojskowej Izby Lekarskiej informuje o możliwości składania dokumentacji dotyczącej kształcenia ustawicznego.
Rozliczany będzie okres od 14.04.2000 r. do 5.11.2008 r. Standardowo okres rozliczeniowy wynosi 48 miesięcy. Tym razem wyjątkowo będą również rozliczane zdarzenia edukacyjne, które zaistniały od 14.04.2000 r. do 5.11.2004 r.
Obydwa okresy rozliczamy oddzielnie wpisując do indeksu zdarzenia edukacyjne w kolejności chronologicznej i w tej samej kolejności składamy certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, itp. umieszczając je np. w teczce, kopercie (przy rozliczaniu należy przedstawić do wglądu oryginał dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w kształceniu). Oczywiście wszystkie zdarzenia edukacyjne muszą być właściwie udokumentowane, tzn. muszą być do komisji dostarczone wraz z programami (szczególnie dotyczy to okresu I, ale II także). W przypadku braku szczegółowego stosuje się standardowy przelicznik liczby godzin przypadających na 1 dzień szkolenia. Dla przykładu jednodniowy zjazd - 5 punktów edukacyjnych.
Reasumując, mamy 8,5 roku na uzyskanie 200 punktów edukacyjnych. Wszystkie wydarzenia edukacyjne punktowane są w oparciu o załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. nr 231, poz. 2326) - patrz tabelka na końcu tekstu lub na ostatniej stronie Indeksu Doskonalenia Zawodowego Lekarza/ Lekarza Dentysty.
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grupie "Aktywność podstawowa", punkty 3-8, a w grupie drugiej punkty 15-17 maksymalna liczba punktów za uczestnictwo we wskazanych wydarzeniach edukacyjnych odnosi się do całego okresu rozliczeniowego (4 lata)! I tak na przykład z minimum 200 punktów jakimi powinniśmy się wykazać, tylko 40 może być wynikiem udziału w konferencjach, zjazdach, sympozjach i kongresach. Warto także dodać, iż z grupy drugiej możemy uzyskać maksymalnie 100 pkt. w okresie rozliczeniowym, zatem pozostałe 100 lub więcej stanowić muszą wszelkie formy podstawowej aktywności zawodowej.
W przypadku uczestnictwa w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, lekarz uzyskuje punkty edukacyjne tylko wtedy, gdy podmiot prowadzący daną formę doskonalenia ma właściwe uprawnienia do kształcenia podyplomowego lekarzy. Uprawnienia te mogą wynikać z treści odrębnych przepisów albo z faktu uzyskania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów. Rejestr taki prowadzony jest przez właściwą Okręgową lub Wojskową Radę Lekarską. Zatem lekarz zamierzający wziąć udział w zdarzeniu edukacyjnym, przed dokonaniem wpłaty, powinien uzyskać od organizatora pisemne wskazanie podstawy prawnej przyznającej mu prawo do prowadzenia kształcenia, po zakończeniu którego przysługiwać będą punkty edukacyjne. Jeżeli organizator nie spełnił powyższych warunków, a przydziela punkty w treści ogłoszenia, zaproszenia, programu a nawet zaświadczenia, takich punktów nie możemy uznać, gdyż są to punkty bezprawnie obiecane, co podlega rygorom prawnym.
Po złożeniu w WIL posiadanych dokumentów, ułożonych chronologicznie i wpisanych w tej samej kolejności w IDZL (otrzymaliśmy wraz z "Gazetą Lekarską"), będą one sprawdzone pod kątem prawidłowości, zostaną dokonane ewentualne korekty, udzielone wyjaśnienia, wprowadzone poprawki i uzupełnienia, a następnie (mam taką nadzieję) potwierdzone i zaakceptowane przez Przewodniczącego Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego WIL lub osobę przez niego upoważnioną. Oczywiście można, a nawet trzeba, oddzielnie składać dokumenty dotyczące rozliczenia okresu I i II.
Adnotacja w Prawie Wykonywania Zawodu o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego wraz ostateczną liczbą uzyskanych punktów, dokonana będzie w IV kwartale 2008 roku i I kwartale 2009 roku.
Niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego jest odnotowywane w rejestrze lekarzy WIL (zgodnie z § 8 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 paĄdziernika 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów). Zwracam Koleżankom i Kolegom uwagę, że uzyskana w okresie rozliczeniowym liczba punktów mniejsza niż określona (czyli mniej niż 200 punktów) nie jest zaliczana w poczet następnego okresu rozliczeniowego. Uzyskanie więcej niż 200 punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym także nie uprawnia do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy nadwyżki uzyskanych punktów.
Ustawiczne kształcenie nie jest naszemu środowisku obce, w większości robimy to przez całe życie zawodowe, jednak Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 paĄdziernika 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, czyli akt prawny, nowy, ingerujący w życie zawodowe, u wielu z nas budzi co najmniej niepokój. Musimy mieć jednak świadomość, że takie formy doskonalenia zawodowego w większości krajów istnieją od wielu lat i też trzeba wiedzieć, że od wielu lat są realizowane w niektórych OIL w Polsce - z powodzeniem. W najlepszej sytuacji są Koledzy, którzy zdobywają specjalizację (50 punktów/rok). To samo dotyczy Kolegów, którzy uzyskali stopień doktora, doktora habilitowanego lub profesora w zakresie nauk medycznych - 200 punktów jednorazowo.
Niepokój wykazują Koledzy z tzw. terenu. Jeżeli jednak dokładnie przestudiujemy tabelę nr 3 z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 paĄdziernika 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (ostatnie strony IDZL) i dopasujemy do swoich możliwości wydarzenia edukacyjne tam zawarte, to okaże się, że 200 punktów jest osiągalne przy odrobienie systematyczności, dobrej chęci i przeciętnym wysiłku intelektualnym. Bezczynność jest wyceniona na 0 punktów.
Musimy też mieć świadomość, że tych punktów nikt nie przydziela za darmo. Szkoleń bezpłatnych jest niewiele, prawie wszystkie zdarzenia edukacyjne kosztują, wymagają zwolnienia z pracy, czy w wielu przypadkach urlopu.
Doskonalenie zawodowe nie może być jednak jak dotychczas postrzegane wyłącznie jako indywidualna sprawa lekarza, ale przede wszystkim jako wartość publiczna. Jest zatem rolą społeczeństwa zapewnienie lekarzowi niezbędnych warunków do wypełnienia nałożonego na niego obowiązku doskonalenia zawodowego. Nasze środowisko oczekuje (uchwała nr 98/04/-IV NRL), że już niebawem obowiązkowi doskonalenia zawodowego będą towarzyszyć przepisy z zakresu prawa podatkowego oraz w zakresie zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych, ułatwiające wypełnienie tego obowiązku. Dzięki obliczeniom Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wiemy, że cena 1 godziny szkolenia, a więc 1 punkt edukacyjny kosztuje od 25 do 30 PLN, przy średniej 27,5 PLN. Są rożne sytuacje w karierze zawodowej lekarza kiedy punkty edukacyjne są potrzebne, a prawdopodobnie niedługo będzie tak, że staną się niezbędne (wzorem innych krajów), o czym szeroko informuje paragraf 3 wyżej wymienionej uchwały NRL: "Lekarz, lekarz dentysta, który przystępuje do konkursu na stanowisko kierownicze lub inne stanowisko w zakładzie opieki zdrowotnej, występujący o zatrudnienie jako nauczyciel akademicki, występujący o uzyskanie środków finansowych na kształcenie podyplomowe lub pracę naukową, występujący o zmianę warunków zatrudnienia, występujący o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przedstawia dokument Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza lub Lekarza Dentysty, zawierający wpis o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego wraz z liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych. Okręgowa Rada Lekarska może ustanowić i przyznać wyróżnienia dla lekarzy, lekarzy dentystów, którzy wykazali się uczestniczeniem w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzyskali w okresie rozliczeniowym, co najmniej 400 punktów edukacyjnych".
Warunkiem przyjęcia dokumentów przez Komisję Kształcenia Medycznego i Doskonalenia Zawodowego WIL, jest uregulowanie na bieżąco składek wraz z zaległościami.
Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej.

Lp. Forma doskonalenia zawodowego Liczba punktów Sposób weryfikacji
Grupa 1 - aktywności podstawowe
1. realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności 50 pkt na 1 rok zaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji lub umiejętności
2. udział w kursie medycznym, nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności 1 pkt z 1 h, maks. 40 pkt za 1 kurs zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora
3. odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeĄdzie konferencji lub sympozjum naukowym 3 pkt za 1 dzień, maks. 40 pkt zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki
4. udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeĄdzie, konferencji lub sympozjum naukowym 1 pkt z 1 h, maks. 40 pkt za 1 kurs potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
5. udział w posiedzeniu oddziału towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów 3 pkt za posiedzenie, maks. 60 pkt potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
6. udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy 2 pkt za posiedzenie, maks. 60 pkt potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
7. wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeĄdzie, konferencji lub sympozjum naukowym 10 pkt, maks. 40 pkt na podstawie programu
8. udział w programie edukacyjnym, opartym o zadania testowe, akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów maks. 0,2 pkt za jedno pytanie, maks. 100 pkt zaświadczenie wydane przez organizatora
9. uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora - w zakresie nauk medycznych 200 pkt dyplom
Grupa 2 - łącznie maksymalnie 100 punktów w okresie rozliczeniowym
10. napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 50 pkt, wznowienie - 30 pkt notka biograficzna
11. napisanie i opublikowanie książki, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego o charakterze popularnonaukowym 10 pkt notka biograficzna
12. przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 15 pkt, wznowienie - 10 pkt notka biograficzna
13. napisanie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej, Medline lub Index Copernicus 20 pkt notka biograficzna
14. napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym 10 pkt notka biograficzna
15. przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym 5 pkt, maks. 20 pkt notka biograficzna
16. kierowanie stażem podyplomowym, specjalizacją lub nabywaniem umiejętności lekarzy lub lekarzy dentystów 5 pkt za rok za 1 lekarza, maks. 40 pkt potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji lub umiejętności
17. indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus 5 pkt za tytuł, maks. 10 pkt potwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty
18. przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego 5 pkt zaświadczenie

dr Zbigniew ZARĘBA
Przewodniczący Komisji ds. Wydawania Prawa Wykonywania Zawodu i Prywatnych Praktyk Lekarskich

"Skalpel"; 2007/05 (wrzesień-październik) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020