Strona główna OIL

   


 
Posiedzenie Prezydium RL WIL z 6 lipca 2007 r.

Z udziałem zaproszonego Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, płk. dr. n. med. Andrzeja Wiśniewskiego odbyło się 6 lipca br. przedwakacyjne posiedzenie Prezydium Rady Lekarskiej WIL.
Uczestniczyło w nim 9 członków Prezydium oraz: kol. Ryszard Zachar - przewodniczący Komisji Rewizyjnej WIL, radca prawny WIL i redaktor naczelny biuletynu "Skalpel". Posiedzenie otworzył prof. M. Brocki, który powitał przybyłego gościa, przedstawił jego drogę zawodową i dotychczasowe osiągnięcia. Następnie przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia i przewodniczący WIL poinformował zebranych o swojej działalności od poprzedniego posiedzenia RL WIL.
Gość, płk dr n. med. Andrzej Wiśniewski, podziękował za zaproszenie go na spotkanie z Prezydium RL WIL, a następnie zapoznał uczestniczących w posiedzeniu z bliższymi i dalszymi planami swojej działalności na nowo objętym stanowisku. Zadeklarował, że mimo iż znany jest mu obecny, zły stan wojskowej służby zdrowia, to podejmuje się zmieniać ten stanu rzeczy. Już na wstępie zapewnił, że wbrew istniejącym zakusom dołoży starań by nie dopuścić do zlikwidowania niedawno utworzonego Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia i włączenia jego struktur do Inspektoratu Wsparcia (d. Logistyki - red.). Powiedział też, że zamierza odzyskać wpływ na kierowanie wojskową służbą zdrowia, częściej niż jego poprzednik spotykać się z szefami służby zdrowia RSZ, z którymi to kontakt był wówczas sporadyczny lub żaden, oraz odzyskać wpływ na decyzje kadrowe przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w wojskowej służbie zdrowia. Za jedno z priorytetowych, stawianych sobie zadań uznał doprowadzenie do poprawy finansowania wojskowej służby zdrowia, zarówno w wojskowych zakładach leczniczych, jak i w jednostkach wojskowych. Obok finansowania z NFZ widzi bowiem możliwość lepszego korzystania z takiej formy finansowania jak zadania zlecone. Jednym z zamierzeń organizacyjnych skutecznie poprawiającym finansowanie WZL ma być "podłączenie" ambulatoriów i izb chorych do szpitali i odtworzenie obwodów profilaktyczno-leczniczych. Szpital, w takim układzie, nadzorował-by lecznictwo w rejonie i otrzymywał-by na to oraz np. na przedsięwzięcia profilaktyczne określone środki finansowe z MON. Odnosząc się do problemów dotyczących kształcenia podyplomowego lekarzy poinformował, że możliwy będzie, w oparciu o szpitale wojskowe, nieco inny tryb specjalizowania się wojskowych lekarzy w specjalnościach najbardziej wojsku potrzebnych i że ma na to zgodę ministra zdrowia. Lekarz jednostki nie będzie musiał być codziennie w szpitalu, specjalizowanie się będzie bardziej dostępne, a to może zatrzymać lekarzy w jednostkach. Dodatkową zachętą motywującą do służby lekarzy w jednostkach mają być dodatki do uposażenia, wyższe niż dla zajmujących się działalnością administracyjną.
Opiekę i leczenie żołnierzy w szpitalach wojskowych zamierza poprawić wykupując w nich część łóżek dla wojska. Będzie to, mówił płk A. Wiśniewski, dodatkowy zastrzyk finansowy dla naszych szpitali, często tracących na niższej niż cywilne placówki wycenie wykonywanych procedur medycznych. Kolejnym celem do jakiego będzie niezwłocznie zmierzać ma być poprawa sytuacji kadrowej w wojskowej służbie zdrowia. W sytuacji gdy brakuje już blisko 500 lekarzy, zdaniem płk. A. Wiśniewskiego dobrym będzie każdy sposób na pozyskanie młodych lekarzy. Dlatego dla absolwentów akademii medycznych, po stażu i po zdanym egzaminie LEP i chcących wstąpić do służby wojskowej zorganizowany będzie w lutym 2008 r., w CSWSM w Łodzi kurs przeszkolenia wojskowego.
Płk A. Wiśniewski powiedział też, że w trybie niemal ekspresowym organizowany jest nabór do służby kandydackiej absolwentów po piątym roku studiów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W sierpniu przejdą oni szkolenie podstawowe w CSWSM, złożą przysięgę i VI r.s. zaczną już w mundurach podchorążych. Po studiach staż odbędą w szpitalach wojskowych, po czym powołani zostaną do służby na kontrakt zawodowy. Wg płk. A. Wiśniewskiego UM w Łodzi i jego Wydział Wojskowo-Lekarski to na dzisiaj najlepsze miejsce do kształcenia przyszłych lekarzy wojskowych. Braki kadrowe lekarzy złagodzić ma ponadto zamiana ok. 100 etatów lekarskich na etaty dla ratowników medycznych. Szef IWSZ zamierza też utworzyć w Wojskowym Instytucie Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego, co skutecznie poprawić ma przygotowanie lekarzy wojskowych do LEP i do egzaminów specjalizacyjnych.
Jako że nie ma żadnych dokumentów normatywnych do działań wojskowej służby zdrowia na wypadek różnego typu zagrożeń i stanów nadzwyczajnych, płk A. Wiśniewski chciałby, aby opracowany został Kodeks Pracownika Wojskowej Służby Zdrowia.

W roboczej części posiedzenia Prezydium przewodniczący Komisji ds. Rejestru, Prawa Wykonywania Zawodu i Praktyk Prywatnych kol. Zbigniew Zaręba przedłożył propozycje podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia składu zespołów wizytacyjnych, skreśleń lekarzy z ewidencji WIL, wydania zezwoleń na wykonywanie praktyk prywatnych, wydania lekarzowi duplikatu prawa wykonywania zawodu i uchwały potwierdzającej odbycie przez lekarza przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu lekarza. Prezydium po wysłuchaniu uzasadnienia do powyższych propozycji podjęło następujące uchwały:

 • nr 638/07/V - w sprawie skreślenia z rejestru członków WIL z powodu ubycia do OIL w Zielonej Górze:
  1. Grzegorza Dobrzyńskiego;
  2. Waldemara Krynickiego
  3. Waldemara Ogrodowicza
  4. Jerzego Rogaczewskiego
 • nr 639-659/07/V i 704/07/V - w sprawie wyznaczenia zespołów wizytacyjnych do skontrolowania prywatnych praktyk lekarskich;
 • nr 660-700/07/V i 703/07/V - w sprawie wpisu do rejestru indywidualnych i specjalistycznych praktyk lekarskich oraz skreślenia 17 praktyk objętych wpisem;
 • nr 701/07/V - w sprawie potwierdzenia odbycia przeszkolenia przez lekarza Jana Liberę po przerwie w wykonywaniu zawodu lekarza;
 • nr 702/07/V - w sprawie wydania duplikatu prawa wykonywania zawodu lek. Dariuszowi Bojanowskiemu.
Kol. Z. Zaręba omówił ponadto problemy dotyczące przygotowania procedur związanych z weryfikacją dokumentów poświadczających dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego i dokonania odpowiednich wpisów w PWZ i rejestrze lekarzy, a także zgłoszenia WIL do Naczelnej Izby Lekarskiej jako podmiotu prowadzącego kształcenie.
Prezydium wysłuchało ponadto uzasadnienia do propozycji zmiany uchwały nr 200a/02/IV i włączenia do nowej uchwały ustaleń zawartych w szczegółowych, wcześniejszych uchwałach, a następnie jednomyślnie przyjęło uchwałę nr 637/07/V w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Wojskowej Izby Lekarskiej.
W części końcowej posiedzenia kol. Z. Ułanowski poinformował członków Prezydium o treści umowy zawartej z TIM-Polska na udostępnianie członkom WIL poprzez Internet kursów Medycznej Platformy Edukacyjnej i o zasadach uzyskiwania tą drogą punktów edukacyjnych.
Prezydium ponadto rozpatrzyło prośbę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych o wsparcie finansowe lub rzeczowe ich akcji protestacyjnej i w głosowaniu jednomyślnie zdecydowało o przekazaniu na rzecz OZZPiP kwoty 2000,00 zł. W nawiązaniu do wystąpienia płk. A. Wiśniewskiego, kol. B. Barut zaproponował opracowanie tzw. Żółtej księgi rozbieżności w przepisach; utrudniających tym samym funkcjonowanie wojskowej służbie zdrowia i lekarzom oraz dentystom i zaapelował o zgłaszanie stosownych spostrzeżeń.

Z. U.

"Skalpel"; 2007/05 (wrzesień-październik) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020