Strona główna OIL

   


 
PWN poleca

00-251 WARSZAWA, ul. Miodowa 10
infolinia 0-801-33-33-88, www.pwn.pl

Podstawy biologii komórki Część I i II
Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walkter
Wydanie drugie zmienione.
Przekład zbiorowy pod redakcją: Hanny Kmity, Przemysława Wojtaszka
Warszawa 2005. ss 740.
ISBN 83-01-14468-8 (cz.1), ISBN 83-01-14470-X (cz.1-2).

Przełom XX i XXI wieku to okres gwałtownego przyspieszenia rozwoju w naukach biologicznych i powstawania nowych dyscyplin. Stwarza to nadzieję na poznanie molekularnych podstaw chorób i przyspieszone opracowywanie leków.
Omawiana książka ukazała się już w drugim wydaniu zaktualizowanym i znacznie zmienionym w sposobie prezentowania skomplikowanych zagadnień biologii komórki. Wydanie to ukazało się w tłumaczeniu polskim w dwóch częściach.
Część pierwsza zawiera 10 rozdziałów zatytułowanych kolejno: Komórki - wprowadzenie (1), Chemiczne składniki komórek (2), Energia, kataliza i biosynteza (3), Struktura i funkcje komórek (4), DNA i chromosomy (5), Replikacja, naprawa i rekombinacja DNA (6), Od DNA do białka: Jak komórki odczytują swój genom (7), Kontrola ekspresji genów (8), Jak ewaluowały geny i genomy (9), Manipulowanie genami i komórkami (10).
Część druga, stanowiąca objętościowo połowę opracowania, została podzielona na 11 kolejnych rozdziałów: Budowa błon (11), Transport przez błony (12), W jaki sposób komórki uzyskują energię z pożywienia (13), Przekształcanie energii w mitochondriach i chloroplastach (14), Przedziały wewnątrzkomórkowe i transport (15), Sygnalizacja międzykomórkowa (16), Cytoszkielet (17), Kontrola cyklu komórkowego i śmierć komórki (18), Podział komórki (19), Genetyka, mejoza i molekularne podstawy dziedziczności (20), Tkanki i nowotwory (21).
Cennym novum dydaktycznym, wzbogacającym treść książki, są panele dołączone do poszczególnych rozdziałów, pod jednolicie powtarzanym tytułem: "Skąd my to wiemy", w których Autorzy starali się pokazać ile i jak złożonej pracy wymagają odkrycia naukowe. Ponadto do drugiej części dołączona jest płyta CD prezentująca interaktywne podstawy biologii komórki. Dostarcza ona wiele nowych informacji oraz jest źródłem piękna i wrażeń estetycznych przy oglądaniu symulacji komputerowej dynamicznie zmieniających się obrazów wewnątrzkomórkowych, wzbogaconych krótkimi zwięzłymi komentarzami.
Książka dla każdego specjalisty, gdyż wszelkie zjawiska fizjologiczne i chorobowe mają swoje źródła w elementarnej jednostce biologicznej, jaką jest komórka.Biologia molekularna. Krótkie wykłady.
Turner P.C., McLennan A.C., Bates A.D., White M.R.H.

Przekład zbiorowy pod redakcją Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej.
Wydanie II. Warszawa 2005. ss. 395.
ISBN 83-01-14146-8

Przedmiotem zainteresowań biologów molekularnych są makrocząsteczki i ich kompleksy, takie jak DNA, RNA i białka oraz zjawiska replikacji, transkrypcji i translacji. Dzięki osiągnięciom biologii molekularnej dokonała się prawdziwa rewolucja w zrozumieniu podstaw życia.
Celem Autorów, jaki sobie postawili w napisaniu tej książki, było przekazanie studentom wiedzy o biologii molekularnej w formie łatwo przyswajalnej i ułatwiającej sprawdzenie stopnia jej opanowania. Właściwa treść książki została podzielona na 19 sekcji, zawierających omówienie 70 tematów. W każdym omówieniu tematu znajduje się wykaz haseł streszczających główne części tekstu przystępnie zilustrowanego. Poszczególne sekcje. oznaczone dużymi literami zawierają następującą tematykę: Komórki i makrocząsteczki (A), Struktura białek (B), Właściwości kwasów nukleinowych (C), Struktura chromosomów prokariotycznych i eukariotycznych ( D), Replikacja DNA (E), Uszkodzenia, naprawa i rekombinacja DNA ( F), Manipulowanie genami (G), Wektory do klonowania (H), Biblioteki genowe i ich przeszukiwanie (I), Analiza i zastosowanie klonowanego DNA (J), Transkrypcja priokariotów (K), Regulacja transkrypcji u prokariotów (L), Transkrypcja w komórkach eukariotycznych (M), Regulacja transkrypcji w organizmach eukariotycznych (N), Dojrzewanie RNA i cząstki RNP (O), Kod genetyczny i tRNA (P), Synteza białka (Q ), Bakteriofagi i wirusy eukariotyczne ( R ), Wirusy nowotworowe i onkogeny (S).).
Autorzy zastrzegają się, że ta książka nie zastępuje obszernych podręczników akademickich., ale może być uznana jako uzupełnienie notatek z wykładów. Stąd nazwa całej serii Instant Notes przetłumaczona na polski jako krótkie wykłady. W tej serii w tłumaczeniu na język polski ukazały się też m. in. (omówione w tym numerze Skalpela): Biochemia, Mikrobiologia i Biologia rozwoju.Mikrobiologia. Krótkie wykłady.
Nicklin J., Graeme-Cook K., Killington R.
Wydanie II. Warszawa. 2004. str. 378.
ISBN 83-01-14147-6

Wydanie II zostało unowocześnione z uwzględnieniem rozwoju taksonomii mikroorganizmów i biologii molekularnej. Treść książki została podzielona na 10 sekcji: Świat mikroorganizmów (A), Metabolizm mikroorganizmów (B), Przechowywanie i przekazywanie informacji (C), Struktury bakteryjne i ich funkcje (D), Genetyka bakterii (E), Bacteria i Archaea w środowisku (F), Drobnoustroje eukariotyczne - przegląd (G), Grzyby i grupy pokrewne (H), Chlorophyta i protista (I) i Wirusy (J).
W omawianym wydaniu II Sekcja D została gruntownie przeredagowana. Pojawił się tam nowy temat o Archaea (D5) nie uwzględniany w dotychczasowych podręcznikach lub uwzględniany w sposób marginalny. Zostały też uaktualnione sekcje omawiające bakteriologię i biologię molekularną i uwzględniające najnowsze osiągnięcia z tych dziedzin.
Zgodnie z najnowszym podejściem do ewolucji sekcje omawiające glony i pierwotniaki zostały połączone w jedną sekcję Protista. Uaktualniona została klasyfikacja wirusów, opisano nowe np. wirus nagminnego zapalenia wątroby typ C i dodano nowy rozdział o prionach i o zakaźnych gąbczastych encefalopatiach.
Podobnie, jak w przypadku podręcznika Biologia molekularna. Krótkie wykłady, tak samo omawiany podręcznik Mikrobiologia może być uznany jako uzupełnienie notatek z wykładów dla studentów podejmujących studiowanie mikrobiologii. Podręcznik ten jest też ze wszech miar godny polecenia dla studentów medycyny, weterynarii i dla wielu innych kierunków studiów o profilu biologicznym.Biologia rozwoju. Krótkie wykłady.
Twyman R.M.
Warszawa 2005. str. 569.
ISBN 83-0114021-6

Badania rozwoju różnych organizmów prowadzono początkowo poprzez proste obserwacje, metodami doświadczalnymi, genetycznymi oraz z zakresu biologii molekularnej. Stopniowo te różne badania połączyły się w nową dziedzinę: biologię rozwoju. Nauka ta wykazała, że u podstaw rozwoju każdego organizmu działają te same mechanizmy.
Chcąc by treść książki nie rozrosła się nadmiernie, Autor skupił się na rozwoju zarodka i ograniczył omawianie rozwoju pozazarodkowego z wyjątkiem roślin. Nie opisywał tez rozwoju w terminach ewolucyjnych.
Podobnie jak w omawianych innych książkach z serii "Krótkie wykłady", tak samo i treść "Biologii rozwoju" została podzielona na sekcje. W poszczególnych sekcjach omawiane są kolejno następujące tematy: Wprowadzenie w główne zagadnienia (A), Eksperymentalna biologia rozwoju (B), Geny rozwoju (C), Modele jednokomórkowe (D), Płeć, gamety i zapłodnienie (E), Bruzdkowanie i gastrulacja (F), Specyfikacja komórek (G), Powstawanie osi i wzory budowy Drosophila (H), Specyfikacja osi ciała kręgowców (I), Rozwój ektodermy (J), Mezoderma i endoderma (K), Organogeneza w modelowych systemach bezkręgowców (L), Rozwój kończyny bezkręgowca ((M) i Rozwój roślin (N).
Według Autora, książka ma być przeznaczona głównie dla studentów różnych kierunków biologii, którzy chcą zaliczyć przynajmniej krótki kurs biologii rozwoju, jako podstawę obszerniejszych studiów nad rozwojem organizmów.

prof. Jerzy MIERZEJEWSKI

"Skalpel" 2006/04 (lipiec-sierpień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020