Strona główna OIL

   


 
Szef niemieckich stomatologów wojskowych w WIL


Dr Gerd Schindler ilustruje swoje wystąpienie prezentacją komputerową.
W dniach 17-19 maja 2006 r. przebywał w Warsza-wie płk dr med. dent. Gerd Schindler z Ministerstwa Obrony Niemiec, kierujący opieką i lecznictwem stomatologicznym w armii niemieckiej. Asumptem do przyjazdu do Polski była "Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód-Wschód" organizowana w dn. 18-20 maja 2006 r. przez Akademię Medyczną w Warszawie i jej Instytut Stomatologii, na którą to konferencję płk G. Schindler został przez organizatorów zaproszony. Okoliczność ta umożliwiła spotkanie z niemieckim gościem przedstawicieli polskich stomatologów wojskowych.
Na zaproszenie Wojskowej Izby Lekarskiej w dn. 18 maja 2006 r. doszło do spotkania z płk. G. Schindlerem w siedzibie naszej izby w Warszawie. Pod nieobecność w kraju prezesa RL WIL prof. M. Brockiego obowiązki gospodarza pełnił wiceprezes dr Bogdan Barut. W rozmowach uczestniczyli też prof. dr hab. med. Grzegorz Krzymański i prof. dr hab. med. Jan Trykowski.
Na zlecenie gen. bryg. dr M. Kondrackiego, Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP reprezentował ppłk dr Stefan Antosiewicz, nb. równocześnie członek Rady Lekarskiej WIL.
Płk. G. Schindlerowi zaprezentowano siedzibę Wojskowej Izby Lekarskiej, zapoznano z profilem i kierunkami działania samorządu lekarskiego i Rady WIL. Wymieniono poglądy na temat funkcjonowania i warunków pracy stomatologów wojskowych w Niemczech i Polsce. Dr G. Schindler deklarował pomoc w przekazywaniu doświadczeń nie tylko leczniczych ale również organizacyjnych lekarzy niemieckich w zabezpieczniu wojsk oraz doświadczeń lekarzy z innych krajów członkowskich NATO, bowiem do niedawna niezależnie od funkcji kierowniczych w stomatologii wojskowej w Niemczech przez szereg lat był Przewodniczącym grupy roboczej ds. stomatologii w Komitecie Medycznym "COMEDS" NATO. Spotkanie i rozmowy przebiegły w serdecznej koleżeńskiej atmosferze.

Płk dr med. dent. Gerd Schindler (na pierwszym planie) w naszej izbie. Obok gościa siedzi prof. dr hab. n. med. Jan Trykowski. Po przeciwnej stronie stołu, od prawej - ppłk dr Stefan Antosiewicz, dr Bogdan Barut i prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krzymański.
Możliwości znacznego rozszerzenia wzajemnej wiedzy i wymiany poglądów stworzyła "Sesja poświęcona stomatologii wojskowej", w ramach wspomnianej uprzednio "Międzynarodowej Konferencji Stomatologicznej Zachód-Wschód". Miała ona miejsce w dn. 19 maja 2006 r. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym AM w Warszawie. Sesji tej przewodniczył prof. dr hab. Jan Trykowski wraz z dr. G. Schindlerem i dr. B. Barutem. Wygłosili oni referaty na wiodące, kierunkowe tematy sesji: dr G. Schindler pt. "Sprawność wojskowej stomatologii-badanie lekarskie i leczenie dla potrzeb działań wojskowych", a dr B. Barut pt. "Stan obecny i propozycje rozwoju wojskowej opieki w zakresie stomatologii". Referenci podnieśli szereg ważkich problemów dla organizatorów opieki medycznej i wojskowych lekarzy dentystów. Niewątpliwie do treści wystąpień warto szerzej powrócić w przyszłości.
Dr Schindler mówił m.in. o wpływie stanu zdrowotnego uzębienia i jamy ustnej żołnierzy na przebieg służby wojskowej i ich zdolności do realizacji zadań, szczególnie w aspekcie wypełniania przez kontyngenty wojskowe rozlicznych misji pokojowych poza granicami w różnych warunkach klimatycznych. Zarysował organizację opieki medycznej nad żołnierzami. Jak ważny jest to problem w armii niemieckiej niech świadczy o tym fakt, że 10% stanu osobowego wojska to personel medyczny. Biorąc pod uwagę rodzaje wojsk to jest on liczniejszy np. od liczebności Marynarki Wojennej. Z zainteresowaniem naszych lekarzy spotkała się informacja, że nie ma większych kłopotów z naborem lekarzy dentystów do służby wojskowej w Bundeswehrze z uwagi na dobre warunki pracy i płacy, a ponad to lekarze dentyści w mundurach oficjalnie po godzinach pracy służbowej mogą za niewielką opłatą korzystać ze służbowych gabinetów, sprzętu i materiałów prowadząc prywatną dodatkową działalność gospodarczą.

Dr Bogdan Barut podczas wygłaszania referatu.
Dr B. Barut, realizując tematykę narzuconą przez organizatorów konferencji, zaprezentował aktualnie wysoce niezadowalający stan organizacyjny stomatologii w wojsku polskim oraz poziom opieki stomatologicznej. Analitycznie omówił przyczyny ogólne i wewnętrzne, które do tego doprowadziły. Podkreślił, że powszechny system ubezpieczenia zdrowotnego, którym objęci są żołnierze nie odpowiada potrzebom wojska. Dotyczy to szczególnie opieki stomatologicznej, na którą w systemie nie ma pieniędzy; świadczenia są wysoce niedoszacowane a koszyk świadczeń gwarantowanych obejmuje zabiegi wyłącznie elementarne. Jeśli minister ON i podlegli dowódcy wojsk chcą mieć żołnierzy gotowych do realizacji określonych dla nich zadań, to muszą mieć bezpośredni wpływ na stan zdrowia żołnierzy, co dzisiaj jest iluzoryczne. Jest to możliwe przy udzielaniu pomocy medycznej dla żołnierzy stosownie do potrzeb i specyfiki służby, biorąc pod uwagę zarówno zakres i jakość świadczeń. Możliwe jest to jedynie przy ponadprzeciętnym zaopatrywaniu żołnierzy, gdy gestorem środków finansowych bezpośrednio z budżetu państwa jest minister ON, mający rozwiniętą odpowiednio w stosunku do potrzeb resortową służbę zdrowia. Inne formy opieki mają znaczenie uzupełniające. Wiceprezes WIL dr B. Barut omówił następnie co należy zrobić, aby uzdrowić krytyczną sytuację opieki stomatologicznej, zadania i priorytety stomatologii wojskowej, wymogi dla lekarza dentysty w wojsku, dobór kadr, proponowaną strukturę organizacyjną stomatologii wojskowej. Podstawowe znaczenie ma utworzenie Centralnej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej, której główne zadania zostały przez niego zarysowane. Prezentowane w toku Sesji zagadnienia wzbudziły żywe zainteresowanie wśród jej uczestników, którymi była nie tak mała grupa lekarzy dentystów wojskowych, ale również lekarze zatrudnieni w uczelniach medycznych. Szczególnie dużo pytań skierowanych do naszego gościa z Niemiec dotyczyło warunków pracy lekarzy dentystów, zakresu udzielanych świadczeń, służby w misjach zagranicznych, itp.
Głos w dyskusji zabrał również reprezentujący Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Sz. Gen. WP ppłk S. Antosiewicz sygnalizując symptomy poprawy sytuacji w opiece nad żołnierzami oraz możliwość zmian przy reorganizacji struktur zarządzających.

Zakończenie konferencji. Od lewej: mjr Wojciech Bzdęga, prof. dr hab. n. med. Jan Trykowskił, dr med. dent. Gerd Schindler, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krzymański, kmdr por. Jerzy Konopacz.
Prowadzący dyskusję prof. J. Trykowski z uwagi na ograniczenia czasowe musiał zamknąć dyskusję, ale tylko podczas tej konferencji, gdyż konieczność prowadzenia dalszych rozmów nadal istnieje.
Udział przedstawicieli środowiska wojskowego w Konferencji Zachód-Wschód nie ograniczył się do sesji dotyczącej stomatologii wojskowej. Współpracownicy prof. G. Krzymańskiego z Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej WIM w sesji chirurgicznej zaprezentowali dwa referaty.
Wizyta w Warszawie płk dr G. Schindlera dowiodła, że polscy stomatolodzy wojskowi pomimo wielu przeciwieństw otwarci są na kontakty z kolegami z innych armii NATO i wymianę doświadczeń. Zarysowuje się szereg możliwych płaszczyzn współdziałania, np. naoczne, osobiste zapoznanie się z warunkami pracy, wymiana wzajemna doświadczeń na konferencjach naukowo-szkoleniowych z czynnym w nich udziałem, pewne możliwości modernizacji sprzętu w naszych gabinetach itp. Poza programem merytorycznym płk G. Schindler dzięki opiece kol. kol. W. Radwańskiego, M. Cięciary i J. Konopackiego w tak krótkim czasie mógł zwiedzić Warszawę, jej zabytki, Stare Miasto, Łazienki i Wilanów. Można więc mieć nadzieję, że nasz gość wywiózł z Polski dobre wrażenia o naszym kraju, gościnności Polaków i prężności Wojskowej Izby Lekarskiej.

Bogdan BARUT

"Skalpel" 2006/04 (lipiec-sierpień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020