Strona główna OIL

   


 
Uchwały Prezydium RL WIL

Uchwała nr 186/06/V
Prezydium Rady Lekarskiej WIL
z dnia 2 czerwca 2006 r.
w sprawie powołania redaktora naczelnego biuletynu Wojskowej Izby Lekarskiej "Skalpel"

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy o izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 r. (DzU nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz uchwały nr 175/02/V z dnia 30 marca 2006 r. Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się na okres trwania kadencji (2006-2009) redaktora naczelnego Biuletynu WIL p.n. "Skalpel" - płk. rez. lek. med. Zbigniewa Ułanowskiego.

§ 2

Formę i warunki zatrudnienia redaktora naczelnego biuletynu "Skalpel" określa skarbnik i sekretarz Rady Lekarskiej WIL.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Lekarskiej WIL
dr n. med. Marian DÓJCZYŃSKI
Przewodniczący
Wojskowej Izby Lekarskiej
prof. dr hab. med. Marian BROCKI


Uchwała nr 187/06/V
Prezydium Rady Lekarskiej WIL
z dnia 2 czerwca 2006 r.
w sprawie zasad i trybu wydawania biuletynu WIL

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (DzU nr 5, poz. 24 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
 1. Wojskowa Izba Lekarska, zwana dalej "WIL" posiada swój organ prasowy - Biuletyn pod nazwą "Skalpel".
 2. Wyłącznym wydawcą "Skalpela" jest Rada Lekarska WIL.
 3. Biuletyn WIL wydawany jest jako dwumiesięcznik.
 4. "Skalpel" może być wydawany w postaci numerów specjalnych dotyczących określonego tematu.
 5. "Skalpel" jest nieodpłatnie dostarczany wszystkim członkom WIL.
§ 2

Biuletyn WIL "Skalpel" jest jednocześnie dziennikiem urzędowym WIL, w którym zamieszcza się m.in. podlegające publikacji uchwały, rezolucje, deklaracje, apele i oświadczenia organów WIL i komisji Rady Lekarskiej.

§ 3

Rada Lekarska powołuje i odwołuje spośród członków WIL Redaktora Naczelnego Biuletynu WIL oraz Kolegium Redakcyjne, w skład którego wchodzą: sekretarz redakcji oraz 4 członków. Osoby te tworzą Redakcję Biuletynu WIL.

§ 4
 1. Profil oraz założenia programowe Biuletynu WIL ustala Rada Redakcyjna Biuletynu WIL w składzie:
  1. Przewodniczący Rady Lekarskiej WIL
  2. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
  3. Przewodniczący Sądu Lekarskiego
  4. Dyrektor Biura WIL.
 2. Rada Redakcyjna sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną i finansową Redakcji Biuletynu WIL.
 3. Rada Redakcyjna współpracuje z Radą Konsultantów czasopisma "Lekarz Wojskowy" w zakresie publikacji prac o tematyce wojskowo-medycznej.
§ 5
Nadaje się statut Redakcji Biuletynu WIL, który jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 6

Tracą moc dotychczasowe ustalenia dotyczące wydawania Biuletynu WIL.
§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Lekarskiej WIL
dr n. med. Marian DÓJCZYŃSKI
Przewodniczący
Wojskowej Izby Lekarskiej
prof. dr hab. med. Marian BROCKI


Załącznik

STATUT
Redakcji Biuletynu WIL "Skalpel"

 1. Redakcją Biuletynu WIL kieruje Redaktor Naczelny.
 2. Kolegium Redakcyjne jest ciałem konsultacyjno-doradczym Redaktora Naczelnego.
 3. Redaktor Naczelny Biuletynu WIL w szczególności:
  1. realizuje zadania wynikające z programu i profilu biuletynu, ustalone przez Radę Redakcyjną,
  2. odpowiada za dobór publikacji
  3. organizuje i koordynuje działalność merytoryczną i finansową związaną z wydawaniem biuletynu,
  4. kieruje pracą Kolegium Redakcyjnego.
 4. Redaktor Naczelny składa Radzie Lekarskiej WIL w styczniu każdego roku sprawozdanie z działalności Redakcji Biuletynu za rok ubiegły.
 5. Redaktor Naczelny oraz Sekretarz mogą być wynagradzani przez Radę Lekarską WIL na zasadzie umowy cywilnoprawnej.
 6. W Biuletynie WIL zamieszcza się uchwały, rezolucje, deklaracje, apele i oświadczenia organów WIL i komisji Rady Lekarskiej oraz inne teksty zakwalifikowane do druku przez Kolegium Redakcyjne, takie jak artykuły redakcyjne, artykuły i listy czytelników, artykuły sprawozdawcze, płatne ogłoszenia i reklamy.
 7. Każdy członek WIL ma prawo zgłosić Redaktorowi Naczelnemu Biuletynu WIL własny tekst dotyczący różnych zagadnień, zwłaszcza aktualnych problemów środowiska lekarskiego.
 8. Materiały dotyczące działalności organów izby mają pierwszeństwo w publikowaniu przed innymi.
 9. Redaktor Naczelny odpowiada za skład, druk oraz dotrzymanie terminów poszczególnych wydań.
 10. Wysokość opłat za zamieszczony materiał określa Redaktor Naczelny w porozumieniu z Kolegium Redakcyjnym.
 11. Redaktor Naczelny może odstąpić od pobierania opłaty za zamieszczony materiał lub przyjąć inny sposób rozliczenia ze zleceniodawcą w następujących przypadkach:
  • druk zapowiedzi wydawniczych wydawnictw medycznych,
  • ogłoszeń medycznych towarzystw naukowych,
  • ogłoszeń o wolnych miejscach pracy
 12. Jeżeli autor nie zastrzega prawa autoryzacji tekstu, to bez konsultacji z autorem redakcja ma prawo adiustacji i skracania tekstów. Materiały zamieszczone w rubryce "Listy od czytelników" reprezentują wyłącznie poglądy ich autorów.
 13. Redaktor Naczelny może odmówić zamieszczenia określonego materiału w Biuletynie WIL, jeżeli narusza on normy określone w prawie prasowym, prawie autorskim, kodeksie cywilnym i innych obowiązujących przepisach.
 14. Wydawanie Biuletynu finansowane jest z budżetu izby, a w szczególności:
  • skład, druk i dystrybucja Biuletynu,
  • honoraria autorskie.
 15. Budżet Biuletynu uchwala Okręgowy Zjazd Lekarzy jako część budżetu WIL na podstawie preliminarza budżetowego przygotowanego przez Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjne.
 16. Dochody Biuletynu WIL przeznacza się na pokrycie kosztów składu i druku, honoraria autorskie, poprawę szaty edytorskiej i inne cele określone przez Redaktora Naczelnego w uzgodnieniu z Kolegium Redakcyjnym.
 17. Obsługę finansowo-księgową biuletynu prowadzi Biuro WIL.

"Skalpel" 2006/04 (lipiec-sierpień) - pismo Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Wydawca: Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.
Dla członków izby lekarskiej bezpłatnie.

Wstecz  
W górę ekranu  
Copyright (c) 2004-2020